• COĞRAFYA DR.
 • ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DR.
 • FELSEFE DR.
 • FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI DR.
 • GENEL İŞLETME DR.
 • İKTİSAT DR.
 • İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DR.
 • MALİYE DR.
 • SANAT TARİHİ DR.
 • SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DR.
 • SOSYOLOJİ DR.
 • SPOR YÖNETİMİ DR.
 • TARİH DR.
 • TARİHİ VE GÜNÜMÜZ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI DR.
 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ DR.
 • TÜRK DİLİ VE EDEBIYATI DR.
 • ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS DR. (DİSİPLİNLERARASI)
 • YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DR.