Fakülte Sekreteri

Fehmi KARALAR

Fakülte Sekreteri Vekili

Tel: (0258) 296 74 44

e-posta: fkaralar@pau.edu.tr