İşletmede Mesleki Eğitim: Mesleki eğitim programı öğrencilerinin teorik eğitimlerini yükseköğretim kurumlarında, işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde, beceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları eğitim uygulamalarıdır.

Mesleki Eğitim Programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından Ülkenin kalkınmaya dair üst politika belgeleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirli zaman aralıkları ile belirlenen ve bir mesleğe ilişkin önlisans veya lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülen yükseköğretim diploma programlarını ifade eder.

İşletmede mesleki eğitimin eğitim ve öğretim dönemlerinde yapılması esastır. İşletmede mesleki eğitim yükseköğretim kurumunun akademik takviminde belirlenen eğitim ve öğretim dönemlerinde başlar ve bu sürenin sonunda biter. Ancak programın özelliğine ve işletme koşullarının uygunluğuna göre yaz döneminde de işletmede mesleki eğitim yaptırılabilir.

İşletmede mesleki eğitim için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. AKTS kredileri program veya bölümün ders çizelgelerine eklenir ve öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilir.

İşletmede mesleki eğitim kapsamında hesaplanan derslerin toplam kredisi 15 AKTS kredisinden az, 30 AKTS kredisinden fazla olamaz. Tıp programlarındaki intörnlük uygulaması 60 AKTS kredisi olarak değerlendirilir.

Komisyon veya alt komisyonlar, işletmede mesleki eğitim yapan öğrencileri işletme değerlendirme formu, uygulamalı eğitim dosyası ve önceden belirlenen kazanımlar doğrultusunda değerlendirir.

Öğrencinin işletmede mesleki eğitim kapsamındaki değerlendirme notu sisteme ders notu olarak işlenir. Aynı zamanda bu değerlendirme notu, akademik başarı notu değerlendirmelerine dâhil edilir.

Değerlendirme sonucu başarısız olan öğrenciler işletmede mesleki eğitimlerini aynı veya farklı işletmelerde yeniden yapabilir.

İME: Pamukkale Üniversitesi önlisans ve lisans diploma programları müfredatlarında yer alan İşletmede Mesleki Eğitim dersini ifade eder.

İME dersinin amacı; öğrencinin alanı ile ilgili işletmeyi yakından tanımasına, bu işletmedeki organizasyon yapısını, sorumlulukları, ilişkileri, işletme disiplinini öğrenmesine, eğitim-öğretim sürecinde kazandığı bilgi ve becerileri pekiştirmesine, yeni bilgi ve beceriler elde etmesine, çalışma ortamındaki diğer personeller ile uyum içerisinde çalışma kabiliyetini geliştirmesine, sektördeki uygulamaları öğrenerek kullanabilmesine olanak tanımaktır.

İME dersinde bir hafta beş iş günü ve bir iş günü sekiz saat olarak değerlendirilir.

İME dersi Akademik Takvimde belirlenen ilgili dönemin derslerinin başladığı ilk gün başlar, derslerinin bittiği son gün biter.

 

UYGULAMALI EĞİTİMLER KOMİSYONUNUN GÖREV VE YETKİSİ

Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun uygulamalı eğitim yapılan program veya bölümlerinde; uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve koordinasyonundan sorumlu Komisyon oluşturulur.

Komisyon, işletmede mesleki eğitim veya staj sonunda elde edilen kazanımların ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapar veya bu işlemi yaptırmak üzere sorumlu öğretim elemanının da yer aldığı alt komisyonlar oluşturabilir.

 

AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Akademik Birim Yöneticisi: Pamukkale Üniversitesinde İşletmede Mesleki Eğitim dersinin yürütüldüğü meslek yüksekokulunda Müdür ve fakültede Dekandır.

Akademik Birim Koordinatörü: Pamukkale Üniversitesinde İşletmede Mesleki Eğitim dersinin yürütüldüğü akademik birimde bu dersin yürütülmesini koordine eden öğretim elemanıdır.

Akademik Birim Koordinatörü, ilgili Akademik Birim Yöneticisi tarafından öğretim üyeleri ya da öğretim görevlileri arasından üç yıllığına atanır. Süresi biten Akademik Birim Koordinatörü tekrar atanabilir. Görevden ayrılan Akademik Birim Koordinatörü yerine aynı usulle yeni atama yapılır. 

Akademik Birim Koordinatörü, Akademik Birim Yöneticisine karşı sorumludur.

Akademik Birim Koordinatörü, İME dersinin ilgili akademik birimde yürütülmesinin genel koordinasyonundan sorumludur.

Tek diploma programının yürütüldüğü akademik birimlerde aynı zamanda Akademik Alt Birim Koordinatörü olarak da görev yapar.

Akademik Birim Koordinatörünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İME dersinin Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesine uygun şekilde yürütülmesini denetleyerek ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek ve çözülemeyen aksaklıkları Akademik Birim Komisyonuna ya da Akademik Birim Yöneticisine iletmek.

b) İME ile ilgili yapılan toplantılara ilgili akademik birimi temsilen katılmak.

c) Akademik Birim Komisyonunun başkanlığını yürütmek.

ç) İlgili akademik birim ile işletmeler arasında koordinasyonu sağlamak.

d) Sistem üzerinden akademik birimdeki tüm yetkilendirmeleri yapmak.

 

AKADEMİK ALT BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Akademik Alt Birim: Pamukkale Üniversitesinde İşletmede Mesleki Eğitim dersinin fiilen yürütüldüğü bölümü/anabilim dalını/programıdır.

Akademik Alt Birim Koordinatörü: Pamukkale Üniversitesinde İşletmede Mesleki Eğitim dersinin fiilen yürütüldüğü akademik alt birimde bu dersin yürütülmesini koordine eden öğretim elemanıdır.

Akademik Alt Birim Koordinatörü, ilgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim üyeleri ya da öğretim görevlileri arasından üç yıllığına atanır. Süresi biten Akademik Alt Birim Koordinatörü tekrar atanabilir. Görevden ayrılan Akademik Alt Birim Koordinatörü yerine aynı usulle yeni atama yapılır. 

Akademik Alt Birim Koordinatörü, İME dersinin ilgili akademik alt birimde yürütülmesinin genel koordinasyonundan sorumludur.

Akademik Alt Birim Koordinatörü, Akademik Birim Komisyonunun üyesidir.

Akademik Alt Birim Koordinatörünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İME dersinin Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesine uygun şekilde yürütülmesini denetleyerek ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek ve çözülemeyen aksaklıkları akademik birim koordinatörüne iletmek.

b) Akademik Alt Birim Komisyonunun başkanlığını yürütmek.

c) İlgili akademik alt birim ile işletmeler arasında koordinasyonu sağlamak.

 

AKADEMİK BİRİM KOMİSYONU

Akademik Birim: Pamukkale Üniversitesinde İşletmede Mesleki Eğitim dersinin yürütüldüğü meslek yüksekokulu ve fakültedir.

Akademik Birim Komisyonu: Pamukkale Üniversitesinde İşletmede Mesleki Eğitim dersinin yürütüldüğü akademik birimlerde bu dersin yürütülmesini koordine eden komisyondur.

Akademik Birim Komisyonu, Akademik Birim Koordinatörünün başkanlığında Akademik Alt Birim Koordinatörlerinden oluşur.

Akademik Birim Komisyonu biri derslerin başlamasından önce olmak üzere her dönem en az iki defa toplanır.

Tek diploma programının yürütüldüğü akademik birimlerde aynı zamanda Akademik Alt Birim Komisyonu olarak da görev yapar.

Akademik Birim Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) İlgili akademik birimde İME dersinin Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi hükümlerine göre yürütülmesini koordine etmek.

b) Akademik Alt Birim Komisyonları arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Akademik Alt Birim Komisyonlarının çözemediği sorunlara çözüm üretmek.

ç) İME yapacak öğrencilerin sigorta işlemlerini planlamak.

d) İME protokolü yapılacak işletme temini hususunda ilgili taraflarla iş birliği yapmak.

e) İlgili akademik birimde yürütülen İME sürecini kontrol ederek gerekli önlemleri almak.

f) Gerekli gördüğünde İME ile ilgili anket, mülakat ve uygulamalar düzenlemek.

 

AKADEMİK ALT BİRİM KOMİSYONU

Akademik Alt Birim Komisyonu: Pamukkale Üniversitesinde İşletmede Mesleki Eğitim dersinin fiilen yürütüldüğü akademik alt birimde bu dersin yürütülmesini koordine eden komisyondur.

Akademik Alt Birim Komisyonu, Akademik Alt Birim Koordinatörünün başkanlığında ilgili Bölüm Başkanı tarafından üç yıllığına görevlendirilen öğretim elemanları ile birlikte en az üç kişiden oluşur.

Akademik Alt Birim Komisyonu biri derslerin başlamasından önce olmak üzere her dönem en az iki defa toplanır.

Akademik Alt Birim Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Akademik Alt Birimde İME uygulamasının Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi hükümlerine göre yürütülmesini koordine etmek.

b) Akademik Alt Birimde İME dersini veren öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlamak.

c) İME yapılacak işletmelerin uygunluğuna karar vermek.

ç) İME başvurularını değerlendirmek ve sonuçları duyurmak.

d) Açılan İME şubelerindeki öğrenci sayılarını ve öğrencilerin şubelere dağılımını planlamak.

e) İşletme değişikliği yapacak öğrencilerin taleplerini karara bağlamak ve değerlendirme yöntemini belirlemek.

f) Öğrencilerin İME süresince hazırlayacakları günlük, haftalık ve aylık çalışma faaliyetlerinin kapsamını ve faaliyet raporunun içeriğini belirlemek ve ilan ederek öğrencilere duyurmak.

g) İME yapılan işletmelerle iletişim içinde olmak.

ğ) İME yapan öğrencilerin gerekli durumlarda İME dersini sonlandırmak.

h) İME ile ilgili doğabilecek aksaklık ve problemleri çözmek. Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesinde tanımlanmamış ve çözülemeyen aksaklıkları Akademik Birim Komisyonuna iletmek.

 

PROTOKOL

Akademik birimler ile İME yapılacak işletmeler arasında kontenjan belirlemek ve koşulları tanımlamak amacı ile protokol yapılır.

Protokol, Üniversite adına Akademik Birim Yöneticisi ile imza yetkisine sahip İşletme Yöneticisi arasında iki nüsha olarak imzalanır.

Protokolde İME yapılan diploma programları, her bir diploma programı için işletmede İME yapacak öğrenci sayıları, İME yapılacak dönemler ve protokolün geçerlik süresi yer alır.

Taraflardan birisi en az altı ay öncesinden haber vermek kaydıyla protokole son verebilir.

Protokol yapılan işletme ve kontenjan bilgileri Akademik Birim Koordinatörü tarafından sisteme yüklenir.

İME YAPILABİLECEK İŞLETMELER

İşletme: Bir diploma programının eğitim-öğretim amaçlarına uygun olarak İşletmede Mesleki Eğitim dersi yapılabilecek özelliklere sahip, mal veya hizmet üreten yurt içi ya da yurt dışındaki kamu veya özel sektöre ait kurum, kuruluş ve işyerleridir.

İşletme Yetkilisi: İşletmede Mesleki Eğitim sözleşmesini işletme adına imzalayan orta düzey yöneticidir.

İşletme Yöneticisi: İşletmede Mesleki Eğitim protokolünü işletme adına imzalayan üst düzey yöneticidir.

İME dersi imkanlar ölçüsünde Denizli il sınırları içerisindeki işletmelerde yapılması esas olmakla birlikte diğer illerde de yapılabilir.

Protokol: İşletmede Mesleki Eğitim dersiyle ilgili kontenjanları, şartları ve kuralları açıklayan ve Akademik Birim Yöneticisi ile İşletme Yöneticisi tarafından imzalanan belgedir.

Protokol yapılan işletmelerde belirlenen kontenjanlar kapsamında İME yapılabilir.

Öğrenci protokol yapılmayan bir işletmede İME yapmak isterse İME İşletme Uygunluk Formunu doldurarak Akademik Alt Birim Komisyonuna başvurur.

İşletme Uygunluk Formu: Bir işletme hakkında genel bilgileri içeren formdur.

Komisyon başvuruyu inceleyerek işletmenin uygunluğuna veya reddine karar verir. Uygun görülen işletmeler Akademik Alt Birim Koordinatörü tarafından sisteme yüklenir. 

Bünyesinde, işletmede mesleki eğitim veya staj yaptırılan işletmenin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bünyesinde uygulamalı eğitim yapacak öğrenci sayısını dikkate alarak alanında mesleki yetkinliğe sahip yeterli sayıda eğitici personeli görevlendirmek.

b) Uygulamalı eğitim yapacak öğrencinin uygulamalı eğitim kabul formunu onaylamak.

c) Bünyesinde uygulamalı eğitim yapan her bir öğrenci için işletme değerlendirme formunu doldurmak.

ç) Uygulamalı eğitim faaliyetlerinin 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun ortamlarda yapılmasını sağlamak.

d) İşletmedeki çalışma ortamı ve uygulamaların mahiyeti dikkate alınarak öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek.

e) İşletmede mesleki eğitim ve kayıtlı olduğu programın ders planında yer aldığı için staj yapan öğrencilere 3308 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak ücret ödemek.

f) İşletmede mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin geçirdikleri iş kazalarını ilgili mevzuata uygun olarak ilgililere ve aynı gün içinde öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna bildirmek.

 

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Akademik Alt Birim Komisyonu öğrenci, öğretim elemanı ve kontenjanları dikkate alarak her dönem belirli sayıda öğrencinin İME yapmasına izin verebilir. Bu durumda öğrencilerin akademik ortalaması ve mezuniyet durumu esas alınarak İME yapabilecek asıl ve yedek öğrenci listesi ilan edilir.

İME yapacak öğrenci, ilgili dönemde İME yapılabilecek işletmeler arasından sistem üzerinden en fazla üç tercih yapar.

Akademik Alt Birim Komisyonu öncelikle öğrenci ve işletmenin karşılıklı tercihlerine göre yerleştirmeleri yapar. Akademik Alt Birim Komisyonu diğer öğrencileri ise tercihlerini ve akademik ortalamalarını dikkate alarak işletmelere yerleştirir.

Yerleşemeyen öğrencilere, İME yapmak istediği yeni bir işletmeyi önerebilmesi ya da doğrudan var olan kontenjanlar arasından yeni bir tercih yapabilmesi için ek süre verilir. En geç ekle- sil ve onayla günlerinin ilk günü sonuna kadar yerleşemeyen öğrencinin o dönemki İME ders kaydı üzerinden silinir.

Akademik Alt Birim Komisyonu tarafından yapılan yerleştirmeler kesindir, öğrencinin itiraz hakkı yoktur.

Geç yerleşme nedeni ile derslerin başladığı ilk gün İME dersine başlayamaması durumunda öğrenci İME dersine başladığı güne kadar devamsız sayılır.

Öğrencinin akademik takvimde belirtilen tarihe kadar sistemden İME başvurusu yapması, yerleşmesi ve ardından kayıt yenileme günlerinde İME ders kaydı yapması gerekmektedir. Öğrencinin sadece kayıt yenileme günlerinde ya da ekle-sil ve onayla günlerinde İME ders kaydı yapması İME yapması için yeterli değildir.

Öğrenci, İME aldığı dönemde daha önce alıp başarısız olduğu dersleri sadece devam zorunluluğu yoksa alabilir.

İME dışındaki tüm derslerini tamamlamış öğrenciler de dahil olmak üzere, öğrenci İME dersine kayıt olduğu dönem ders kaydından önce varsa öğrenim ücreti/öğrenci katkı payını ödemek zorundadır.

 

SÖZLEŞME

Sözleşme: İşletmede Mesleki Eğitim dersi kapsamında öğrenci, Alt Birim Koordinatörü ve İşletme Yetkilisi tarafından imzalanan belgedir.

Öğrenci, akademik birim ve İME yapılacak işletmeler arasında tarafların yükümlülüklerini belirlemek için bir sözleşme hazırlanır.

Sözleşme üç nüsha olarak hazırlanır ve öğrenci, Akademik Alt Birim Koordinatörü ve İşletme Yetkilisi tarafından imzalanır.

Sözleşmede İME uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri, tarafların iletişim bilgileri, öğrencinin banka hesap bilgileri yer alır.

 

SİGORTA

3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca işletmede mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası uygulanır. Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek primler 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından karşılanır.

İME yapacak öğrenciye iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile hastalık sigortası Üniversite tarafından yapılır. Öğrenci genel sağlık sigortası kapsamında müstehak değilse genel sağlık sigortası da Üniversite tarafından yapılır.

Taahhütname: Öğrencinin genel sağlık sigortası işlemleri için gereken öğrenci beyanını içeren belgedir.

Öğrenci başvuru sırasında genel sağlık sigortası kapsamında e-devletten alacağı müstehaklık belgesini ve imzalı taahhütnameyi Akademik Alt Birim Komisyonuna teslim etmek zorundadır.

 

DEVAM ZORUNLULUĞU

İME dersini alan öğrencinin İME süresince işletmede tam zamanlı olarak çalışma mecburiyeti vardır.

Öğrenci sadece gerektiğinde Mesleki Eğitim Sorumlusundan izin almak ve Sorumlu Öğretim Elemanını bilgilendirmek kaydıyla toplam sürenin en fazla yüzde onu kadar işletmeye devam etmeyebilir. Yüzde ondan fazla devamsızlık yapan öğrencinin İME dersinden F2 ile başarısız olduğu kabul edilir. Öğrencinin izinli ve izinsiz devam etmediği günler değerlendirmede dikkate alınır.

 

RAPOR, İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

Öğrencinin iş göremezlik raporu alması durumunda, toplam sürenin en az yüzde sekseni kadar İME dersine devam etmiş olması koşulu ile raporu kabul edilir. Raporlu olduğu günler ve izinli ya da izinsiz devam etmediği günlerin toplamı, toplam İME süresinin yüzde yirmisini geçerse F2 ile başarısız olduğu kabul edilir. Öğrencinin rapor aldığı gün Mesleki Eğitim Sorumlusuna ve Sorumlu Öğretim Elemanına raporunu iletmesi gerekmektedir.

İME sırasında iş kazası geçiren öğrencinin bilgileri ile kazanın mahiyeti Mesleki Eğitim Sorumlusu tarafından aynı gün dersin öğretim elemanına iletilir.

İME sırasında meslek hastalığına yakalanan öğrencinin rapor aldığı gün Mesleki Eğitim Sorumlusuna ve Sorumlu Öğretim Elemanına raporunu iletmesi gerekmektedir.

 

İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ VE İME DERSİNİN SONLANDIRILMASI

Öğrenci, uygulamalı eğitime başladıktan sonra komisyonun uygun görüşüne binaen işletme değişikliği yapabilir.

Öğrenci, geçerli bir nedeni olması durumunda, İME yaptığı işletmeyi değiştirmek veya İME dersini sonlandırmak üzere Akademik Alt Birim Komisyonuna yazılı olarak başvurur.

Akademik Alt Birim Komisyonu öğrencinin talebini inceleyerek kabul ya da ret verebilir.

Öğrencinin değişiklik talebinin kabul edilmesi durumunda, yeni işletmeye yerleştirilme işlemleri Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesinin 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen başvuru işlemlerinde sistem başvurusu aranmaksızın 11, 12 ve 13 üncü maddeleri hükümlerine göre yürütülür.

Öğrencinin sonlandırma talebinin kabul edilmesi durumunda, İME dersinden F2 ile başarısız olduğu kabul edilir.

Akademik Alt Birim Komisyonu öğrencinin değişiklik veya sonlandırma talebini reddederse bu durumda öğrenci aynı işletmede İME sürecine devam etmek zorundadır. Öğrenci İME sürecine devam etmek istemez ise öğrencinin dersten F2 ile başarısız olduğu kabul edilir.

İşletme değişikliği sırasında geçen sürelerde öğrenci devamsız sayılır.

İşletmenin kapanması, doğal afetler ve benzeri mücbir sebepler dışında işletme değişikliği İME sürecinin son yirmi iş gününde yapılamaz.

 

FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporu: Öğrencinin İşletmede Mesleki Eğitim dersi sırasında yaptığı faaliyetlerden oluşan rapordur.

Öğrenci İME sırasında yaptığı tüm çalışmaları faaliyet raporuna yazarak Mesleki Eğitim Sorumlusunun yazılı onayı ile İME süreci tamamlandıktan sonraki üç iş günü içinde raporunu Sorumlu Öğretim Elemanına sunar.

Öğrenciler işletmede yaptıkları çalışmaları günlük veya haftalık olarak faaliyet raporuna yazmak zorundadır.

Öğrenci faaliyet raporunda kitap, dergi, internet ve benzeri bilgi kaynaklarından elde edilen temel bilgilerden ziyade, İME sürecinde yaptığı çalışmalara ve elde ettiği kazanımlar hakkında teorik ve/veya pratik bilgilere, işletmeye özgü tanımlamalar ile üretim ve uygulamaya yönelik işlemlere yer vermelidir.

Zorunlu hallerde öğrencinin birden fazla işletmede İME yapması durumunda, öğrenci tüm işletmelerdeki çalışmaları için ayrı faaliyet raporu hazırlamak ve ilgili işletmedeki son gününü takip eden üç iş günü içinde faaliyet raporunu Sorumlu Öğretim Elemanına teslim etmek zorundadır.

Akademik birimler gerekirse faaliyet raporunun hazırlanması için ek kurallar belirleyebilirler.

 

DEĞERLENDİRME

Mesleki Eğitim Sorumlusu, öğrencinin işletmenin resmi çalışma kurallarına uyma, iletişim ve iş birliğine yatkınlık, devam durumu ve performansını değerlendirerek yüz tam puan üzerinden bir not verir. Mesleki Eğitim Sorumlusu, İME süreci tamamlandıktan sonraki üç iş günü içinde ilgili değerlendirme formunu doldurarak Sorumlu Öğretim Elemanına iletir.

Zorunlu hallerde öğrencinin birden fazla işletmede İME yapması durumunda, tüm işletmelerdeki Mesleki Eğitim Sorumlularının vereceği notların Akademik Alt Birim Komisyonunca belirlenen oranlarda ortalaması alınarak Mesleki Eğitim Sorumlusu notu belirlenir.

Sorumlu Öğretim Elemanı, öğrencinin İME sırasındaki dönem içi çalışmalarını, izinli ve izinsiz devam durumunu ve dönem sonundaki faaliyet raporunu değerlendirerek yüz tam puan üzerinden bir not verir.

Öğrencinin İME başarı puanı, Mesleki Eğitim Sorumlusunun notunun yüzde ellisi ile Sorumlu Öğretim Elemanının notunun yüzde ellisi alınarak belirlenir.

Devam durumu yetersiz olan öğrenciler F2 ile ve faaliyet raporunu zamanında teslim etmeyen öğrenciler F1 ile başarısız sayılırlar.

 

SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Program veya bölümlerde uygulamalı eğitim faaliyetlerini izlemesi, işletme ile kurum arasında koordinasyonu sağlaması, öğrencilere uygulamalı eğitim süreçlerinde rehber olması ve ölçme ve değerlendirme işlemlerinde yer alması amacıyla işletmede mesleki eğitim veya staj yapacak her bir uygulamalı eğitim grubu için eğitimler süresince bir sorumlu öğretim elemanı görevlendirilir.

Sorumlu Öğretim Elemanı görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şubesinde kayıtlı olan öğrencilerin işletmedeki faaliyetlerini en az iki haftada bir defa yerinde ya da çevrimiçi teknolojik araçlarla kontrol ederek İME dersinin Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi hükümlerine göre devam etmesini temin etmek.

b) Öğrenci ile Akademik Birim arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

c) Ders süresince Akademik Birim ile İşletme arasındaki koordinasyonu İşletmede Mesleki Eğitim Sorumlusu ile birlikte yürütmek.

ç) Dönem sonunda öğrencinin değerlendirmesini yaparak başarı notunu belirlemek ve sisteme giriş yapmak.

d) Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

MESLEKİ EĞİTİM SORUMLUSUNUN GÖREVLERİ 

Mesleki Eğitim Sorumlusu: İşletmede Mesleki Eğitim yapılan işletmede öğrencilerin mesleki eğitim sorumluluğunu üstlenen kişidir.

İşletmede mesleki eğitim veya staj yapacak öğrenciler, uygulamalı eğitimler esnasında işletme tarafından Komisyonun görüşü alınarak görevlendirilen ve alanında mesleki yetkinliği haiz bir eğitici personelin gözetiminde bulunurlar.

Mesleki Eğitim Sorumlusunun görevleri şunlardır:

a) Öğrencinin İME süresince işletmedeki eğitimini yürütmek.

b) Öğrencinin Üniversitede kazanmış olduğu teorik ve uygulama esaslı bilgi ve becerilerinin iş ortamındaki uygulama çalışmaları ile ilişkilendirmesine destek olmak, uygulamalarda görev almasını sağlamak, öğrencilere mesleki formasyonu ve disiplini aktarmak.

c) Öğrenciye İME süresince günlük, haftalık ya da aylık çalışma ve eğitim planı hazırlamak.

ç) Öğrenci işletmede farklı birimlerde çalışacak ise hangi birimde ne kadar çalışacağına karar vermek ve ilgili birim sorumluları ile koordinasyonu sağlamak.

d) Öğrenci ile işletme arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

e) İME süresince işletme ve akademik birim arasındaki koordinasyonu Sorumlu Öğretim Elemanı ile birlikte yürütmek.

f) İME süreci sırasında ve sonunda öğrencinin hazırladığı faaliyet raporunu incelemek ve onaylamak.

g) Öğrencinin Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programına uymayan işlerde görevlendirilmesini engellemek.

ğ) Öğrenciye işletmedeki çalışma ortamına uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vermek ve öğrencinin iş sağlığı ve güvenliği açısından problem doğuracak işlerde görevlendirilmesini engellemek.

h) Öğrencinin devam çizelgesini takip etmek ve İME sonunda öğrencinin raporlu, izinli ve izinsiz devam etmediği günleri dersin sorumlu öğretim elemanına bildirmek.

 

ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler, uygulamalı eğitimler esnasındaki izin veya devamsızlık sürelerine ilişkin işlemlerde öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumunun ilgili mevzuatı ile işletmenin resmî çalışma kurallarına tabidir. Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği hükümlerine veya işletmenin resmî çalışma kurallarına aykırı davranan öğrencilerin uygulamalı eğitimleri başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci işletmelerin resmi çalışma kuralları ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır.

Öğrenci için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri İME sürecinde geçerlidir.

Öğrenci, İME sürecinde kendi kusurları nedeniyle işletmeye verecekleri zararlardan sorumludur.

Kendi isteği ile yurtdışında İME yapacak olan öğrencilerin sigorta işlemleri ve diğer sorumlulukları ve giderleri öğrencinin kendisine aittir. Yurt dışında yapılan İME süreci ile ilgili diğer hususlar Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi hükümleri ile uyumlu olacak şekilde akademik birimler tarafından belirlenir.

Öğrenci, Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesinde tanımlanmış durumlar haricinde işletme değişikliği yapamazlar.

Öğrenciler işletmedeki çalışanlar için tanımlanan sosyal haklardan, işletmenin uygun gördüğü ölçüde yararlanabilir.

Öğrenciler işletmede gece vardiyası ve fazla mesai çalışmalarına katılamazlar. Öğrenciler işletmenin gündüz mesai saatlerine haftada kırk saati geçmeyecek şekilde uyum gösterirler.

Öğrencinin sorumlulukları şunlardır:

a) Akademik Takvimde belirtilen günlerde sistemden başvuru yapmak ve derse kayıt olmak.

b) Faaliyet raporunu İME süreci tamamlandıktan sonraki üç iş günü içerisinde Sorumlu Öğretim Elemanına iletmek.

c) Mesleki Eğitim Sorumlusunun belirlediği çalışma planını uygulamak.

ç) İşletmenin başvuru aşamasında istediği tüm belgeleri temin etmek.

d) İME süresince tüm iş günlerinde işletmede çalışmak.

e) Diğer sorumlulukları yerine getirmek.

 

ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ÜCRET

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği ve Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi’nde İşletmede mesleki eğitim gören öğrencilere 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca ücret ödeneceği düzenlenmiştir.

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun, Ücret ve Sosyal Güvenlik başlıklı 25 inci maddesinde; “Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğretim kurumları ve birimlerinde yapan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.” şeklinde düzenleme yeralmaktadır.

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 12 inci maddesinde; “2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin yüzde ellisinden az olamaz. Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri on eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.” şeklinde düzenleme yeralmaktadır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 12 inci maddesi gereğince; aday çırak ve çıraklar ile işletmede mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine ilişkin alt sınırlar ile bu ücretlere yönelik Devlet Katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkındaki 04.01.2022 tarihli 5063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05/01/2022 tarih ve 31710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.

04.01.2022 tarihli 5063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki: Devlet Katkısı Ödeme Süresi MADDE 1- (1) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12 nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemelerin asgari ücretin yüzde ellisinden az olamayacağına dair süre ile mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamının 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren beş eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

 

YURT DIŞINDA UYGULAMALI EĞİTİM

Öğrenciler öğretim programlarını aksatmayacak şekilde, ders çizelgelerinde yer alan işletmede mesleki eğitim veya staj uygulamalarını komisyonun uygun görüşüne binaen yurt dışında yapabilirler.

İşletmede mesleki eğitim veya stajını yurt dışında tamamlayan öğrenciler, uygulamalı eğitim çalışmalarına ilişkin belgelerini ve uygulamalı eğitim dosyasını Komisyona teslim eder. Bu kapsamdaki uygulamalı eğitimlere ilişkin ölçme ve değerlendirme işlemleri Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Yurt dışında uygulamalı eğitim yapacak öğrencilerin sigortalanması amacıyla sigortacılık alanında faaliyet gösteren yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlara ödenecek primler yükseköğretim kurumları tarafından karşılanmaz.

 

ÖNCEKİ UYGULAMALI EĞİTİMLERİN TANINMASI

Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yaptıkları işletmede mesleki eğitim ve stajlarının geçerliliği ilgili intibak komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla işletmede mesleki eğitim veya staj uygulaması kapsamında önceki öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilir. İlgili intibak komisyonu söz konusu başvuruları inceleyerek karar verir. İntibak komisyonunun hakkında olumlu karar verdiği öğrenciler için Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda sadece ölçme ve değerlendirme işlemleri yürütülür.

 

DİĞER HÜKÜMLER

Yükseköğretim kurumları, uygulamalı eğitimlere ilişkin hususlar ile bu kapsamda kullanılacak formları Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği esaslarına uygun olarak belirler ve kendi resmî internet sitelerinde yayımlarlar.

Açık ceza infaz kurumlarında hükümlü olup aynı zamanda bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olanların uygulamalı eğitimlerine ilişkin kurallar, hükümlü bulunulan kurumun görüşü de alınarak ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir.

                                                                                                                                                   Hazırlayan: Öğr. Gör. Yavuz Ramazan KUŞ

KAYNAK: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği, Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi