Doktora öğrencilerinin hangi aşamada hangi formu kullanacağını gösteren Süreç Akış Şemaları için tıklayınız...

Tüm formların bilgisayar ortamında hazırlanarak, Anabilim Dalı sekreterlikleri aracılığı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ulaştırılması gerekmektedir. Elle doldurulan formlar, Enstitü tarafından kabul edilmeyecektir.

EVRAK ADI EVRAK TÜRÜ DERECE  AÇIKLAMA MEVZUAT 
Danışman Değişikliği Formu Form Doktora Danışman değişikliği talebinde bulunan öğrenci ve/veya öğretim üyesinin dilekçesi ile Anabilim Dalı Kurul Kararı, formun ekinde Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
Yönerge, Madde 22(4)
Seminer Formu Form
Doktora
PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora programı ders aşamasını başarı ile tamamlayabilmek için; Yüksek Lisans seviyesi ile kabul edilmiş öğrencilerin iki, Lisans seviyesi ile kabul edilmiş öğrencilerin ise üç başarılı seminer sunumu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Doktora Öğrencisi, seminerlerini danışmanı ile en az üç öğretim üyesinin bulunduğu ve dinleyicilerin katılacağı ortamda sunar.
Yönerge, Madde 16
Yeterlilik Sınavı Jürisi Atama Formu Form Doktora
Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
Yönetmelik, Madde 19(3)
Yeterlilik Sınavı Başvuru İstek Dilekçesi Form
Doktora
Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin yeterlik sınavına girmek istediğini Anabilim Dalı kuruluna iletmesi için kullanılan matbu dilekçedir.
Yönetmelik, Madde 19
Yeterlilik Sınavı Jüri Tutanak Formu
Form  Doktora  Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşmaktadır.  Yönetmelik, Madde 19
Tez Önerisi Sınavı Jüri Atama Formu
Form   
Doktora  Diğer gereklilikleri tamamlayarak tez aşamasına gelen öğrencinin teze geçmek üzere hazırlanan tez önerisini sunduğu jüri üyelerini atama formudur. Üyeler, danışman, ABD içi öğretim üyesi ve arklı yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, üç asil iki yedekten oluşur.
Yönerge, Madde 29
Tez Öneri Formu Form   Doktora
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunma sınavında başarılı bulunan öğrencinin tez önerisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın üst yazısı ile Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilir. Yönetmelik, Madde 21
Tez Önerisi Savunması Tutanak Formu
Form
Doktora  Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.  Yönetmelik, Madde 21 
Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu
Form
Doktora
Tez İzleme Komitesi (TİK) toplantı tarihi belirleme amacıyla danışman tarafından kullanılan formdur.
Yönerge, Madde 29
Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu Form Doktora
Tez önerisi kabul edilen doktora tez öğrencisi için altı aylık periyotlarda oluşturulan Tez İzleme Komitesi değerlendirme formudur. Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Yönerge, Madde 29
Tez İzleme Komitesi Atama Formu Form    Doktora
Doktora öğrencisi için tez önerilerinin ve tezin altı aylık periyotlarda sunulduğu komitenin oluşturulması için hazırlanan formdur. Yönerge, Madde 29
Tez Jürisi Atama Formu Form Doktora Üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi farklı yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşan doktora tezi savunma jürisi atama formudur. Yönerge, Madde 30(3)
Tez Savunma Sınavı İstek Dilekçesi
Dilekçe
Doktora
Tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin, tez savunmasına girmek istediğine dair beyanının yer aldığı matbu dilekçedir.
Yönetmelik, Madde 22
Tez Sınavı Tutanak Formu Form Doktora

Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönergesi'nde 24.10.2019 tarihli değişikliğe istinaden, ilgili form Pusula üzerinden elektronik olarak doldurulacak ve çıktısı jüri üyeleri tarafından imzalanarak Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne resmi yoldan ulaştırılacaktır. Ulaşım yolu şu şekildedir:

PUSULA -> ENSTİTÜ BİLGİ SİSTEMİ -> DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ -> TEZ SINAV TUTANAĞI

Yönerge, Madde 30
Tez Değerlendirme Formu Form Doktora Tez Jüri üyelerinin Tez sınavından önce inceledikleri tez hakkından görüşlerini belirttikleri formdur. Tez savunmasında yer alan her öğretim üyesi tarafından doldurulması zorunludur.
Yönetmelik, Madde 22
Tez Onay Formu
Form
Doktora
Başarılı sonuçlanan doktora tez savunmasının ardından tüm üyeler tarafından imzalanır ve öğrenci tarafından teslim alınır. Tezin nihai basım aşamasında Tez Yazım Kuralları'nda belirtilen konumda tez kitapçığına dahil edilir. Yönerge, Madde 30
PAÜ 100-2000 YÖK Doktora Takip Formu Form Doktora

100/2000 YÖK Doktora Burslusu öğrencilerin, burslarını zamanında alabilmeleri için doldurulması gereken matbu formdur.