PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ ÖĞRENCİ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Pamukkale Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim öğretim sürecine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönerge; Pamukkale Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarında öğrenim gören engelli öğrencilere yönelik derslerin işlenişi, sınavların yapılması, değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 14/8/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğine ve 8/3/2022 tarih ve 31772 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu  Yönergede geçen;                                                        

 1. Akademik alt birim: Pamukkale Üniversitesindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programının fiilen yürütüldüğü fakülte, bölüm ya da anabilim dalını,
 2. Akademik birim: Pamukkale Üniversitesindeki meslek yüksekokullarını, yüksekokulları, fakülteleri ve enstitüleri,
 3. Akademik birim temsilcisi: Pamukkale Üniversitesindeki meslek yüksekokulları, yüksekokullar, fakülteler ve enstitülerde bulunan Engelli Öğrenci Birimi faaliyetlerini koordine eden öğretim elemanını,
 4. ç)ÇÖZGER: Çocuklar için Özel Gereksinim Raporunu,
 5. Engelli öğrenci: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlüklerini Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu ya da Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ile belgeleyen Pamukkale Üniversitesi öğrencisini,
 6. Engelli Öğrenci Birimi: Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimini,
 7. Engelli Sağlık Kurulu Raporu: Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir hastane tarafından düzenlenen Çocuklar için Özel Gereksinim Raporunu ya da Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporunu,
 8. ESKR: Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporunu,
 9. ğ)Koordinatör: Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörünü,
 10. Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
 11. ı)Rektör Yardımcısı: Engelli Öğrenci Biriminden sorumlu Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
 12. Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
 13. Sistem: Pamukkale Üniversitesi Pusula Bilgi Yönetim Sistemini,
 14. Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
 15. Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulunu,
 16. Yönetmelik: Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

 

 

Derslerin yürütülmesi

MADDE 5  (1) Engelli öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinde aşağıdaki destekleyici hizmetler sağlanır:

a) Binaların erişilebilirliği Engelli Öğrenci Biriminin koordinasyonuyla, ilgili akademik ve idari birimler tarafından sağlanır.

b) Derslerde kullanılan eğitim öğretim materyalleri, engelli öğrencilerin gereksinimlerine göre imkanlar doğrultusunda ilgili öğretim elemanı tarafından uyarlanır.

c) Engelli öğrencilerin derste yapılan sunumlara elektronik ortamda veya basılı materyal halinde ulaşabilmesi, ilgili öğretim elemanı tarafından sağlanır.

ç) İşitme engelli öğrencilerin kayıtlı olduğu derslerde oturma düzeni, öğrencinin işitme cihazı kullanıp kullanmamasına bakılmaksızın, öğretim elemanını ve sınıf arkadaşlarını rahatlıkla işitebileceği veya görebileceği şekilde ilgili öğretim elemanı tarafından oluşturulur. 

d) Görme engelli öğrenciler için derslerde kullanılan eğitim öğretim materyalleri imkanlar dahilinde sesli olarak veya öğrencinin gereksinimine uygun puntolarda olacak şekilde ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanır.

e) Görme engelli öğrencilerin derslerde kullandığı bilgisayarlara ihtiyaç halinde sesli programlar ilgili akademik birim tarafından yüklenir.

f) İlgili öğretim elemanının bilgisi dahilinde, görme engelli öğrencilerin dersleri ses kayıt cihazıyla kaydetmesine izin verilir.

g) Görme engelli öğrencilerin görsel materyallerden yeterince yararlanamayacakları göz önünde bulundurularak ilgili öğretim elemanı tarafından imkanlar dahilinde dersler, tanımlayıcı, betimleyici ve açıklayıcı sesli öğelerle desteklenir.

 

Ders eşdeğerliği ve muafiyeti

MADDE 6 (1) Engelli öğrenci engel durumu nedeniyle gerekliliklerini yerine getiremeyeceği bir ders için eşdeğerlik talebinde bulunabilir. Alternatif bir ders bulunması durumunda bu derse eşdeğer başka bir ders verilir. Eşdeğer ders bulunamaması durumunda ders, engelli öğrencinin engel durumuna göre uyarlanarak yürütülür.

(2) Öğretim dili Türkçe olan diploma programlarında engelli öğrenci, temel ve ortaöğretimde yabancı dil dersinden muaf tutulmuş ise bu öğrenci, talep etmesi halinde yabancı dil dersinden muaf tutulur ve öğrenciye aynı kredi değerinde başka bir ders verilir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası hariç olmak kaydıyla, engelli öğrenci engel durumu nedeniyle gerekliliklerini yerine getiremeyeceği bir ders için muafiyet talebinde bulunamaz.

 

Sınav uygulamaları                                                                                                      

MADDE 7 (1) Engelli öğrencilerin özel durumlarına uymayan ve başarılarını olumsuz etkileyecek koşulları ortadan kaldırmak ve eğitim öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla destekleyici hizmetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin sınav uygulamaları usul ve esasları aşağıda belirtildiği gibidir: 

 1. Sınavlarla ilgili duyurular, engelli öğrencilerin özel durumları göz önünde bulundurularak yapılır.
 2. Engelli öğrenciler için sınav salonlarının erişilebilirliği, ilgili akademik ve idari birimler tarafından sağlanır.
 3. Engelli öğrencinin sistemde tanımlanan engel durumuna uygun yardımcı araç-gereçlerle sınava girmesine, ilgili öğretim elemanının bilgisi dahilinde izin verilir.
 4. İhtiyaç duyması halinde, engelli öğrencinin sınav süresince dinlenme, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamasına sınav görevlisinin gözetiminde izin verilir. Bu durumlarda engelli öğrenciye ek süre verilmez.

(2) Engelli Sağlık Kurulu Raporunda Yönetmelik Ek-1’deki tanıları olan engelli öğrenci, talep etmesi durumunda ilgili dersin terminolojisine hâkim bir öğretim elemanından okuyucu ve/veya işaretleyici/yazıcı yardımı alabilir. Okuyucu yardımı alma hakkına sahip engelli öğrenci talep etmesi durumunda büyük puntolu soru kitapçığı kullanabilir. Büyük puntolu soru kitapçığından yararlanan engelli öğrenciye ayrıca okuyucu yardımı verilmez.

(3) Engelli Sağlık Kurulu Raporunda Yönetmelik Ek-1’deki tanıları olmadığı halde görme engeli olan öğrenci talep etmesi durumunda büyük puntolu soru kitapçığı kullanabilir.

(4) Engelli Sağlık Kurulu Raporunda Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2’deki tanıları olan engelli öğrenciye sınav süresinin %25’i kadar ek süre verilir.

(5) Engelli Sağlık Kurulu Raporunda, Yönetmelik Ek-3’teki tanıları olan engelli öğrenci, talep etmesi durumunda ayrı bir salonda sınava alınabilir. Bu öğrenciye sınav süresince engellilik, hastalık veya diğer sağlık durumu göz önünde bulundurularak gerektiğinde şeker düzeyini ölçme, astım ilacını kullanma, oksijen tedavisi alma veya tuvalete çıkma gibi durumlar için izin verilir. Bu durumlarda engelli öğrenciye ek süre verilmez.

(6) Engelli öğrencinin talep etmesi ve Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda engelli öğrencilerin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencinin engel türüne ve engel düzeyine göre aynı bilgiyi ölçen başka sorular hazırlanır veya eşdeğer başka bir değerlendirme yöntemi kullanılır.

(7) Sınav tarihinde Yönetmelik eklerinde yer alan tanılarla ilgili geçici sağlık probleminin ortaya çıkması halinde bu Yönerge kapsamında engelli sınav uygulamalarından yararlanmak isteyen Üniversite öğrencisi durum bildirir sağlık raporunu sınav tarihinden en geç bir gün öncesine kadar ilgili akademik birime sunar.

 

Başvuru

MADDE 8  (1) Bu Yönerge hükümlerinden yararlanmak isteyen 18 yaşını doldurmamış engelli öğrencinin ÇÖZGER ile, 18 yaşını doldurmuş engelli öğrencinin ESKR ile Engelli Öğrenci Birimine başvurması gerekir.

(2) Engelli öğrenci, her akademik dönemin başında bu Yönerge hükümlerine göre yararlanmak istediği haklar için sistem üzerinden başvurur. Başvuru, Engelli Öğrenci Birimi tarafından değerlendirilir ve öğrencinin hangi haklardan yararlanacağı sisteme tanımlanır.

(3) ÇÖZGER sadece 18 yaş altı bireyler için geçerlidir; 18 yaşını doldurmuş bireyler için daha önce almış oldukları ÇÖZGER’ler kullanılamaz. Ancak akademik dönemin başlangıcından en fazla 3 ay öncesine kadar 18 yaşını dolduran kişilerin, bu süre içerisinde ESKR alamamaları durumunda ÇÖZGER’i o akademik dönem için geçerli sayılır.

(4) Üzerinde ‘sürekli’ ibaresi bulunması durumunda ESKR/ÇÖZGER’in yenilenmesi istenmez.

 

Uyuşmazlık ve hüküm bulunmayan haller 

MADDE 9  (1) Engelli öğrenci, bu Yönergede yer alan hükümler ile ilgili olarak öğrencisi olduğu akademik birimde uyuşmazlık yaşaması ya da bu Yönergede tanımlanmamış bir sorunla karşılaşması durumunda Engelli Öğrenci Birimine başvurur. Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, ilgili akademik birim yönetim kurulu öğrencinin başvurusunu nihai karara bağlar.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 10  (1) 29/5/2017 tarihli ve 10/3 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Yürürlük

MADDE 11 (1) Bu Yönerge hükümleri Pamukkale Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 12  (1) Bu Yönerge hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Üniversitemiz Senatosunun 25./07/2022 tarihli ve13/4 sayılı kararı  ile kabul edilmiştir