T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GÖNÜLLÜ OKUYUCULUK YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Pamukkale Üniversitesi Görme Engelliler Çalışma Salonu’na görme engelli üyeler için seslendirme yapacak gönüllü okuyucuların seçimi ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Pamukkale Üniversitesi Görme Engelliler Çalışma Salonunda gönüllü okuyuculuk yapacak kişileri ve söz konusu birimi kapsar.


Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge;  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Ek 11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

(a) Koordinatörlük: Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünü,

(b) Gönüllü Okuyucu: Herhangi bir maddi kazanç gözetmeksizin görme engelliler çalışma salonundaki görme engelli üyeler için kitap seslendiren okuyucuları,(PAÜ Mensupları, Yabancı uyruklular, diğer)

(c) Görevli: Görme Engelliler Çalışma Salonunda çalışan personeli,

(ç) Komisyon: Gönüllü Okuyucu Seçme Komisyonunu

(d) Kullanıcı: Sesli kitap hizmetinden yararlanan görme engelli üyeleri,

(e) Kütüphane: Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi ve Görme Engelliler Çalışma Salonunu,

(f) Sesli Kitap: Görme engelliler çalışma salonundaki gönüllü okuyucular tarafından okunarak kaydedilen kitapları,

(g) Stüdyo: Kitapların okumalarının ve kayıtlarının yapıldığı kabini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gönüllü Okuyucu Olma Kriterleri ve Gönüllü Okuyucuların Uyması Gereken Kurallar


Görme Engelliler Çalışma Salonu Gönüllü Okuyucu Olma Kriterleri

MADDE 5- (1) Görme Engelliler Çalışma Salonuna görme engelli kullanıcılar için kitap seslendirmek isteyen gönüllü okuyucu adayları için alınan deneme kayıtlarında;

(a)Vurgulama,

(b)Akıcılık,

(c)Anlaşılırlık,

(ç)Tonlama,

(d)Seslendirilecek metnin doğru ve güzel okunması,

(e)Sesin etkili kullanımı,

(f)Soluk (nefes) kullanımı,

(g)Ünlü harflerin okunması,

(ğ)Ünsüz harflerin okunması kriterlerine bakılır.

(h)Görme Engelliler Çalışma Salonun da Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünün belirlediği komisyonun, yukarıda yer alan kriterlere göre okumalarını uygun bulunduğu adaylar, gönüllü okuyucu olarak kabul edilir.

Gönüllü Okuyuculuğa Kabul Süreci

MADDE 6- (1) Gönüllü okuyuculuğa kabul işlemleri:

(a) Gönüllü Okuyucu olmak isteyen kişiler, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğüne yazılı olarak veya telefonla gönüllü okuyucu olmak istediklerini bildirirler.

(b) Gönüllü Okuyucu adayına deneme kaydının alınması için görevli tarafından randevu verilir.

(c) Deneme kaydı için gelen kişiye, “Gönüllü Okuyucu Şartnamesi ve Gönüllü Okuyucu Başvuru Formu” doldurtulur ve ardından deneme kaydı alınır. (EK 1)

(ç) Deneme kaydı alınan Gönüllü Okuyucu adaylarının ses kayıtları Komisyon tarafından kriterler çerçevesinde değerlendirmeden geçirilir.

(d) Komisyon tarafından Gönüllü Okuyucu olmasına karar verilen kişilere Görme Engelliler Çalışma Salonu görevlileri tarafından gerekli eğitim verilir.

(e) Gönüllü Okuyucunun uygun olduğu zaman ve stüdyonun kullanım durumuna göre kayıt için randevu verilir.

(f) Gönüllü Okuyucu eğitim aldıktan sonra kitap seslendirmeye başlar.


Gönüllü Okuyucuların Uyması Gereken Kurallar

MADDE 7- (1) Gönüllü okuyucuların uyması gereken kurallar:

(a) Ses kayıt stüdyolarında randevu sistemi ile çalışıldığından, okuma gün ve saatlerinin verimli kullanılabilmesi için başlangıç ve bitiş saatlerine azami özen gösterilmesi, randevuların Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü bilgisi dışında değiştirilmemesi, başka bir zaman dilimi için stüdyo sorumlusuyla iletişime geçilmesi,

(b) Okunacak kitabın seçiminde Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünün belirlediği komisyon ile işbirliği yapılması ve olur alındıktan sonra okumaya başlanması,

(c) Kitap okurken “Sesli Kitap ve Ders Kitabı Okuma Kurallarına” tam anlamıyla uyulması, (EK 2)

(ç) Okumaya başlamadan önce mutlaka birkaç dakikalık ses kaydı alınarak, ses sisteminin çalışıp çalışmadığının, ses dalgalarının şiddetinin kontrol edilmesi,

(d) Stüdyodaki ekipman ve malzemeye müdahale edilmemesi, cihazların kayıt ayarlarıyla oynanmaması, 

(e) Cihazlardaki herhangi bir arıza durumunda ya da herhangi bir durumda konunun stüdyo sorumlusuna iletilmesi,

(f) Kayıt esnasında sessiz konuma alınan cep telefonlarının ses kutusundan uzak bir yerde tutulması, okumada yararlanılan masa lambalarının ses kutusunun üzerine konulmaması,

(g) USB Bellek gibi taşınabilir aygıtların bilgisayarlara takılmaması,

(ğ) Okuma amacıyla alınan kitapların stüdyo sorumlusunun haberi olmadan kütüphane dışına çıkarılmaması,   

(h) Okuma bittiğinde, kendinden sonra da seslendirme için ses kayıt stüdyolarının kullanılacağı dikkate alınarak, ses kayıt stüdyosunun teslim alındığı şekilde temiz ve düzenli bırakılması,

(ı) Okuma bitiminde gönüllü okuyucu kayıt defterinin işlenmesi,

(i) Kitap okumaya çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kalan ya da okumayı bırakmak isteyen gönüllü okurların, mutlaka Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Sorumlusunu bilgilendirmesi, varsa ellerindeki kitapları aldıkları birime teslim etmeleri,

(j) Gönüllü okuyucuların stüdyo sorumlusunun telefonunu ve bilgisayarını izinsiz kullanmamaları,

Yukarıda belirtilen hususların dışında hareket edenlerin gönüllü okuyuculukları -gerekçesi kendilerine bildirilerek- sona erdirilecektir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

MADDE 9- (1) Bu Yönergede belirtilen hükümlere aykırı olarak;

(a) Gönüllü Okuyucu hiçbir maddi amaç güdülmeksizin görme engelli üyeler için seslendirdiği kitapla ilgili telif hakkına konu olabilecek herhangi bir talepte bulunamaz. 

(b) Görme Engelliler Çalışma Salonu görevlilerine haber vermeden okumaya bir aydan fazla ara veren Gönüllü Okuyucunun ses kayıt için kendisine tahsis edilen stüdyodaki randevu saati ve yeri iptal edilir.

 

Yürürlük

MADDE 11-(1)Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 12-(1)  Bu Yönerge hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.