Özgörev:


Endüstri Mühendisliği alanında, mühendislik ve sosyal bilimleri bütünleyen bir anlayışla, küresel düzeyde bilimsel gelişmelere yön verebilecek nitelikte akademik araştırmalar yapmak;

sağladığı bilimsel katma değeri, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde iş sistemlerinin geliştirilmesine, çalışma hayatının gelişimine ve endüstriyel çevre uygunluğunun sağlanmasına yönelik çözümler geliştirmek;

mesleğinin, iş ortamının ve toplumun kalitesini artırabilecek donanıma sahip, çevreye duyarlı, yenilikçi, girişimci, etik kurallara saygılı modern endüstri mühendisleri yetiştirmek.

 

Uzgörüş:


Değişimi yöneten dinamik bir akademik kadro, modern alt yapı olanakları ve uyguladığı çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma süreçleri ile kendi alanında öncelikli tercih edilen seçkin bir bölüm olmaktır.

 

Bölüm İlkeleri:

 

Ortak Akıl
Adil yaklaşım ve şeffaflık
Güvenilirlik ve tutarlılık
Saygınlık
Takım ruhu
Paydaş odaklılık
Sürekli gelişim ve yalınlık
Toplumsal sorumluluk ve etik

 

Program Eğitim Amaçları (revizyon_01 / 1 Aralık 2014):


Üretim ve hizmet sistemlerinin tasarım, planlanma ve sürekli gelişim süreçlerini yönetmesi için;

a. Tedarik ve lojistik sistemlerin fonksiyonel ve stratejik düzeydeki faaliyetlerini gerçekleştiren,

b. Verilere dayalı analiz, karar verme ve optimizasyon, karar destek sistemlerinin tasarımı, teorik ve uygulamalı araştırma-geliştirme çalışmaları yapan,

c. Yönetim bilişim sistemleri, mesleki yazılım projelerinde sistem analizi ve yönetimi görevlerini gerçekleştiren,

d. Finansal ve mali yönetim süreçlerinin yürütümü ve etkinliklerinin artırılmasında önemli roller üstlenen,

e. Yönetim sistemleri standartlarının sistemlere uyarlanmasındaki süreçleri tasarlayarak ilgili uygulamaları yöneten,

f. Üretim ve hizmet sektörlerinde kendi şirketlerini kuran veya yönetici olan girişimci, özgüveni yüksek

Endüstri Mühendisleri Yetiştirmektir.

 

Program Çıktıları (revizyon_01 / 20 Ocak 2015):


PÇ1: Matematik, fen bilimleri ve endüstri mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ2: Karmaşık endüstri mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ3: Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini, süreci ya da ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji boyutlarıyla, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ4: Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini de etkin bir şekilde kullanma sürekli iyileştirmeyi sağlama becerisi.

PÇ5: Karmaşık endüstri mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ6: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

PÇ7: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ8: Meslek hayatında, etkili iletişimin gücünden yararlanabilme, gelişmeleri doğru yorumlama ve karar verme becerisi

PÇ9: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

PÇ10: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ11: İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınmaya dayalı sistemlerin geliştirilmesi adına proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim yönetimi programlarını uygulama becerisi.

PÇ12: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

PÇ13: Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi

Son Güncelleme: 15.03.2019