Mükemmellik Yolculuğumuzda MÜDEK Akreditasyon Süreci,

Lisans eğitim programına öğrenci alımına başladığı 2004-2005 akademik yılından bu yana sürekli gelişen bölümümüz, bu gelişimi sistematik olarak sürdürmek, sunduğu lisans eğitim programının kalitesini güvence altına almak, gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda bölümün ve mezunlarının tanınırlığını artırmak hedefiyle akreditasyon faaliyetlerini planlamakta ve gerekli uygulamaları yürürlüğe almaktadır. 2010 yılında, üniversitemizde yürütülen Bologna ve fakültemizde başlatılan MÜDEK Akreditasyon Süreçleri çalışmaları ile birlikte bölümümüzde de çalışmalar başlatılmıştır. Bu süreçte bölümümüz öğretim elemanları üniversite, fakülte ve bölüm içinde gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılarak aktif destek sağlamışlar, süreçlerle ilgili bilgi paylaşımlarında bulunmuşlardır.

2010 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen paydaş görüşlerinin de değerlendirildiği toplantılarla, bölümümüzün stratejik açıdan durumu analiz edilmiş, temel stratejik unsurları; misyonu, vizyonu, temel amaçları ve ilkeleri değerlendirilerek düzenlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında, program mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımlayan program eğitim amaçları belirlenerek 2011 yılı Ocak ayı sonunda yayınlanmıştır. Hemen sonrasında, MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri içerisinde tanımlanan program çıktıları esas alınarak, program eğitim amaçları ve paydaş görüşleri doğrultusunda, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu biçimde program mezunlarının ne tür yeterliliklere sahip olacağı belirlenmiş ve endüstri mühendisliği lisans programına ait çıktılar tanımlanmıştır. 2008-2009 akademik yılında yürürlüğe giren müfredatın eğitim amaçları, program çıktıları ve MÜDEK Ölçütlerindeki gereklilikler çerçevesinde gözden geçirilmesi sağlanmış ve gerekli güncellemeler 2011-2012 akademik yılından geçerli olmak üzere yürürlüğe alınmıştır. Aynı dönemde müfredatta yer alan derslerin içeriği gözden geçirilerek üniversite yönetim bilgi sistemi kapsamında tasarlanan yazılım aracılığı ile ders dosyaları oluşturulmuştur. Ders dosyalarının içeriği; dersin amacı ve gerekçesi, Türkçe ve İngilizce içerik, ders öğrenme çıktıları ve program çıktıları ile ilişkilendirilmesi, haftalık ders konuları ve ilgili faaliyetler, kaynaklar, ders kapsamında verilecek ödev ve projeler, dersin değerlendirme süreci, ders kategorisi ve AKTS ders yükü hesaplama kısımlarından oluşmaktadır.

2013-2014 akademik yılı sonuna kadar ilgili süreçlerdeki iyileştirmeler, Bologna ve MÜDEK Değerlendirme Ölçütlerine uyumluluk çerçevesinde devam etmiştir. 2014-2015 akademik yılı başında çalışmaların hızlandırılarak MÜDEK Değerlendirme Ölçütlerinin tamamını kapsayacak şekilde sistematik hale getirilmesine ve 2015 yılında kaliteyi içselleştirme yolculuğumuzda önemli bir adım daha atmak üzere MÜDEK Akreditasyonu için müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Başvurumuz değerlendirilmiş ve bölümümüz 2021 yılına kadar 5 yıl süre ile akredite olmuştur.