EĞİTİM FAKÜLTESİ

Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

Sıra No

Adı ve Soyadı

Görevi

Görev Tanımı

Görev Sorumluluğu

1

Mustafa MIZRAK

Fakülte Sekreteri

-Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işlerin organizasyonunu,

- Demirbaş malzemelerinin organizasyonunu ve denetimini sağlar.

 

1. Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

2. Kurulların gündem maddelerinin hazırlanmasını, kurul üyelerine imzalatılmasını sağlamak,

3. Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulunun kararlarını ilgili birimlere ve ilgili kişilere (danışman, öğrenci vb.) dağıtmak ve duyurusunu sağlamak,

4. Fakülte ile ilgili tüm resmi yazışmalarda Dekanlık Makamına sunulacak evrakları kontrol etmek, paraflamak ve imzaya sunmak,

5. Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu’na havale edilen evrakları kurula sunmak,

6. İdari personelin iznini Fakültenin işlerini aksatmayacak şekilde düzenlemek,

7. DYS’ den gelen evrakların havalesini yaparak kaydedilmesini, birim içi yönlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

8. Fiziki alt yapı sorunlarının giderilmesini sağlamak,

9. Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ile eşgüdümlü çalışmak,

10. Akademik ve idari birimlerden gelen malzeme taleplerinin temini için planlama yapmak, satın alma yoluyla veya diğer birimlerden (Rektörlük vb) gelen malzemelerin ilgili birimlere zamanında teslim edilmesini sağlamak,

11. Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek,

12. Dekanın vereceği diğer görevleri yapmak,

13. İdari süreçlerin Kalite Yönetim Sistemi / Kalite Güvence Sistemi esaslarına göre yönetilmesi amacıyla belirlenen performans kriterleri uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

14. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uyulmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

 

2

Halime MART

Dekan Sekreteri

Üst yönetim tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesini sağlar.

 

1. Dekanın özel ve resmi haberleşmelerini yerine getirmek,

2. Dekanın kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenlemek,

3. Dekanın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek,

4. Faks işlemlerini yürütmek,

5. Arayanlar ve gerekli notlar hakkında Dekanlığı bilgilendirmek,

6. Fakülte kurullarının (Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Akademik Genel Kurulu) gündemlerini bir gün önceden hazırlamak, alınan kararları karar defterine yazmak ve ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

7. Dekanlığın, resmi ve gizli yazışmalarını hazırlamak ve ilgili birime iletmek,

8. DYS üzerinden gelen-giden evrak işlemlerini takip etmek ve gereğini yerine getirmek,

9. Dekanlığın randevu ve toplantı saatlerini ayarlamak,

10. Teşekkür, tebrik, bayram ve taziye kartı yazımı, çiçek gönderimi gibi işlemleri gerçekleştirmek,

11. Dekanlığın e-posta adresine gelen e-postaları takip etmek, iletilmesi gereken e-postaları ilgili kişilere duyurmak,

12. Dekanlığın verdiği diğer görevleri yerine getirmek,

13. İdari süreçlerin Kalite Yönetim Sistemi / Kalite Güvence Sistemi esaslarına göre yönetilmesi amacıyla belirlenen performans kriterleri uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

14. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

3

Mahmut HAYTABEY

Yazı İşleri ve Personel İşleri

Dekanlıkta yürütülen yazı işlerin tam, doğru, zamanında ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini,

Evrakların ilgili yerlere ulaşmasının takip edilmesini sağlar.

 

Arşiv sorumlusu olarak evrakların giriş, çıkışlarını ve kontrolünü sağlar.

 

1. Dekanlığa gelen her türlü resmi yazı, dilekçe ve başvurunun incelenerek, ilgili birime havalesini Fakülte Sekreteriyle koordineli bir şekilde sağlamak,

2. Dekanlığa gelen talep içeren, rutin dışı yazılar ile üst makamlardan gelen yazıları Fakülte Sekreterine sunulmak üzere ayırmak,

3. FK ve FYK karalarının öğrencilerle ilgili olanlar hariç tüm kararların ilgili birim ve kurumlara üst yazıyla ulaştırılması, takibi, kopyalarının saklanmasını sağlamak,

4. Üst yönetim tarafından çıkarılacak yönetmelik, yönerge, usul ve esas taslaklarını Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarınına göre ilgili Bölümlere ulaştırmak

5. Birimde kullanılan araç ve gereçlerin korunmasını sağlamak,

6. Birimde rutin olarak gerçekleştirilen işlerin sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,

7. Görevleri ve sorumluluklarının gerektirdiği rapor ve dokümanları hazırlamak ve bağlı olduğu birime sunmak,

8. Sayılan tüm yetki ve sorumluluklarını Pamukkale Üniversitesinde yürürlükte olan Kalite Yönetim Sistemi ilke ve prensiplerine uygun olarak yerine getirmektir.

9. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uygun olarak çalışmak.

10. Personel İşleri ile ilgili yazışmaları DYS üzerinden yapmak ve takip etmek,

11. Akademik personelin; göreve başlama ve yeniden atama sürecini yürütmek, görev süresi uzatılması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı suretini ve diğer ekleri Rektörlüğe iletmek, aynı zamanda PBS’nden görev süresi uzatma teklifinde bulunmak

12. Akademik personelin idari görevlerde göreve başlama, idari görev süresinin bitiş işlemlerini ve yazışmalarını yapmak.

13. Fakültedeki mevcut idari organ yönetici atama ve görev değişikliği işlemlerinin takibi ve KAYSİS(Kamu Yönetici Sistemi)-İYEM sistemine girilmesi.

14. Akademik ya da idari personelin; ilk atama, nakil, 13/b-4 görevlendirme işlemleri kapsamında yazışmaları yapmak, belgeleri şahsi dosyalarda tutmak.

15. Akademik ve İdari personelin göreve başlama, görevde yükselme ve ayrılma vs. yazışmaları kapsamında bazı belgeleri tahakkuk birimiyle paylaşmak.

16. Akademik ve idari personelin; disiplin işlemleri; emeklilik, naklen ayrılma, yurt içi ve yurtdışı görevlendirmelerle ilgili evrakları hazırlayıp gerekli makamlara iletmek ve dosyalamak, terfilerini ve Sosyal Güvenlik Kurumu evraklarını, diğer evrakları Personel Dosyasında saklamak,

17. Personel işleri ile ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak, arşivde saklanma süresini tamamlayan evrakların tespitini sağlamak.

18. Akademik ve idari personelin izin ve raporlarını hem çıktı hem PBS ortamında takip etmek, onay ve geri dönüş onay işlemini PBS yapmak

19. Yönetim Kurulu’ndan onaylanarak gelen öğretim elemanı ders görevlendirmelerini her dönemin başlamasından önce Rektörlük Makamına onay için göndermek ve görevlendirme dosyasında saklamak,

20. Rektörlükten gelen her türlü görevlendirme onayını (ders görevlendirmeleri, idari personel fazla mesai vs. görevlendirme fotokopileri, yolluk görevlendirmeleri aslı) Fakülte tahakkuk işlerine vermek,

21. Belge talebinde bulunan personelin işlemlerini yürütmek,

22. Akademik ve idari personelin öğrenim değişikliği vb. durumlarını Rektörlük Makamına üst yazıyla iletmek,

23. Bahsi geçen rutin yazışmalar dışında; Dekanlık, öğretim elemanı ve öğrencilerle ilgili bir çok hususta diğer kurum, birim ve şahıslarla yazışmaları yürütmek.

24. Fakülte sekreteri ve Dekanın verdiği diğer görevleri yerine getirmek,

 

4

Ayşe MEŞE

Birim Evrak Sorumlusu

Birime DYS üzerinden gelen evrakların çıktılarını alır ve Fakülte Sekreterine iletir.

Dekanlığa gelen talep içeren, rutin dışı yazılar ile üst makamlardan gelen yazıları Fakülte Sekreterine sunulmak üzere ayırmak,

Postaya verilecek evrakları ve Postadan gelen evrakları ilgili yerlere ulaştırmak.

Personel izin girişlerini yapmak.

5

Ramazan ALTINDAŞ

Döner Sermaye/Satınalma

Üst yönetim tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Fakülte döner sermaye ödemelerinin yapılması ile ilgili faaliyetlerin planlanmasını ve denetlenmesini yapar.

Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi üzerinden Fakülte döner sermaye ödemelerinin planlamasını yapar.

Fakülteye alınacak malzemelerin proforma tekliflerinin alınmasını sarf malzemelerin alınmasını ve dağıtılmasını yapar.

6

Erkan ÇAKIR

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Tüketim ve demirbaş malzemelerinin kayıt altına alınmasını sağlar.

1-Satın alınan malzemelerin, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmesinin sağlanması, gerekli ise numunesinin test ettirilmesi, teslim alınması, kontrol sonucu uygun değil ise iade edilmesi, uygun ise sisteme tanımlanması, bunlarla ilgili kayıtların tutulması; malların talep yerine teslim edilmesi, yılsonu işlemlerinin yapılması, resmi kurumlara periyodik olarak bilgilerin raporlanması, sayım kayıtlarının tutulması, gerekli ise demirbaş düşümlerinin yapılması, düşümü yapılan malzeme listesinin ilgili resmi kurumlara gönderilmesini sağlamak ve arşivlemek,

2. Her derslik, laboratuvar, büro, öğretim elemanları odası vb. yerlere güncel Taşınır Kayıt Kontrol Listelerini asmak,

 

3. Yukarıda sayılan hizmetler ile ilgili gerekli yazışmaları ve raporlamaları yapmak, izlemek, oluşan kayıtları dosyalamak ve arşivini tutmak, arşivde saklanma süresini tamamlayan evrakları takip etmek,

4. Hariçten satın alınan ve depoya giriş yapılan her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, depolamak, tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

5. Her yılın sonunda depodaki Taşınır Malzeme sayımlarını Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Dekan / Müdür tarafından görevlendirilecek komisyon üyeleri ile birlikte yapmak, raporlamak ve Sayıştay’a göndermek üzere Rektörlük Makamına göndermek,

6. Depoya giren malzeme ve malları tasnifli, düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

7. Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene ve kabul komisyonlarına muayene ettirmek ve depoya girişlerini düzenlemek,

8. Depodan devir edilecek mal ve malzemenin taşınır işlem fişini düzenlemek,

9. Taşınır sayım ve döküm cetvelini çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

10. Fakülte sekreteri ve Dekanın verdiği diğer işleri yerine getirmek,

11. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

7

Cenk ÖZTÜRK

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Web Sitesi Tasarımı, Sosyal Medya ve Haber yazımı

Fakülte Web sitesine eklenecek ve silinecek sayfaları güncellemek ve yönetmek.

Fakülte sosyal medya hesaplarını yönetmek ve takip etmek.

8

Gülşen DALYANLAR

Öğrenci İşleri, Formasyon Birimi Eğitim Yönetim Sistemi,

Faaliyet Bilgi Sistemi

Fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerinin yapılmasını sağlar.

1. Öğrenci İşleri ile ilgili yazışmaları DYS üzerinden yapmak ve takip etmek,

2. Öğrenci belge talepleri ile ilgili işleri yapmak,

3. Ders görevlendirmeleri ve ders programlarını sisteme girmek,

4. Akademik takvimde belirtilen sürelerde açılması kesinleşen dersleri ve şubeleri sistem üzerinde açmak,

5. Sınav programlarını sisteme girmek,

6. Her yarıyıl başında alan dışı açılması önerilen dersleri bölümlerden istemek ve sisteme tanımlamak,

7. Sistemde yüklü müfredatları kontrol etmek,

8. Kaydı silinen ve mezun olan öğrencilerin askerlik listelerini göndermek,

9. Öğrenci işleri arşivini düzenlemek,

10. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilen öğrencilerin kimlik ve bandrollerini öğrenciye teslim etmek,

11. Fakülte Disiplin Kurul Kararı sonucu ceza alan öğrencilerin durumunu, öğrencinin dosyasına kaydetmek, ilgili birimlere ve Rektörlüğe bildirmek,

12. Yönetim Kurulu’na girecek evrakların hazırlanması ve takibini yapmak,

13. Birim amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak,

14. İş ve işlemler sonucu oluşan ve elektronik olmayan kayıtların gizlilik durumlarını da dikkate alarak “Dosya planı”na uygun olarak saklanmasını (muhafaza edilmesini) sağlamak,

15. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

9

Hülya ÇİFTÇİ

Öğrenci İşleri, Formasyon Birimi Eğitim Yönetim Sistemi,

Faaliyet Bilgi Sistemi

Fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Eğitim Yönetim Bilgi Sistemi ve

Faaliyet Bilgi Sistemine girilen verilerin güncellenmesini yapar.

1. Öğrenci İşleri ile ilgili yazışmaları DYS üzerinden yapmak ve takip etmek,

2. Öğrenci belge talepleri ile ilgili işleri yapmak,

3. Ders görevlendirmeleri ve ders programlarını sisteme girmek,

4. Akademik takvimde belirtilen sürelerde açılması kesinleşen dersleri ve şubeleri sistem üzerinde açmak,

5. Sınav programlarını sisteme girmek,

6. Her yarıyıl başında alan dışı açılması önerilen dersleri bölümlerden istemek ve sisteme tanımlamak,

7. Sistemde yüklü müfredatları kontrol etmek,

8. Kaydı silinen ve mezun olan öğrencilerin askerlik listelerini göndermek,

9. Öğrenci işleri arşivini düzenlemek,

10. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilen öğrencilerin kimlik ve bandrollerini öğrenciye teslim etmek,

11. Fakülte Disiplin Kurul Kararı sonucu ceza alan öğrencilerin durumunu, öğrencinin dosyasına kaydetmek, ilgili birimlere ve Rektörlüğe bildirmek,

12. Yönetim Kurulu’na girecek evrakların hazırlanması ve takibini yapmak,

13. Birim amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak,

14. İş ve işlemler sonucu oluşan ve elektronik olmayan kayıtların gizlilik durumlarını da dikkate alarak “Dosya planı”na uygun olarak saklanmasını (muhafaza edilmesini) sağlamak,

15. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

10

Mikail MİSAK

Öğrenci İşleri, Formasyon Birimi Eğitim Yönetim Sistemi,

Faaliyet Bilgi Sistemi

Fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerinin yapılmasını sağlar.

 

1. Öğrenci İşleri ile ilgili yazışmaları DYS üzerinden yapmak ve takip etmek,

2. Öğrenci belge talepleri ile ilgili işleri yapmak,

3. Ders görevlendirmeleri ve ders programlarını sisteme girmek,

4. Akademik takvimde belirtilen sürelerde açılması kesinleşen dersleri ve şubeleri sistem üzerinde açmak,

5. Sınav programlarını sisteme girmek,

6. Her yarıyıl başında alan dışı açılması önerilen dersleri bölümlerden istemek ve sisteme tanımlamak,

7. Sistemde yüklü müfredatları kontrol etmek,

8. Kaydı silinen ve mezun olan öğrencilerin askerlik listelerini göndermek,

9. Öğrenci işleri arşivini düzenlemek,

10. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilen öğrencilerin kimlik ve bandrollerini öğrenciye teslim etmek,

11. Fakülte Disiplin Kurul Kararı sonucu ceza alan öğrencilerin durumunu, öğrencinin dosyasına kaydetmek, ilgili birimlere ve Rektörlüğe bildirmek,

12. Yönetim Kurulu’na girecek evrakların hazırlanması ve takibini yapmak,

13. Birim amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak,

14. İş ve işlemler sonucu oluşan ve elektronik olmayan kayıtların gizlilik durumlarını da dikkate alarak “Dosya planı”na uygun olarak saklanmasını (muhafaza edilmesini) sağlamak,

15. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

11

Ali ERGÜN

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sekreteri

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri

Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

 

1. Hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

2. Fakülte bölüm ve bölümler arası yazışmaları yapmak ve ilgili yere teslimini sağlamak,

3. Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izlemek, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlamak,

4. Bölüm Başkanlığına gelen dilekçeleri kayda almak,

5. Bölüm Başkanlığınca hazırlanan taslak yazıları ve tabloları elektronik ortamda yazmak ve düzenlemek,

6. Toplantı duyurularını yapmak, Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletmek, bir örneğini dosyalamak,

7. Bölüm Kurulu toplantılarına raportör talebi olduğu zaman, raportör olarak katılmak,

8. Kesinleşen ders ve sınav programlarını ilgili birime teslim etmek,

9. Bölümle ilgili iletilmesi gereken duyuruları ilgili kişilere duyurmak,

10. Öğretim elemanlarından ve Anabilim Dalı Başkanlarından gelen yazıları Bölüm Başkanına sunmak,

11. Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazmak,

12. Dekanlıktan gelen ilgili "Yönetim Kurulu" kararlarını ilgili öğretim elemanlarına yazılı olarak duyurmak,

 

13. Bölüm Başkanlığı kararlarını ilgili öğretim elemanlarına, Anabilim Dalı Başkanlarına ve birimlere iletmek,

14. Öğretim elemanlarının görev süresi uzatma başvuru evraklarını almak, başvuru ve değerlendirme evraklarını üst yazı eki olarak yazı işlerine teslim etmek,

15. Bölüm Başkanı’nın ve fakülte sekreterinin verdiği görevi ile ilişkili diğer görevleri yerine getirmek,

16. İdari süreçlerin Kalite Yönetim Sistemi / Kalite Güvence Sistemi esaslarına göre yönetilmesi amacıyla belirlenen performans kriterleri uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

17. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

12

Nurcan AYGÜNDÜZ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Sekreteri

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri

Matematik Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri

Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

 

1. Hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

2. Fakülte bölüm ve bölümler arası yazışmaları yapmak ve ilgili yere teslimini sağlamak,

3. Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izlemek, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlamak,

4. Bölüm Başkanlığına gelen dilekçeleri kayda almak,

5. Bölüm Başkanlığınca hazırlanan taslak yazıları ve tabloları elektronik ortamda yazmak ve düzenlemek,

6. Toplantı duyurularını yapmak, Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletmek, bir örneğini dosyalamak,

7. Bölüm Kurulu toplantılarına raportör talebi olduğu zaman, raportör olarak katılmak,

8. Kesinleşen ders ve sınav programlarını ilgili birime teslim etmek,

9. Bölümle ilgili iletilmesi gereken duyuruları ilgili kişilere duyurmak,

10. Öğretim elemanlarından ve Anabilim Dalı Başkanlarından gelen yazıları Bölüm Başkanına sunmak,

11. Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazmak,

12. Dekanlıktan gelen ilgili "Yönetim Kurulu" kararlarını ilgili öğretim elemanlarına yazılı olarak duyurmak,

 

13. Bölüm Başkanlığı kararlarını ilgili öğretim elemanlarına, Anabilim Dalı Başkanlarına ve birimlere iletmek,

14. Öğretim elemanlarının görev süresi uzatma başvuru evraklarını almak, başvuru ve değerlendirme evraklarını üst yazı eki olarak yazı işlerine teslim etmek,

15. Bölüm Başkanı’nın ve fakülte sekreterinin verdiği görevi ile ilişkili diğer görevleri yerine getirmek,

16. İdari süreçlerin Kalite Yönetim Sistemi / Kalite Güvence Sistemi esaslarına göre yönetilmesi amacıyla belirlenen performans kriterleri uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

17. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

13

Özgül ÖZATA

Eğitim Bilimleri Bölümü Sekreteri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı

Eğitim Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD

Eğitim Programları ve Öğretim ABD

Eğitim Yönetimi ABD

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sekreteryalığı

Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

 

1. Hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

2. Fakülte bölüm ve bölümler arası yazışmaları yapmak ve ilgili yere teslimini sağlamak,

3. Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izlemek, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlamak,

4. Bölüm Başkanlığına gelen dilekçeleri kayda almak,

5. Bölüm Başkanlığınca hazırlanan taslak yazıları ve tabloları elektronik ortamda yazmak ve düzenlemek,

6. Toplantı duyurularını yapmak, Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletmek, bir örneğini dosyalamak,

7. Bölüm Kurulu toplantılarına raportör talebi olduğu zaman, raportör olarak katılmak,

8. Kesinleşen ders ve sınav programlarını ilgili birime teslim etmek,

9. Bölümle ilgili iletilmesi gereken duyuruları ilgili kişilere duyurmak,

10. Öğretim elemanlarından ve Anabilim Dalı Başkanlarından gelen yazıları Bölüm Başkanına sunmak,

11. Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazmak,

12. Dekanlıktan gelen ilgili "Yönetim Kurulu" kararlarını ilgili öğretim elemanlarına yazılı olarak duyurmak,

 

13. Bölüm Başkanlığı kararlarını ilgili öğretim elemanlarına, Anabilim Dalı Başkanlarına ve birimlere iletmek,

14. Öğretim elemanlarının görev süresi uzatma başvuru evraklarını almak, başvuru ve değerlendirme evraklarını üst yazı eki olarak yazı işlerine teslim etmek,

15. Bölüm Başkanı’nın ve fakülte sekreterinin verdiği görevi ile ilişkili diğer görevleri yerine getirmek,

16. İdari süreçlerin Kalite Yönetim Sistemi / Kalite Güvence Sistemi esaslarına göre yönetilmesi amacıyla belirlenen performans kriterleri uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

17. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

14

Ayşe KAN

Temel Eğitim Bölümü Sekreteri Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri

Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

 

1. Hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

2. Fakülte bölüm ve bölümler arası yazışmaları yapmak ve ilgili yere teslimini sağlamak,

3. Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izlemek, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlamak,

4. Bölüm Başkanlığına gelen dilekçeleri kayda almak,

5. Bölüm Başkanlığınca hazırlanan taslak yazıları ve tabloları elektronik ortamda yazmak ve düzenlemek,

6. Toplantı duyurularını yapmak, Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletmek, bir örneğini dosyalamak,

7. Bölüm Kurulu toplantılarına raportör talebi olduğu zaman, raportör olarak katılmak,

8. Kesinleşen ders ve sınav programlarını ilgili birime teslim etmek,

9. Bölümle ilgili iletilmesi gereken duyuruları ilgili kişilere duyurmak,

10. Öğretim elemanlarından ve Anabilim Dalı Başkanlarından gelen yazıları Bölüm Başkanına sunmak,

11. Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazmak,

12. Dekanlıktan gelen ilgili "Yönetim Kurulu" kararlarını ilgili öğretim elemanlarına yazılı olarak duyurmak,

 

13. Bölüm Başkanlığı kararlarını ilgili öğretim elemanlarına, Anabilim Dalı Başkanlarına ve birimlere iletmek,

14. Öğretim elemanlarının görev süresi uzatma başvuru evraklarını almak, başvuru ve değerlendirme evraklarını üst yazı eki olarak yazı işlerine teslim etmek,

15. Bölüm Başkanı’nın ve fakülte sekreterinin verdiği görevi ile ilişkili diğer görevleri yerine getirmek,

16. İdari süreçlerin Kalite Yönetim Sistemi / Kalite Güvence Sistemi esaslarına göre yönetilmesi amacıyla belirlenen performans kriterleri uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

17. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

15

Nezahat OK

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri

Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

 

1. Hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

2. Fakülte bölüm ve bölümler arası yazışmaları yapmak ve ilgili yere teslimini sağlamak,

3. Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izlemek, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlamak,

4. Bölüm Başkanlığına gelen dilekçeleri kayda almak,

5. Bölüm Başkanlığınca hazırlanan taslak yazıları ve tabloları elektronik ortamda yazmak ve düzenlemek,

6. Toplantı duyurularını yapmak, Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletmek, bir örneğini dosyalamak,

7. Bölüm Kurulu toplantılarına raportör talebi olduğu zaman, raportör olarak katılmak,

8. Kesinleşen ders ve sınav programlarını ilgili birime teslim etmek,

9. Bölümle ilgili iletilmesi gereken duyuruları ilgili kişilere duyurmak,

10. Öğretim elemanlarından ve Anabilim Dalı Başkanlarından gelen yazıları Bölüm Başkanına sunmak,

11. Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazmak,

12. Dekanlıktan gelen ilgili "Yönetim Kurulu" kararlarını ilgili öğretim elemanlarına yazılı olarak duyurmak,

 

13. Bölüm Başkanlığı kararlarını ilgili öğretim elemanlarına, Anabilim Dalı Başkanlarına ve birimlere iletmek,

14. Öğretim elemanlarının görev süresi uzatma başvuru evraklarını almak, başvuru ve değerlendirme evraklarını üst yazı eki olarak yazı işlerine teslim etmek,

15. Bölüm Başkanı’nın ve fakülte sekreterinin verdiği görevi ile ilişkili diğer görevleri yerine getirmek,

16. İdari süreçlerin Kalite Yönetim Sistemi / Kalite Güvence Sistemi esaslarına göre yönetilmesi amacıyla belirlenen performans kriterleri uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

17. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

16

Senar GÖK

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Sekreteri

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri

Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

 

1. Hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

2. Fakülte bölüm ve bölümler arası yazışmaları yapmak ve ilgili yere teslimini sağlamak,

3. Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izlemek, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlamak,

4. Bölüm Başkanlığına gelen dilekçeleri kayda almak,

5. Bölüm Başkanlığınca hazırlanan taslak yazıları ve tabloları elektronik ortamda yazmak ve düzenlemek,

6. Toplantı duyurularını yapmak, Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletmek, bir örneğini dosyalamak,

7. Bölüm Kurulu toplantılarına raportör talebi olduğu zaman, raportör olarak katılmak,

8. Kesinleşen ders ve sınav programlarını ilgili birime teslim etmek,

9. Bölümle ilgili iletilmesi gereken duyuruları ilgili kişilere duyurmak,

10. Öğretim elemanlarından ve Anabilim Dalı Başkanlarından gelen yazıları Bölüm Başkanına sunmak,

11. Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazmak,

12. Dekanlıktan gelen ilgili "Yönetim Kurulu" kararlarını ilgili öğretim elemanlarına yazılı olarak duyurmak,

 

13. Bölüm Başkanlığı kararlarını ilgili öğretim elemanlarına, Anabilim Dalı Başkanlarına ve birimlere iletmek,

14. Öğretim elemanlarının görev süresi uzatma başvuru evraklarını almak, başvuru ve değerlendirme evraklarını üst yazı eki olarak yazı işlerine teslim etmek,

15. Bölüm Başkanı’nın ve fakülte sekreterinin verdiği görevi ile ilişkili diğer görevleri yerine getirmek,

16. İdari süreçlerin Kalite Yönetim Sistemi / Kalite Güvence Sistemi esaslarına göre yönetilmesi amacıyla belirlenen performans kriterleri uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

17. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

17

Ali YAĞCI

Ölçme ve Değerlendirme

Kargo işleri

 

Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Optik okuyucu cihazı ile Sınav sorularının Ölçme ve Değerlendirme işlerini yapar.

Birime gelen kargoların sevk ve idaresini yapar.

18

Murat ÇETİNER

Ölçme ve Değerlendirme

Engin AKSEL Konferans Salonu Sorumlusu

Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Optik okuyucu cihazı ile Sınav sorularının Ölçme ve Değerlendirme işlerini yapar.

Engin AKSEL Konferans Salonunun kullanıma hazır olmasını sağlar.