PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönergenin amacı, Pamukkale Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel, maddi ve idari gereksinimlerinin karşılanması için kurulan Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönerge, Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Akademik alt birim: Pamukkale Üniversitesindeki diploma programlarının fiilen yürütüldüğü bölüm ya da anabilim dalını,
 2. Akademik birim: Pamukkale Üniversitesindeki enstitü/fakülte/yüksek okul/meslek yüksek okullarını,
 3. Akademik birim temsilcisi: Pamukkale Üniversitesindeki enstitü/fakülte/yüksek okul/meslek yüksek okullarında Engelli Öğrenci Birimi faaliyetlerini koordine eden öğretim elemanını,
 4.  Engelli öğrenci: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlüklerini Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu ya da Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ile belgeleyen Pamukkale Üniversitesi öğrencisini,
 5. Engelli Öğrenci Temsilcisi: Pamukkale Üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve engelli öğrenciler tarafından bu Yönergeye göre seçilen engelli öğrenci temsilcisini,
 6. Koordinatör: Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörünü,
 7.  Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
 8.  Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
 9. Rektörlük: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,
 10. Rektör Yardımcısı: Pamukkale Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendiren Engelli Öğrenci Biriminden sorumlu Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
 11. Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
 12. Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

Engelli Öğrenci Birimi

MADDE 5 (1) Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yürütmek üzere oluşturulan, Rektörlüğe bağlı bir birimdir.

(2) Engelli Öğrenci Birimi, Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.

(3) Engelli Öğrenci Biriminin görevleri şunlardır:

 1. Engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim-öğretim, maddi, idari, fiziksel, barınma, sosyal, kültürel ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek, çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri Üniversitede bulunan diğer akademik ve idari birimler ile eşgüdüm içerisinde yapmak.
 2. Engelli öğrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde eğitim-öğretim ortamlarının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
 3. Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.
 4. Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini arttırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 5.  Görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı Üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, Engelli Öğrenci Birimiyle iletişimine de imkân veren çevrimiçi hizmetler oluşturmak.
 6.  Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
 7. Engelli öğrencilerin sınavlarında, engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli tedbirleri almak.
 8. İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin çalışmalar yapmak ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.
 9. Üniversite programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek.
 10. Üniversite yerleşkelerinin ve yerleşkelerde bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.
 11. Engelli öğrencilerin Üniversitedeki sosyal yaşama uyumlarını ve katılımlarını desteklemek üzere Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimleri ile iş birliği içinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler planlamak ve düzenlemek.

 

Koordinatör

MADDE 6 – (1) Koordinatör, Rektör tarafından birimin faaliyet konuları ile ilgili alanlarda görev yapan Üniversite akademik personeli arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Koordinatör yeniden atanabilir.

(2) Koordinatör, birimin çalışmalarından dolayı Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.

(3) Koordinatörün görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Üniversite içi ve dışındaki faaliyetlerde Engelli Öğrenci Birimini temsil etmek ve gerekirse Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.
 2. Akademik ve idari birimlerle iş birliği içinde, Engelli Öğrenci Birimi faaliyetlerinin amacına uygun düzenli bir şekilde yürütülmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
 3. Rektör Yardımcısının görüşünü alarak, Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurulmasını sağlamak.
 4. Engelli Öğrenci Biriminin faaliyet alanları ile ilgili projeler geliştirmek ve geliştirilen projeleri Yönetim Kuruluna sunmak.
 5. Engelli öğrencilerden gelen talepleri kabul ederek Yönetim Kuruluna sunmak, alınan kararları uygulamak.
 6. Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını kayıt altına alarak, arşivlenmesini sağlamak.
 7. Yönetim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini alarak, Engelli Öğrenci Biriminin yıllık faaliyet programını ve değerlendirme raporunu hazırlamak.
 8. Akademik birim temsilcilerinin çalışmalarını koordine etmek.
 9. Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını takip etmek.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 7 (1) Yönetim KuruluRektör Yardımcısı, Koordinatör, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Tıp Fakültesi Temsilcisi, Eğitim Fakültesi Temsilcisi ile akademik birim temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanı ve Engelli Öğrenci Temsilcisinden oluşur.

(2) Rektör Yardımcısı Yönetim Kurulunun başkanlığını yürütür. Rektör Yardımcısının katılmadığı toplantılarda Koordinatör bu görevi yerine getirir.

(3) Yönetim Kurulu üyesi olan akademik birim temsilcileri arasından en çok iki kişi, Koordinatörün önerisi ile Rektör Yardımcısı tarafından koordinatör yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(4) Engelli Öğrenci Biriminden bir personel Yönetim Kurulu toplantılarında raportör olarak görevlendirilir.

(5) Yönetim Kurulunda yer alan Engelli Öğrenci Temsilcisi, her akademik yıl başında engelli öğrencilerin kendi aralarında ve Koordinatörün müşahitliğinde yapacağı seçim ile belirlenir. Seçimde en çok oy alan öğrenci, Engelli Öğrenci Temsilcisi olarak seçilmiş sayılır.

(6) Yönetim Kurulu, her akademik dönemde bir defa olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

(7) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Eşitlik halinde Yönetim Kurulu başkanının oyu yönünde karar alınır.

(8) Toplantı sonunda alınan kararlar tutanak altına alınarak tüm üyelerce imzalanır.

(9) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, barınma, sağlık, sosyal ve benzeri alanlardaki gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması yönünde çalışmalar yapmak.
 2. Engelli öğrencilerden gelen talepleri değerlendirmek ve karara bağlamak.
 3. Bu Yönergede yer alan çalışma konuları ile ilgili görüşmeler yapmak, karar almak ve uygulamaların takibi için Yönetim Kurulu üyelerini görevlendirmek.
 4. ç)Engelli Öğrenci Biriminin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Rektör Yardımcısına sunmak.

 

 

Akademik birim temsilcisi

MADDE 8 ‒ (1) Görevli olduğu akademik birimde Engelli Öğrenci Birimi faaliyetlerini koordine etmek amacı ile ilgili Dekan/Müdür tarafından bir öğretim elemanı akademik birim temsilci olarak üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan akademik birim temsilcisi yeniden atanabilir.

(2) Akademik birim temsilcisi, Koordinatöre karşı sorumludur.

(3) Akademik birim temsilcisinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Engelli Öğrenci Birimi faaliyetlerinin ilgili akademik birimde düzenli bir şekilde yürütülmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
 2. Engelli öğrencilerden gelen talepleri değerlendirerek Engelli Öğrenci Birimine iletmek.
 3. Yönetim Kurulu kararlarının ilgili akademik birimde uygulanmasını koordine etmek.
 4. Akademik alt birimlerde engelli öğrenci danışmanlarının çalışmalarını koordine etmek.

 

 

Engelli Öğrenci Birimi personeli

MADDE 9 ‒ (1) Engelli Öğrenci Biriminde, Pamukkale Üniversitesi İmza Yetkileri ve Yazışmalar Yönergesi hükümlerine uygun olarak yazışmaları yapmak üzere en az bir idari personel ile özel eğitim, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, fizyoterapi, sağlık bilimleri veya sosyal hizmetler alanlarından en az bir idari personel Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Engelli Öğrenci Biriminde görevlendirilen bir idari personel Engelli Öğrenci Birimi sorumlusu olarak Rektör tarafından görevlendirilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 10 ‒ (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırma

MADDE 11 ‒ (1) 02/05/2017 tarihli ve 09/06 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 12 ‒ (1) Bu Yönerge, Senatonun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13 ‒ (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

1Üniversitemiz Senatosunun 25./07/2022 tarihli ve13/4 sayılı kararı  ile kabul edilmiştir