T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ ÖĞRENCİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Pamukkale Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören engelli öğrencilere yönelik eğitim öğretim ve sınav- değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-
 (1) Bu uygulama esasları; Pamukkale Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören engelli öğrencilere yönelik eğitim öğretim, sınav süreç ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.……………………………………………………………………
Dayanak
Madde 3-
 (1) Bu uygulama esasları;
Bu yönerge, 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ile Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi’ ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-
 (1) Bu uygulama esaslarında geçen                        :                                                                                       
a) Üniversite: Pamukkale Üniversitesi’ni,                                                                                 .
b) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörü’nü,

c) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosu’nu,

d) Koordinatörlük: Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünü,

e) Akademik Birim Temsilcisi: Enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından görevlendirilen bir akademik ya da idari personeli,

f) Engelli Öğrenci: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve bu güçlükleri gidermede desteğe gereksinimi olan yükseköğretim öğrencisini,

g) Engelli Sağlık Kurulu Raporu: Tam teşekküllü bir sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen, bireylerin engele bağlı işlev kaybının değerlendirildiği ve engellilik oranının, süresinin, kalıcılığının ya da ilerleme olasılığının belirtildiği tıbbi belgeyi,                             ,
h) Ders: Pamukkale Üniversitesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında okutulan zorunlu/seçmeli/teorik/uygulamalı dersleri,

ı) Sınav: Pamukkale Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında yapılan teorik ya da uygulamalı ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, not yükseltme, tek ders ve mülakat sınavlarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim – Öğretim Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

 

Derslerin yürütülmesi
MADDE 5-
 (1) Engelli öğrencilerin derslerde hedeflenen kazanımları elde edebilmelerini sağlamak amacıyla ders öncesinde, sırasında ve sonrasında destekleyici hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik uygulama usul ve esasları aşağıda belirtildiği gibidir:


a) Engelli öğrenciler için binaların erişilebilirliği engelli öğrenci birimi desteği ve koordinasyonuyla ilgili akademik ve idari birimler tarafından sağlanır.

b) Engelli öğrenci bulunan dersliklerde işlenen derslerde, öğretim elemanı tarafından derste kullanılan eğitim-öğretim materyalleri (slayt, sunum, projeksiyon vb.) öğrencilerin gereksinimlerine göre, akademik birim, akademik birim temsilcisi ve engelli öğrenci birim koordinatörlüğü desteğiyle hazırlanır.

c) Derste yapılan sunumlara engelli öğrencilerin elektronik ortamda ve basılı materyal halinde ulaşabilmesi akademik birimin desteği ile ilgili öğretim elemanı tarafından sağlanır.

ç) İşitme engelli öğrenci bulunan dersliklerde oturma düzeni, öğrencinin işitme cihazı kullanıp kullanmamasına bakılmaksızın, öğretim elemanını ve diğer sınıf arkadaşlarını rahatlıkla duyabileceği veya görebileceği şekilde oluşturulur.                                                  .
d) Görme engelli öğrenciler için, imkânlar doğrultusunda, ders not ve materyalleri kabartma (Braille) tarzında ya da sesli olarak, az gören öğrenciler için uygun ( 16 ve daha büyük) puntolarda hazırlanır.
e) Görme engelli öğrencilerin uygulamalı derslerde kullandıkları bilgisayarlara sesli programlar yüklenir.
f) İlgili öğretim elemanının izniyle, görme engelli öğrencilerin dersleri ses kayıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir.                    .  
g) Görme engelli öğrencilerin görsel materyallerden yeterince yararlanamayacakları göz önünde bulundurularak, ilgili öğretim elemanı tarafından dersler tanımlayıcı, betimleyici ve açıklayıcı sesli öğelerle desteklenir.

ğ) Öğrencinin talep etmesi ve Fakülte /Enstitü /Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu onayı halinde Engelli öğrencilerin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engel türüne ve engel düzeyine göre aynı bilgiyi ölçen eşdeğer başka sorular hazırlanır.  Sınav yeri, sınav süresi, sınav formatı değiştirilip uygun hale getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanabilir.

Ders Muafiyeti

MADDE 6- (1) Engelli öğrencilerin özel durumlarından dolayı alternatif ders talebi ile başvurmaları halinde, ders seçmeli ise eşdeğer bir ders verilir. Dersin eşdeğeri yoksa ya da ders zorunlu bir ders ise, aynı ders engelli öğrenciye göre uyarlanarak yürütülür.                       .

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

 

Sınav Uygulamaları                                                                                                        .
MADDE 7-
 (1) Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin özel durumlarına uymayan ve başarılarını olumsuz etkileyecek şartları ortadan kaldırmak, eğitim-öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak için, destekleyici hizmetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin sınav uygulamaları usul ve esasları aşağıda belirtildiği gibidir:                :
a) Engelli öğrenciler için sınav salonlarının erişilebilirliği ilgili akademik ve idari birimler tarafından sağlanır.
b) Sınavla ilgili yapılacak duyuru ve ilanlarda, engelli öğrencilerin özel durumları göz önünde bulundurulur.
c) İhtiyaç duyulması halinde, engelli öğrencilerin sınava yardımcı araç-gereçle (işitme cihazı, teleskopik gözlük, büyüteç vb.) ya da tıbbi araç-gereçle (insülin pompası vb.) girmesine ilgili öğretim elemanının bilgisi dahilinde izin verilir.                .
ç) İhtiyaç duyulması halinde yazılı sınavlarda engelli öğrenciye refakat edecek, ilgili dersin terminolojisine hakim bir öğretim elemanı, okuyucu-işaretleyici/yazıcı olarak görevlendirilir. Sınavlarını gerekli durumlarda bilgisayar ortamında yazmaları sağlanır.
d) Görme engelli öğrencilerin isteği doğrultusunda soru kitapçıkları kabartma (Braille) tarzında ya da sesli olarak, az gören öğrenciler için soru kitapçığı 16 ve daha büyük puntolarda hazırlanır.
e) İşitme engelli öğrencilerin sınavları eğer uygunsa çoktan seçmeli test şeklinde yapılır.
f) Bedensel, zihinsel, duygusal-davranışsal, öğrenme güçlüğü, görme, işitme vb. herhangi bir engele sahip olduğu raporla belgelenmiş öğrenciler talep ettikleri takdirde, başkaları tarafından engellenmeyecekleri ve başkalarını engellemeyecekleri bir ortamda tek kişi olarak sınava girmeleri sağlanır.
g) Okuyucu-işaretleyici/yazıcı veya büyük puntolu soru kâğıdı/kitapçığı ile sınava giren bedensel, zihinsel, duygusal-davranışsal, öğrenme güçlüğü, görme, işitme vb. engeli olan öğrenciler için sınav süresi öğrencinin durumuna göre belirlenir.       .  
h) İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınav sırasında sınav görevlisi gözetiminde dinlenme, tuvalet vb. ihtiyacını karşılamasına izin verilir.                     .                           
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

Uyuşmazlık ve Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 8- (1) Bu Uygulama Esaslarında yer alan hükümler ile ilgili olarak engelli öğrenci, öğrencisi bulunduğu fakülte/yüksekokul/enstitü veya meslek yüksekokulu ile uyuşmazlık yaşarsa, ya da bu Uygulama Esaslarında tanımlanmamış bir engellilik durumu ve ihtiyacı ile karşılaşırsa, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü’nün görüşü alınarak ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Yürürlük
MADDE 9-
 (1) Bu Uygulama Esasları hükümleri Pamukkale Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10-
 (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini
Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Üniversitemiz Senatosunun 29/05/2017 tarihli ve 10/3 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.