Disleksi Nedir Ailelere Yönelik Öneriler

Konferans

07 Haziran 2021

PAÜ

Sahne Alanlar: Dr. Öğr. Üyesi Tamer AYDEMİR

Organizatör: Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ5M2Y5YzYtZDIyOC00NTdlLWEzMTQtZDU1Y2NhZTlkODRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%22f449ecea-9076-4fc3-8ab3-e8f9103ebe3d%22%7d

Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü olarak düzenlediğimiz 'Engelsiz Söyleşiler' adlı programımızda ilk olarak Pamukkale Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tamer AYDEMİR ile disleksiyi konuşacağız katılım için instagram profilimizdeki linke veya web sitemiz üzerindeki linkten etkinliğe giriş yapabilirsiniz
 

Sol üstte PAÜ Logo ve Engelsiz PAÜ logosu yuvarlak bir şekilde. Onun Altında Dr. Öğr. Üyesi Tamer AYDEMİR resmi takım elbise giyilive ismi yazıyor. Afişin sağında ise Etkinliğin ismi yazmakta Disleksi nedir ailelere yönelik öneriler. İsmin altında ise etkinliğin 7 haziran saat 20.00 de olduğu belirtilmiş