AMAÇ

Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü İslam’ı doğru anlama, yorumlama ve uygulama dirayetine sahip samimi, dürüst ve sorumlu Müslüman bireyler yetiştirmeyi, onlara, medeniyetimizin bilgi ve kültür birikimini kazandırırken, çağımızı etkileyen beşeri konular hakkında fikir yürütebilecekleri bilgi ve beceriler kazandırmayı, İslâm’ın temel kaynaklarını, kadîm ve modern yorumlarını, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, felsefe ve din bilimleri  gibi ana disiplinleri sosyal bilimlerin diğer alanlarından da destek alarak lisansüstü ve doktora düzeyinde çalışma becerisi kazandırmayı, dünyamızda giderek artan İslami İlimler öğretim üyesi ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.