Bilgisayar İşletmeni
Celal TOPUZ
ctopuz@pau.edu.tr

Tel: +90 (258) 212 3788-1136

 

Memur
Ramazan ŞEPİK
rsepik@pau.edu.tr

Tel: +90 (258) 212 3788-1138

 

Bilgisayar İşletmeni
Mehmet AĞIR
magir@pau.edu.tr

Tel: +90 (258) 212 3788-1116

 

Bilgisayar İşletmeni
Ali AKŞİT
alia@pau.edu.tr

Tel: +90 (258) 212 3788-1160