Endüstri Mühendisliği nedir?

 

Endüstri mühendisliği;

 • ürün ve hizmetlerin en verimli bir şekilde üretim ve dağıtımını,
 • makina, iş gücü, hammadde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımını, işletilmesini ve yönetilmesini,
 • ve bu sistemlerin  üretkenliğinin ve rekabet gücünün geliştirilmesini sağlayan mühendislik dalıdır.

Dünyanın en eski 5 mühendislik dalından biri olan Endüstri Mühendisliği;

 • aynı zamanda analitik düşünme yeteneği, matematiksel modelleme ve yaratıcılık becerilerini kullanarak çok sayıda bilimsel çalışmanın yapıldığı bir bilim dalıdır.

Endüstri mühendisleri;

 • problemleri, mühendislik yaklaşımıyla sistemin bütününü göze alarak, sistemlerin ekonomik özelliklerini ve aralarındaki etkileşimleri kavrayarak ve her sistemin mutlaka insanları da içerdiğini göz ardı etmeden geliştirdiği sistem yaklaşımı ve güncel bilgi teknolojilerini kullanarak çözer.

Endüstri Mühendisleri;

 • herşeyi daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı, daha güvenli, daha az maliyetli yapmak için insanlarla çalışır.

 

Endüstri Mühendisliği'nin günümüzde ve gelecekteki önemi nedir?

 

Günümüzde rekabet ortamının gelişmesi, teknolojinin ürün ve hizmetlere dönüşümünü hızlandırmıştır. Bu yüzden günümüzde firmalar yaşamlarını devam ettirebilmek için daha verimli çalışan ve doğru kararları hızlı bir şekilde alabilen sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Bu durum bu tür sistemleri kurarak etkin bir şekilde çalıştıran Endüstri Mühendislerinin önemini daha da artırmaktadır. Dolayısıyla Endüstri Mühendisliği, günümüzde olduğu gibi gelecekte de en çok aranan bir meslek olma özelliğini sürdürecektir. Aslında toplumun duyduğu bu önemli ihtiyaç yüzünden Endüstri Mühendislerinin başlangıç ücretleri tüm mühendislik branşları arasında en üst grupta bulunur. Ayrıca Endüstri Mühendisleri, sistemin bütününü dikkate alan bakış açıları sayesinde etkin çözümler yakalayabildiklerinden kariyerlerinde hızla yükselmekte, büyük çoğunlukla kısa zamanda yönetici konumuna gelmektedirler.

Eğitim yönünden Endüstri Mühendisliğini diğer mesleklerden ayıran en temel unsurları şunlardır:

1. sistem yaklaşımı ve sorgulama yeteneği - Problemi belirli bir kalıba oturtmak yerine düşüncelerimizi yönlendirecek soyutlamaları yapmaya yönelik olarak sorgulama yeteneği,

2. soyutlama ve analitik olarak ifade etme yeteneği - Analitik modeller (matematik programlama modelleri analitik modellerin alt cümlesidir; sistematiği kurulmuş ve tanımlanmış 'kutular' bile analitik modeller olabilir) ile ifade etmek ve sorunu bu boyutta ifade etme yeteneği,

3. optimizasyon, olasılık ve istatistik kavramlarını karar verme sürecine uygulama yeteneği.

Yukarıda sayılan unsurlar bizim kuvvetli yönlerimizdir. Başka bir deyişle, çalışma ortamında bu unsurları öne çıkaracak kişiler, Endüstri Mühendisi olarak öne çıkabilecektir. Ancak, bunun dışında da kişi olarak bilgilenip öne çıkmanın yolları vardır ve doğal olarak yetenekli olan mezunlarımızın bir kısmı Endüstri Mühendisi olarak değil, bu alanlardaki bilgileri ile öne çıkmışlardır. Herhangi bir dalın mezunlarından sadece kendi uzmanlığı ile çalışma hayatının sonuna kadar gitmesi beklenmediği gibi, başka dalların mezunları da EM ile ilgili alanlarda kendilerini yetiştirebilecektir. Bu unsurlar iyi bir Endüstri Mühendisi için gerekli unsurlardır.

"Endüstri Mühendisliği alanı, belirli bir sektör ve faaliyet şekli ile sınırlı olmadığından ve çalışan bir sistemin kurulup, geliştirilmesi ve işletilmesinin bütün fonksiyonlarıyla düşünülmesini, yakın ve uzak dönemli planlamayı içerdiğinden uygulama sahası yaygındır. Bölüm mezunlarına periyodik aralıklarla tekrarlanarak uygulanan anketler, planlama, yönetim, finansman, bilişim, pazarlama, üretim işletmeciliği, ürün yöneticiliği gibi alanların istihdam için önde geldiklerini göstermektedir. Hemen her ölçekteki firma ve kuruluşta istihdam edilebilmektedirler. Endüstri Mühendisliği Bölümü, mezunları kadar işverenlerle de yakın ilişki içinde, günün şartlarının gerektirdiği mezun niteliklerini saptama gayreti içindedir. İşverenlerle yapılan bu tür temaslarda, bölümümüz çıkışlı endüstri mühendislerinin özellikle tercih edildikleri memnuniyetle izlenmektedir. PAÜ'nün sürekli olarak düzenlediği, kariyer günleri programlarına katılan firmalarca, öğrencileriyle görüşmek istenilen mühendislik bölümü olarak, son üç yılda Endüstri Mühendisliği Bölümü hızla gelişmektetir."

 

Endüstri Mühendislerinin çalıştıkları alanlar nelerdir?

 

Günümüzde endüstri mühendisleri üretimden bilgi teknolojilerine, telekomünikasyondan enerjiye,  eğitimden danışmanlığa, lojistikten bankacılık ve finansa, sağlıktan turizme kadar çok değişik sektörlerde en fazla aranan mühendisler arasındadır. Yaptıkları işlerden bazıları şunlardır:

 • Yeni bir ürün veya hizmetin piyasaya sürülebilmesi için gerekli olan satış tahmininin yapılması, fiyatlandırma kararlarının verilmesi ve maliyet analizlerinin yapılması
 • Bu ürün veya hizmeti üretecek tesisin yerinin seçilmesi, kapasitesinin belirlenmesi, sistemin kurulması ve verimli bir şekilde çalıştırılması
 • Günümüzde bütün firmalar için artık zorunluluk haline gelen toplam kalite yönetimi sisteminin kurulması
 • Şirketlerin verimlilik ve modernizasyon çalışmalarının yapılması
 • Endüstriyel projelerin ve diğer yatırımların ekonomik açıdan değerlendirilmesi 
 • Firmalar için hayati derecede önemli olan bilgi akış sistemlerinin bilgisayar destekli bir şekilde tasarımı ve uygulaması
 • Doktor, hemşire, labaratuvar, tıbbi cihaz, amaliyathane gibi bir çok alt sistemden oluşan sağlık sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonu. Toplumsal sağlık düzenlemelerinin (farmaekonomi, aşılama sistemi, salgın hastalıklarla mücadele gibi) maliyet etkin bir şekilde sağlanması.Kanser tedavisi, organ nakli veya rötgenlerin okunması gibi belirsizlik içeren bir çok zor klinik kararın verilmesini sağlayacak matematiksel modellerin geliştirilmesi.
 • Ürün veya hizmet üreten tüm firmaların insangücü, malzeme, makina, para ve diğer kaynaklarının planlanlarının hazırlanmasi ve stok kontrolunun sağlanması
 • Lojistik dağıtım ağlarının tasarımı ve işletilmesi
 • İmalat sistemlerinin otomasyonu
 • Robot gibi yüksek teknoloji uygulamalarının planlanması ve imalat sistemlerine entegrasyonu
 • Günümüzde giderek karmaşık hale gelen üretim ve servis sistemlerin bilgisayar modellerinin geliştirilmesi ve simulasyon çalışmalarının yapılması
 • Bankacılık, gıda, ulaştırma, turizm ve medya gibi servis sistemlerinin analizi, tasarımı ve kurulması

 

Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü, bir sanayi kenti olan Denizli ve yöresinin işletme sorunlarına çözüm önerileri getirmek başta olmak üzere araştırmalar yapmak, sanayici ve sanayide çalışan kesimi bilgilendirmek, konferanslar, seminerler ve paneller düzenlemek, sanayi işletmelerinde karşılaşılan problemlere istikrarlı çözümler sunmak amacıyla kurulmuş olup, ilk olarak, 2002-2003 güz döneminde yüksek lisans eğitimine daha sonra 2004-2005 güz döneminde lisans eğitimine başlamıştır.

Pamukkale Üniversitesi Endüstri mühendisliğinin öğretim dili Türkçe olup, İngilizce ve mesleki İngilizce dersleri zorunludur. Ayrıca bölümüzde 1 yıl süreli İngilizce hazırlık programı uygulanmaktadır. İlk mezunlarını 2007-2008 eğitim-öğretim dönemi sonunda vermiş bir bölüm olan endüstri mühendisliği bölümünde şu an için 1 Profesör Dr., 4 Doçent Dr., 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Erasmus LLP değişim programı kapasamında Almanya, Danimarka, Polonya, Yunanistan, Portekiz ve Fransa'daki üniversiterle değişim anlaşması bulunan bölümümüzden bugüne kadar 30 un üzerinde öğrencimiz bu programa katılmış ve bu üniversitelerde eğitim görmüştürler.

Bölümümüz 2003 yılında Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayına ve 2008 yılında Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrenci Buluşmasına (TEMÖB) ev sahipliği yapmıştır.

Globalleşen dünyada gelişen teknolojik koşullara kolayca uyum sağlayabilecek, ulusal kalkınmamıza fayda sağlayabilecek mühendisler yetiştirmeyi hedefleyen  bölümümüzde  araştırmaya yönelik bir eğitim verilmeye çalışılmaktadır.

 

Mezunlarımız nerelerde çalışıyorlar?

 

Endüstri Mühendislerinin %86'sı imalat, %6'sı enerji ve %7'si ulaştırma sektöründe çalışmaktadır. Endüstri Mühendislerinden çoğunlukla büyük kuruluşlarda çalışmaktadırlar. %36 'sı 800 'den fazla personel çalıştıran işletmelerde bulunmaktadır. İşletmeler Endüstri Mühendisi çalıştırmayı ve sayılarını arttırmayı büyük çoğunlukla istemektedirler. Endüstri Mühendislerinin en çok çalıştıkları faaliyetler; Üretim Planlama, ve Kontrol, İş Etüdü, Yatırım Planlaması, İnsan gücü Planlaması, İş Yeri Düzenleme, Proje Yönetimi, İş Değerlendirme ve Ücret Sistemleri ve Yönetim Bilişim Sistemleridir. Organizasyonlarında Endüstri Mühendisliği Birimi bulunan işletme oranı %24 olup, daha çok Tekstil ve Giyim, Elektronik ve Otomotiv işletmelerinde Endüstri Mühendisliği Birimleri bulunmaktadır. Endüstri Mühendisliğinin toplam mühendisler içerisindeki oranı %6 'dır. Endüstri Mühendisleri daha çok üretim planlama (%29) ve Endüstri Mühendisliği (%21) isimli bölümlerde çalışmaktadırlar. Endüstri Mühendisleri, %47 mühendis, %30 şef, %11 müdür unvanları ile çalışmaktadırlar. Daha düşük oranlarda müdür yardımcısı, şef yardımcısı, başmühendis unvanları da kullanılmaktadır.

Son Güncelleme: 01.03.2021