A) NORMAL ÖĞRENİM SÜRELERİ İÇİNDE İŞLETİLEN KURALLAR :


1) Askerlik çağı gelmemiş öğrencilerden ilk kayıtlarda belge istenmez. Örneğin; 1986 ve üstü.

 

2) Askerlik çağına  gelmiş ve daha yukarı yaştaki erkek adaylardan ilk kayıtlarda, "Okullara kayıt yaptırmasında sakınca olmadığına" dair belge veya sevk edilmiş yükümlülerin sevk evrakının tasdikli bir sureti istenir.
Üniversiteye giriş sınavları sonucunda üniversiteye girmeye hak kazanan askerlikle ilişkili öğrencilerin kayıt haklarının askerlik terhisini izleyen ilk öğrenim yılı başına kadar saklı tutulması gerekmektedir. (Bu öğrencilerin, askerlik süresince izinli sayılabilmeleri için, kayıt yaptırmış olduğu okula başvurarak, kayıt talebi dilekçesini ve sevk belgesini vermesi gerekmektedir.)

 

3) Hiçbir erteleme hakkı kalmayıp derhal sevki gereken yükümlülerden bir yükseköğrenim kurumunu kazandığını belgeleyenlere istekleri halinde askerlik şubesince, okula kayıt yaptırabilmeleri için sevk evraklarının teslimini müteakip EK-L belgesi verilir. Ancak bu yükümlüler, okullarına kayıt yaptırmalarına müteakip haklarında öğrenci durum belgesi gönderilse dahi askerlikleri ertesi yıla ertelenmez.

 

4) Askerlikle ilişiksiz belgesi olmaksızın kayıt yapan okul yöneticileri hakkında işlem yapılması MSB tarafından Rektörlükten istenir.

 

5) Yüksek öğretim kurumları tarafından okullara  kayıtları yapılan öğrenciler için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından iki suret EK-C2 belgesi düzenlenir. Bir sureti öğrencilerin kayıt tarihlerini takip eden iki ay içerisinde yerli askerlik şubelerine gönderilir. Bir sureti okuldaki öğrenci dosyasına takılır.

 

6) Askerlik çağına girmeden önce gönderilen öğrenci durum belgeleri  askerlik çağına girdikten sonra işlem yapılmak üzere ayrı bir klasörde bekletilir.

 

7) Öğrencilerin; mezuniyet, ilişik kesme, yatay geçiş, ilave öğrenim süresi kazanma, kayıt dondurma, kayıt canlandırma, kayıt yeniletmeme, açık öğretim programlarında üst üste iki yıl sınıfta kalma  vb. her türlü durum ve değişiklikler okullar tarafından en geç iki ay içinde yerli askerlik şubelerine öğrenci durum belgesi (EK-C2)  ile bildirilir.

 

8) Askerlik Kanunun ilgili maddeleri gereğince yapılan ertesi yıla bırakma ve sevk tehiri işlemlerinde 29 yaş sınırı aşılamaz.

 

9) Yönetmelikte belirtilen mazeretleri nedeniyle kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanmak suretiyle azami öğrencilik süresine ilave edilir.

 

10) İntibak programında geçirilen süreler, azami öğrencilik sürelerini etkilemez.

 

11) İki veya üç yıl süreli yüksek okullardan mezun olanlarla, öğrenim gördükleri fakülte ve yüksekokulları terk edip askerliklerine karar alınanlardan öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin askere celp ve sevkleri istekleri halinde bir yıl tehir edilir.

 

12) 2-3 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile fakülte/yüksekokul terklerin askere sevkleri bir defa veya bir yıl süreyle tehir edilir. İkinci defa kayıt yaptırdıkları fakülte ve yüksekokuldan ayrılmaları halinde ise sevkleri tehir edilmez.

 

13) Okumakta olduğu fakülte veya yüksekokullardan ayrılanlar, ayrıldıkları okul veya bölümü yeniden kazanmış olsalar dahi, istekleri halinde kendilerine kayıt yaptırmak için Askerlikle İlişiksiz Belgesi verilir.

 

14) İzin alan veya kayıt donduran öğrenciler için tanzim edilecek öğrenci durum belgelerinin notlar hanesine izin/kayıt dondurmanın hangi sebeple verildiği ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararının tarih/sayısı yazılır.

 

15) Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik ve orta öğretim alan öğretmenliği eğitimi yapanların 33 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere tabi oldukları yönetmeliklerde belirlenen azami süreler kadar tecil hakları bulunmaktadır.

 

B) ÖĞRENİME ARA VERME, KAYIT DONDURMA, İNTİBAK DÖNEMİ, HAZIRLIK DÖNEMİ VE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA İŞLETİLEN KURALLAR :

 

1) Öğrenimlerine çeşitli nedenlerle ara verdikten sonra yeniden öğrencilik statüsü kazananların azami öğrencilik  sürelerinin tespitinde, okullarınca belirlenen yeni azami öğrencilik süreleri esas alınır.

 

2) Hazırlık sınıflarında geçen süreler, azami öğrencilik sürelerine dahil değildir.

 

3) Yönetmelikte belirtilen mazeretleri nedeniyle kayıtları dondurulanlar veya izinli sayılanların bu süreleri, tam yıla tamamlanmak suretiyle azami öğrencilik süresine ilave edilir. Bu süre hiçbir zaman için iki yılı veya dört dönemi (sömestr) geçemez. Yükümlü, kaydını dondurduğu süre içerisinde öğrenci kabul edilir ve ertesi yıla bırakılır.

 

4) İşledikleri disiplin suçları sebebiyle en az bir dönem okuldan uzaklaştırma cezası alanların bu süreleri, tam yıla tamamlanmak suretiyle azami öğrencilik süresine ilave edilir. Bu süre hiçbir zaman için bir yılı veya iki dönemi geçemez. Yükümlü okuldan uzaklaştırıldığı süre içerisinde öğrenci olarak kabul edilir ve ertesi yıla bırakılır.

 

5) Askerlik çağına girmeden önce okullara kayıt yaptıran öğrencilerin azami öğrencilik sürelerinin hesaplanmasında, okullara kayıt yılı esas alınır.

 

6) İntibak programlarında geçirilen süreler, azami öğrencilik sürelerini etkilemez.

 

7) İki veya üç yıllık önlisans programlarından mezun olup da lisans programlarına devam edenlerin azami öğrenim süresi iki yıl süreli okullarda olduğu gibi dört yıl olup, önlisansda geçen sürelerden bağımsız olarak hesaplanır.

 

8) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44 üncü maddesi gereğince, azami öğrencilik süreleri sonunda, mezun      olamayan son sınıf öğrencilerine ilave sınav hakları verilmektedir. Buna göre; kayıtlı oldukları öğretim kurumundan mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden; (Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Açık öğretim programları hariç)

      a) Alt sınıflar veya son sınıftan toplam 4 veya 5 dersi olanlara iki yarıyıl (bir yıl), bu süre sonunda başarısız olduğu ders sayısını 3 veya daha    az sayıya düşürememiş ise iki yarıyıl (bir yıl) daha ilave öğrenim süresi verilir.

      b) Alt sınıflar veya son sınıftan doğrudan 3 ve daha az sayıda dersi kalanlara dört yarıyıl ilave öğrenim süresi verilir.

      c)  4 ve 5 dersi olanlardan kendisine birinci defa tanınan ek iki yarıyıl (bir yıl) süre sonunda başarısız olduğu ders  sayısını üç veya daha az sayıya indirenlerin ise sınırsız sınavlara girme hakları olduğundan ve sınav hakları dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacaklarından bunlar ertesi yıla bırakılmaz.

 

 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ ( 4 - 7 YIL ) SONUNDA ASKERLİK TECİLİ ; 

 

1) Başarısız Ders Sayısı                        Başarısız ders sayısını                                Başarısız Ders Sayısını

        4 veya 5 ise                                        3 veya daha az sayıya                                 3'e düşürenlere sınırsız

     askerlik tecili için                                 düşüremeyenlere askerlik                                   sınav hakkı verilir

      1 yıl ilave süre                                  tecili için 1 yıl daha ilave süre                             Askerlik tecili yapılmaz

 

2) Başarısız Ders Sayısı                                                   Başarısız Ders sayısını

  4 veya 5 ise askerlik tecili                                                     3 veya daha az sayıya

      için 1 yıl ilave süre                                düşürenlere sınırsız sınav hakkı verilir, Askerlik tecili yapılmaz

 

3) Başarısız ders sayısı                            Mezun olamayanlara               

   3 veya daha az sayıda                             sınırsız sınav hakkı verilir

   olanlara  askerlik tecili                              Askerlik tecili yapılmaz            

        4 yy ilave süre