DOÇ. DR. HALİL ÖZYİĞİT

0258 296 35 00

hozyigit@pau.edu.tr

AKADEMİK GÖREVLER

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Başkanlığı (02.01.2014-…)

 

Uluslararası Kongrelerde Sunulan, SCI, SCI EXPANDED, SSCI Ve AHCI Kapsamındaki Dergi Özel Sayılarında Veya Aynı Kapsamlardaki Kongre Kitabında Veya Cd’sinde Yayınlanmış Sözlü Veya Poster Bildiriler

                Tam metin        

ÖZYİĞİT, HALİL (2017). Erken Cumhuriyet Dönemi Kamu Yapılarına Denizli’den İki Örnek: Baklan ve Güney Hükûmet Konakları.  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Bakü/Azerbaycan, 1-28.

                Özet

ÖZYİĞİT, HALİL (2005).  Osmanlı’nın Son Dönemi Basında Sanat: Resimlerde Manzara.  Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat, Prof. Dr. Günsel RENDA Onuruna), Ankara, 44-45.             

ÖZYİĞİT, HALİL (2018).  I. Dünya Savaşı Ortamında Türkiye’de Sanat.  III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Üsküp/Makedonya, 59.

 

ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere (Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index, Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan,

                Tam Metin Araştırmalar             

ÖZYİĞİT, HALİL (2017). Enteriyör/İç Mekân Ressamı Şevket Dağ’ın Katıldığı Sergiler ve Eleştiriler, Journal of Turkish Studies, 12 (Volume 12 Issue 21), 405-446. Doi: 10.7827/TurkishStudies.12145.

ÖZYİĞİT, HALİL (2017). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Sürecinde Basında Resim Eleştirisi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (27), 174-196. Doi: 10.5505/pausbed.2017.18209.ÖZYİĞİT, HALİL (2014).  İlk Türk Kadın Heykeltıraş: Sabiha Ziya Bengütaş.  Journal of Turkish Studies, 9 (Volume 9 Issue 10), 853-866., Doi: 10.7827/TurkishStudies.6883 (Yayın No: 1710907).         

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Tam Metin Araştırmalar            

ÖZYİĞİT, HALİL (2011).  Enderun Mektebinde Yetişen İki Sanatçı Said Efendi ve Tevfik Paşa.  EKEV AKADEMİ, 15(49), 153-162.             

ÖZYİĞİT, HALİL (2017).  Pierre Désiré Guillemet’nin İlk Özel Resim Atölyesi Ve Osmanlı Devleti’nde Sanat Eğitimine Katkısı, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 125-138. Doi: 10.29029/busbed.335235.        

ÖZYİĞİT, HALİL (2017). Zamanın Tanıkları: Bozkurt Ve Çardak Tren İstasyonları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(39), 377-407.         

ÖZYİĞİT, HALİL (2017).  Türk Heykel Sanatının Az Bilinen Bir Yüzü: Rezan Ramiz Hanım, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2017(28),171-182.Doi:5505/ pausbed.2017.21548.

 

Uluslararası Dergilerde Yer Alan Atıflar

Alan İndeksi Kapsamındaki Dergilerde Atıf

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2014). Cumhuriyet'in Başkenti İle Yaşıt Sanat: Ankara Resim Sergileri (1923-1933), A. Köroğlu (Ed.), Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara: 1923-2013 Sempozyumu, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Atıf Yapan: Keskin, C. (2017, Mayıs). 1940-1960 Yılları Arası Türk Resminde Modern Sanat Eleştirisinden Seçkiler, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017(27), (81-93). DOİ:10.5505/pausbed.2017.59827 

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2013). 1928 Tarihinde Halil Paşa İle Hayatı ve Sanatı Üzerine Yapılan Bir Söyleşi, M. Çeken ve diğerleri (Ed.), Sanatsal Göstergeler, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi

Atıf Yapan: Keskin, C. (2017, Mayıs). 1940-1960 Yılları Arası Türk Resminde Modern Sanat Eleştirisinden Seçkiler, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017(27), (81-93). DOİ:10.5505/pausbed.2017.59827 

Yayın Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2011). Enderun Mektebinde Yetişen İki Sanatçı: Said Efendi ve Tevfik Paşa, EKEV Akademi Dergisi, 15(49), 153-162.

Atıf Yapan: Keskin, C. (2017, Mayıs). 1940-1960 Yılları Arası Türk Resminde Modern Sanat Eleştirisinden Seçkiler, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017(27), (81-93). DOİ:10.5505/pausbed.2017.59827.

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2016). (Şeker) Ahmet Ali Paşa'nın Düzenlediği İlk Sergiler Ve Türk Resmine Katkıları, M.S. Çelepi (Ed.), Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ Hatıra Kitabı, (ss. 344-356). Ankara: Akçağ.

Atıf Yapan: Keskin, C. (2017, Mayıs). 1940-1960 Yılları Arası Türk Resminde Modern Sanat Eleştirisinden Seçkiler, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017(27), (81-93). DOİ:10.5505/pausbed.2017.59827.

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2005). 1920-1928 Yılları Arasında Süreli Yayınlarda Kültür ve Sanat Yorumları: Resim, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Atıf Yapan: Uzun Aydın, D. (2014). İnas ve Sanayi-i Nefise Mektebi'nin İlk Kadın Heykeltıraşları, Turkish Studies, 9 (10), 1125-1139. Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.6806.

                               

Ulusal Atıflar

                Ulusal Dergilerde Atıflar            

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2012). 1830-1920 Yılları Arasında Süreli Yayınlarda Türk Resim Sanatı Eleştirisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Atıf Yapan: Bek, Arat G. (2016 Haziran). Siyasi Parti Başkanı, “Sosyalizm ve Sanat” Makalelerinin Yazarı Ressam Namık İsmail, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 33 (1), 13-28.       

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2005). 1920-1928 Yılları Arasında Süreli Yayınlarda Kültür ve Sanat Yorumları: Resim, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Atıf Yapan: Keskin, C. (2014 Nisan). Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Resminde Toplumsallıktan Bireyselliğe Geçiş Süreci, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (TSA), 18 (1), s. 87-101.        

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2011). Enderun Mektebinde Yetişen İki Sanatçı: Said Efendi ve Tevfik Paşa, EKEV Akademi Dergisi, 15(49), 153-162.

Atıf Yapan: Elpe, E. (2014). Köy Enstitüleri ve Sanat Eğitimi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 4(2), 15-34.     

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2005). 1920-1928 Yılları Arasında Süreli Yayınlarda Kültür ve Sanat Yorumları: Resim, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Atıf Yapan: Aydın, Uzun D. (2013). Osmanlının Son Döneminde Eğitim, Kültür ve Sanat Hayatına Genel Bir Bakış, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi/İstanbul Journal of Social Sciences, (4), 1-9.         

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2005). 1920-1928 Yılları Arasında Süreli Yayınlarda Kültür ve Sanat Yorumları: Resim, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Atıf Yapan: Keskin C. (2014). I. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye'de Kültür Sanat Ortamı ve Türk Resmi, Akademik Bakış, 7 (14), 263-279.

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2008).  Arif Paşa’nın Tasvirli Osmanlı Mecmuası ve Resimleri,  III. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu,   Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar, 175-196.

Atıf Yapan: Çetin, Ö.H. (2018 Güz). Ondokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Kıyafet Albümü, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 87, 195-217.

 

                Ulusal Kitaplarda Atıflar             

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2005). 1920-1928 Yılları Arasında Süreli Yayınlarda Kültür ve Sanat Yorumları: Resim, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Atıf Yapan: Uzun A. D. (2014).Türk Heykel Sanatı ve İlk Heykeltıraşlar, Gece Kitaplığı, Ankara.  

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2005). 1920-1928 Yılları Arasında Süreli Yayınlarda Kültür ve Sanat Yorumları: Resim, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Atıf Yapan: Yasa Yaman, Z. (2012), Ankara’da Bir Millî Müze Serüveni, Z. Yasa-Yaman (Ed.). Ankara Resim ve Heykel Müzesi (35-71), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.       

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2005). 1920-1928 Yılları Arasında Süreli Yayınlarda Kültür ve Sanat Yorumları: Resim, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Atıf Yapan: Yasa Yaman, Z. (2012), İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Sanat, Z. Yasa-Yaman (Ed.). Ankara Resim ve Heykel Müzesi (91-221), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.    

Eser Adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2011). Enderun Mektebinde Yetişen İki Sanatçı: Said Efendi ve Tevfik Paşa, EKEV Akademi Dergisi, 15(49), 153-162.

Atıf Yapan: Deniz, M. (2014). Üstünlerin Eğitiminin Tarihçesi: Dünyadan Güncel Örnekler ve Enderun Mektebi (History of Superior Training: Current Samples in the World and Enderun School). A. Şimşek ve diğerleri (Ed)., III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, (s. 152-160), Sakarya.          

 

Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Tam Metni Veya Özeti Yayınlanmış, Sözlü veya Poster Bildiriler.

                Ulusal (Tam Metin)      

ÖZYİĞİT, HALİL (2013).  Cumhuriyetin Başkenti İle Yaşıt Sanat: Ankara Resim Sergileri (1923-1933),  Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara: 1923-2013 Sempozyumu, 233-248.  

ÖZYİĞİT, HALİL (2011).  1928 Tarihinde Halil Paşa ile Hayatı ve Sanatı Üzerine Yapılan Bir Söyleşi, V.  Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu Sanatsal Göstergeler, 99-112.     

ÖZYİĞİT, HALİL (2010).  Çemberlitaş Serbest Resim Atölyesi,  IV. Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu Sanat Ve Estetikte Etkileşimler, 1-25.          

ÖZYİĞİT, HALİL (2008).  Arif Paşa’nın Tasvirli Osmanlı Mecmuası ve Resimleri,  III. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu,   Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar, 175-196.                

Kitap Bölümü Yazarlığı                

TÜRK DÜŞÜNCESİ YOLUNDA MEHMET AKGÜN’E ARMAĞAN, Bölüm adı: ÖZYİĞİT, HALİL (2018). Cumhuriyetin İlk Mektepleri: Buldan Cumhuriyet Numune Mektebi/Dört Eylül Mektebi, Aktif Düşünce Yayıncılık, Editör: Fazıl Karahan-Fikri Gül-Milay Köktürk, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 741, ISBN:978-605-83278-6-3, Türkçe (Bilimsel Kitap).           

PROF. DR. İSMAİL ÇETİŞLİ HATIRA KİTABI, Bölüm adı ÖZYİĞİT, HALİL (2016), (Şeker) Ahmet Ali Paşa’nın Düzenlediği İlk Sergiler ve Türk Resmine Katkıları, Akçağ, Editör: Mehmet Surur Çelepi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 501, ISBN:978-605-342-277-8, Türkçe (Bilimsel Kitap).

YESILYUVA, Bölüm adı:(DENIZLI/YESILYUVA BELDESI EVLERI) (2014)., ÖZYIGIT HALIL,ÖZDEMIR HICRAN, Denizli Grup Gazetecilik Matbaacılık Ltd. Sti., Editör: Turgut TOK, Mehmet Tolga BAKIRTAS, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap).

 

C.            HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK

                Editör Yardımcılığı Veya Yayın Kurulu Üyeliği 

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAÜSBED) (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01.12.2016            

                Hakemlik           

                               Turkish Studies

                               Journal of History School            

                Yüksek Lisans Tez Jürisinde Olmak       

Elif ÇAKIROĞLU, "Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Görsel Okuryazarlığa İlişkin Görüşleri", Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği, 21.07.2014         

Elif KOCAMAN AKGÜL, "Cumhuriyet Döneminde Geleneksel Tarzda Çalışan Türk Ressamlar" Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği, 15.07.2014         

ZEYNEP ŞAHAN, Uşak Ulubey’de Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Dükkânları, Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği, 29.08.2018         

 

D             EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında Desteklenen Proje Yürütücülüğü              

Proje Adı: “Ankara Resim Sergileri 1923-1933”, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: ÖZYİĞİT, HALİL, 03/03/2013 - 23/09/2015       

Proje Adı: “1930-1940 Yılları Arasında Türk Resim Sanatında Eleştirel Yaklaşımlar”, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: ÖZYİĞİT, HALİL, 18/12/2015- 20/10/2017

Proje Adı: “İzmir’de Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Kamu Binaları (1839-1908)”, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: ÖZYİĞİT, HALİL, 26/11/2014-20/10/2017  

 

Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında Desteklenen Projede Görev Alma            

Proje Adı: “1920-1928 Yılları Arasında Süreli Yayınlarda Kültür ve Sanat Yorumları”, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÖZYİĞİT, HALİL, 01/10/2003- 21/06/2005. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Kasım İNCE 

Proje Adı: “Çağdaş Türk Sanatında Anıt Uygulamaları”, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÖZYİĞİT, HALİL, 31/08/2006-10/09/2006. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zeynep YASA YAMAN             

                              

Sonuçlandırılmış Tez Yönetim

OLGUN, ÇAĞATAY, (2017). 1930-1940 Yılları Arasında Türk Resim Sanatında Eleştirel Yaklaşımlar, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı         

EJDER, ALİ, (2017). İzmir'de Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Kamu Binaları (1839-1908), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı

                              

D.6 ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE, ÇALIŞTAY, GİBİ ETKİNLİKLERDE BAŞKANLIK VEYA EŞ BAŞKANLIK YAPMAK               

Uluslararası Sempozyum/Oturum Başkanlığı, 19.10.2017-21.10.2017, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Bakü/Azerbaycan      

Uluslararası Sempozyum/Oturum Başkanlığı, 5.09.2018-07.09.2018, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Üsküp/Makedonya  

 

Ulusal Sempozyum, Kongre, Çalıştay, Gibi Etkinliklerde Görev Almak

Düzenleme Komitesi Üyeliği, 29.05.2009-03.06.2009, Ankara Üniversitesi III. Uluslararası Taş Heykel ve Resim Sempozyumu, ANKARA.            

Düzenleme Komitesi Üyeliği, 20.04.2011-22.04.2011, Ankara Üniversitesi V. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, ANKARA.            

Düzenleme Komitesi Üyeliği, 14.06.2010-25.06.2010, 5. Resim Heykel Sempozyumu, ANKARA,               

Düzenleme Komitesi Üyeliği, 11.03.2010-11.03.2010, Ankara Üniversitesi IV. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyum, ANKARA.               

Düzenleme Komitesi Üyeliği, 05.11.2008-07.11.2008, III. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, ANKARA.

Sosyal Komite Üyeliği, 06.09.2004-09.09.2004, 1. Hambat (Han-Âbât) Sempozyumu, Denizli.

Menü