T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği Bölümü

PAÜ Çift Anadal Programı Yönergesine Yönelik İş Akışı

 

1. Turizm Rehberliği Bölümü çift anadal programı,Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Arkeoloji Bölümleri ile yapılabilmektedir.

2. Öğrenci çift anadal programına, kendi öğrenim gördüğü anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci döneminde başvuru yapabilmektedir.

3. Çift anadal programına başvurabilmek için ilk iki ya da dört yarıyıldaki derslerin tamamının başarılmış olması, başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’ sinde bulunması gerekmektedir. Ayrıca, öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması bir şarttır.

4. Çift anadal programına başvurular, akademik takvimde yer alan tarihlerde ekte yer alan (1) çift anadal diploma programı başvuru formu, (2) not durum çizelgesi, (3) öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait LYS puanının olduğu belge ve (4) anadal programının en üst % 20' sinde olduğu gösteren başarı sıralaması belgesi ile ilgili Fakülte Dekanlığına yapılmaktadır.

5. Başvuruların değerlendirmeye alınması için öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekmektedir. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramamaktadır.

6. Başvuran sayısının Senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, akademik not ortalaması yüksek olana öncelik tanınmaktadır. Akademik not ortalamasının eşit olması durumunda öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait LYS puanı göz önüne alınmaktadır.

7. İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi üzerine bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. Sonuç olarak bölüm kurullarının bu konuda yapacakları öneri ve Fakülte Yönetim Kurulunun vereceği karar ile başvurular kesinleşmiş olmaktadır.

Daha detaylı bilgiye ulaşmak için PAÜ Çift Anadal Diploma Programı Yönetmelik Hükümlerini ve Çift Anadal Başvuru İşlemlerine Yönelik İş Akış Şemasını inceleyebilirsiniz.

Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin Başvuru Yapabileceği Çift Anadal Programları

Akademik Birim ve Bölümü

Akademik Birim ve Bölümü

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği Bölümü

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü