Şube Müdürü:

Neşe ERBEY

296 2266

Personel:

Ayşe CAN

(Sicil ve Disiplin İşlemleri, Sürekli İşçi Kadro, İlan, Göreve Başlama ve Ayrılma İşlemleri)

2961807

Cengiz KARA

(Mal Bildirimi, Kurum İdari Kurul (Sendika) Toplantı İşlemleri, Stratejik Plan)

2962290

Müzeyyen CANİBEY

(Kalite Çalışmaları, Yıllık Faaliyet Raporları, Aday Memur Eğitimleri, Elektronik İmza İşlemleri, Uzaktan Eğitim Kapısı)

2962268

Mustafa CERİT

(Ayniyat, Arşiv, Dosya Alma, OHAL Dosya İşlemleri)

2962271

Güldane AYDAZER

(Dosya Gönderme)

2962272

 

Sicil-Disiplin ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Üniversitemizde akademik ve idari personelin aşağıda belirtilen işlemlerini yürütmekle görevlendirilmiştir.

No

Faaliyet Adı

Faaliyet Tanımı

1

Sicil İşlemleri

Akademik personel sicil işlemlerinin yürütülmesi.

2

Disiplin İşlemleri

Soruşturma sonuçlarının YÖKSİS, Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi disiplin işlemleri bölümünde elektronik olarak kayıt altına alınması işlemleri
Sonuçlanan disiplin soruşturma dosyalarının muhafazası
Hakkında soruşturma açılan personelin disiplin-sicil durumlarının soruşturmacıya bildirilmesi işlemleri

3

Bilgi Edinme İşlemleri

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca istenilen bilgilerin ilgililere bildirilmesi, yıl sonu bilgi edinme faaliyet istatistiklerinin bildirilmesi.

4

Mal Bildirimi İşlemleri

İlgili kanun ve yönetmelik uyarınca mal bildirimleriyle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi

5

Kurum İdari Kurul (Sendika) Toplantı İşlemleri

Yetkili Sendikalar ile Üniversitemiz arasında ilgili kanun (4688 sayılı Kanun) uyarınca Nisan ve Ekim aylarında Kurum İdari Kurul toplantılarının organize edilmesi, toplantıda alınan kararların ilgili birimlere gönderilmesi ve alınan kararlar hakkında yapılan geri bildirimlerin değerlendirilmesi işlemleri

6

Arşiv İşlemleri

Arşivle ilgili işlemlerin yürütülmesi (birim arşivi, kurum arşivine gönderilecek evrakların belirlenmesi, ayıklama, imha vb. işlemler)

7

Dosya alma-gönderme işlemleri

Naklen gelen ve ayrılan personelin özlük dosyalarının alınması ve gönderilmesi işlemleri

8

Kalite Çalışmaları

KADEM tarafından yürütülen Üniversitemiz Kalite Çalışmaları, iş analizleri, süreç analizleri vb. çalışmaların başkanlığımız adına gerçekleştirilmesi

9

Yıllık Faaliyet Raporları

Genel Sekreterlik ve Strateji Daire Başkanlığına gönderilmek üzere Başkanlığımız yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

10

Diğer işlemler veya yazışmalar

Personel Daire Başkanının görevlendirdiği konular hakkında yapılan diğer işlem ve yazışmalar

11 

Elektronik İmza İşlemleri

 

 Birimlerden gelen Elektronik İmzaTalep İşlemleri 

 

Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü aşağıda belirtilen işlemleri yürütmekle görevlendirilmiştir.

No

Faaliyet Adı

Faaliyet Tanımı

1

Aday Memurların Eğitimleri

Kurumumuza ilk defa açıktan atanan aday memurların temel, hazırlayıcı ve staj eğitimlerinin gerçekleştirilmesi işlemleri. Eğitim sonunda başarılı olan aday memurların asalet tasdik işlemleri için ilgili şubeye bildirilmesi. Asalet tasdiki yapılan memurların ilgili yönetmelik uyarınca yemin işlemleri.

2

Görevde Yükselme Eğitimleri

Kurumumuz idari personelinin ilgili yönetmelik uyarınca görevde yükselme eğitimlerinin planlanması, uygulanması ve eğitim sonunda sınav işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

3

Diğer Eğitimler

Hizmetiçi eğitimlerin planlanması ve uygulanması işlemleri