Prof. Dr. Turan KARADENİZ

Dekan V.

Telefon: 0258 713 73 70 - 228

Mail: tkaradeniz@pau.edu.tr