Program Çıktıları/Yeterlilikleri

1) Matematik, fen bilimleri ve gıda ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2) Türevsel denklemleri de içerecek biçimde matematik; organik kimya ve fizikokimya; biyolojik bilimlerde yeterli olma.

3) Kinetik, malzeme, ısı ve kütle transferi, bilişim sistemleri, süreç denetim konuları ve gıda işleme sistemleri konularında yeterlilik.

4) Gıda mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

5) Gıda Mühendisliği ile ilgili karmaşık bir sistemi, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modifiye etme ve/veya tasarlama; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

6) Gıda mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknik ve araçları geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde kullanma ile bilişim teknolojilerinden faydalanma becerisi.

7) Gıda mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

8) Bireysel çalışma yanında disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde çalışabilme becerisi.

9) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ile açık ve anlaşılır talimat alma ve verme becerisine; etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama ve etkin sunum yapabilme yeteneğine; en az bir yabancı dil ile T.C. İnkilap Tarihi bilgisine sahip olma.

10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

11) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahip olma.

12) Proje, risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin yasal sonuçları konusunda farkındalık.

Menü