BİLAL AKIL

                                                                              Bilgisayar İşletmeni

                                                                                bakil@pau.edu.tr

                                                                     Tel: 02585020216  - 02585021740 - 118