MEZUNLARIMIZ

 

 

ADI SOYADI

 

PROGRAMI

 

TEZ KONUSU

 

MEZUNİYET TARİHİ

 

1

 

NURİ İLKATMIŞ

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Âlûsî'nin Rûhu'l-Meânî tefsirinde Ulûmu'l-Kur'ân 

 

20.07.2020

 

2

 

ENGİN DALCI

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

 XX. Yüzyıl İslam Münevveri Tipolojisine Bir Örnek: Abdülhalîm Mahmûd Hayatı, Eserleri Ve Tasavvufî Görüşleri

 

18.08.2020

 

 3

 

ABDULHAKİM OCAK

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

İzzet Derveze’ye Göre Kurânda Kadın

 

17.05.2021

 

 4

 

ALİM HATİP

 

 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Tibi'nin Futühul- Gayb da Zemahşerî'nin el-Keşşafına Yönelik Mecaz Özelinde Belagat Değerlendirmeleri

 

24.05.2021

 

 5

 

FATIMA ZEHRA ÖĞÜTÇÜ

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Raviye Zarar Vermeyen Tenkitler

 

15.06.2021

 

 6

 

HÜSEYİN MUSTAFA

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Kutbüddîn-ı Şîrâzî’nin Fethu’l mennân fî tefsiri’l-Kur’ân İsimli Eserinin Tahlil ve Tahkiki (Bakara Sûresi 63-101 ayetleri arası)

 

07.07.2021

 

 7

 

ABDULKARIM JAWISH

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Irak ve Semerkant Hanefi Usulcülerinin Nesih Anlayışı (Cessâs Ve Semerkandî Özelinde)

 

09.08.2021

 

 8

 

HAMZA ELYASİNO

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Abbasi Döneminde Öne Çıkan İsyan Hareketlerinin Arap Edebiyatına Yansıması

 

09.08.2021

 

9

 

MUHAMMED ERKEN

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Çarperdi’nin El-Muğni Adlı Eseri ile Zemahşeri’nin El- Enmuzec Adlı Eserinin Karşılaştırmalı Analizi

 

09.08.2021

 

10

 

SONER KOCAOĞLU

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

İbni Kemal'in Beyanul Vücu Risalesine Midhat Bahari tarafından Yapılan Leali-i Meani adlı Tercümenin İncelenmesi ve Transkripti

 

16.09.2021

 

11

 

INTIGAM MAMMADOV

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Orta Çağ Azerbaycan’lı Arap dilbilimcileri ve eserleri

 

 

11.11.2021

 

12

 

 

SADRUL ESLAM TAHIRI

 

 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

İslam Hukuku Açısından Afganistan’da Zina Suçu ve Cezası

 

17.01.2022

 

13

 

 

SÜMEYYE SAVAŞ

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Celaleddin es-Süyüti’nin İctihad Anlayışı-İctihad Risaleleri Ekseninde

 

17.01.2022

 

14

 

 

FATMA YILMAZ

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Abdülgani Nablusî’nin Cem’u’l Esrar Fî Men’i’l-Eşrar” Adlı Eserinin İçerik Tahlili

 

17.01.2022

 

15

 

KADRY SAPAROV

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 

 

Halife Me’Mûn’un Şîa Politikası

 

  28.03.2022

 

16

 

SEDAT AYDINLI

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 

 

Ömer Bin Mustafa'nın Risâle Fî Kavâ’id Kıra’âtî’l-Kur’ân Adlı Eserinin Tahkîkî ve Tahlîli

 

            10.05.2022             

 

17

 

SALİH TUNA

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 

 

Vahyin İsnadı Problemi Bağlamında Kelâm-ı Nefsî’nin Mahiyeti: Adudüddin el-Îcî (756/1355) Örneği

 

07.07.2022  

 

18

 

FATİH MEHMET SAVAŞ

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 

 

Bahâuddin El-Kazvini Nin Sirâcü L-Ukûl İsimli Eseri Ve Kelami Görüşleri

 

 

07.07.2022 

 

19

 

ÜMMÜNUR YURTSEV

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

 

Düşünce Tarihinde İnancın Rasyonelliği Bağlamında Akıl-Kalp İlişkisi

 

 

04.08.2022  

 

20

 

AYDIN DEMİREL

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 

 

Tunceli’deki Ziyaret Mekanları ve Halk İnanışları 

 

18.08.2022  

 

21

 

FURKAN KAYA

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ  

 

Netâʾicü’l-efkâr Perspektifinden Merginânî'nin el-Hidâye Eserinin Tahlili (Kitâbu'l-Kerâhiyye Özelinde)

 

 

18.08.2022   

 

22

 

RABİA NUR ATİK

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 

 

 Kureyşîzade Mehmet Fevzi Efendi'nin  Camiüs Salavât ve Seyfü l- Cihat Fi Nasri l- İbad Risaleleri- İnceleme, Transkripsiyon ve Kaynaklarının Tespiti

 

 

 07.09.2022 

 

23

 

FATİH UYSAL

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ  

 

İbn Asakir’in Tarihu Medineti Dımaşk’ında Sahabe Bilgisi (Başlangıçtan Şın Harfine Kadar)

 

07.09.2022