PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ)

1

Öğrenci belgesi talebi

Öğrenci kimlik kartı ve kişi beyanı (Öğr.İşl..Bürosu veya e - Devlet ’ten de alınabilir.)

10 Dakika

2

Not durum belgesi (transkript) talebi

Öğrenci kimlik kartı ve kişi beyanı (Öğr.İşl.Bürosundan alınabilir.)

10 Dakika

3

Sınav notuna itiraz talebi ve

sonuçlandırılması

Dilekçe

1 Hafta

4

Mazeret sınavı talebi

1 – Dilekçe

2 - Mazeretini gösterir belge

10 gün

5

Başka üniversitelerin yaz okulundan ders

alabilmek için izin belgesi

1 – Dilekçe

2 - Ders içerikleri (Derslerin Alınacağı Üniversiteden Onaylı)

3 - Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi

10 gün

6

Mezuniyet tek ders sınavı başvurusu

1 – Dilekçe

2 - Transkript (Öğr.İşl.Bürosundan alınabilir.)

10 gün

7

Kayıt dondurma

1 – Dilekçe

2 – PAÜ Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesinin 7.

maddesine göre mazeret belgesi

10 gün

8

Kesin kayıt işlemleri

(Yerinde Kayıt)

1-Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin

aslı ile mezun olduğu liseden onaylı sureti veya noter onaylı sureti.

2-Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek

adayların bu durumunu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt

dilekçesi.

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olmak zorundadır.),

4-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda biyometrik fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No,

Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5-Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için askerlik şubelerinden

alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı’na dair

belge

 

 

 

15 Dakika

9

Kesin kayıt işlemleri

(E-Kayıt)

a- Birinci aşama

1-www.turkiye.gov.tr üzerinden kayıt işleminin yapılması. 15 Dakika

a- İkinci aşama

1-Üniversite Yönetiminin belirlediği tarihte aşağıdaki evrakların teslim edilmesi

2-Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin

aslı ile mezun olduğu liseden onaylı sureti veya noter onaylı sureti.

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olmak zorundadır.),

4-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda biyometrik fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No,

Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5-Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için askerlik şubelerinden

alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca Olmadığı’na dair

belge

15 Dakika

 

 

 

 

15 Dakika

10

Kayıt yenileme (ders kaydı)

Öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimi

Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı Sitesinde

Yayınlanan Akademik

Takvimde Belirtilen Süreler

İçinde

11

Muafiyet talebi

1 - Dilekçe (hangi derslerden muaf olunmak istendiği belirtilecektir )

2 - Onaylı not durum belgesi (transkript)

3 - Onaylı ders içerikler

 

15 Dakika

12

Kendi isteği ile kayıt sildirme

1 - Kayıt Silme Formu’nun doldurularak ilişiğinin olmadığına dair ilgili birimlere imzalatılması

2 – Rektörlük Öğrenci İşlerine Öğrenci kimlik kartı telim edilmesi

1 gün

13

Yatay geçiş başvurusu talebi

1 - Dilekçe

2 - Not durum belgesi (transkript)

3 - Disiplin cezası alıp almadığına dair belge

4 - Öğrenci belgesi

5 - ÖSYM sonuç belgesi

6 - Ders içerikleri (Onaylı)

15 Dakika

14

Geçici mezuniyet belgesi

verilmesi

1- İlişik kesme belgesinin ilgili birimlere imzalatılması

2- Öğrenci kimlik kartının teslimi

3-Mezun Anket Formunun pusula bilgi sisteminden doldurulması

1 gün

15

Diploma verilmesi

1- Geçici mezuniyet belgesinin aslı (Daha önce alınmışsa)

2- Kişinin kendisi teslim almıyorsa noterden alınacak vekâletnamenin aslı

3- Diploma defterine imza

1 gün

16

-Antrenörlük Uygulaması

-Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi

-Rekreasyon Uygulaması

-Alan Uygulaması

 

 

İlgili Uygulama Yönergesi dikkate alınarak yapılır.

 

 

4 ay

17

Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik dikkate alınarak kadro ilanında belirtilen genel ve özel şartlar ile istenilen belgeler

1 ay

18

Öğretim Görevlisi Atama İşlemleri

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik dikkate alınarak kadro ilanında belirtilen genel ve özel şartlar ile istenilen belgeler

1 ay

19

Yardımcı Doçent Atama İşlemleri

1. Dilekçe

2. Özgeçmiş

3. Doktora ya da Uzmanlık belgesi

4. Dört takım bilimsel yayın dosyası ile Dekanlığa başvuru yapılacaktır.

2 ay

20

Doçent Atama İşlemleri

Başvurular Rektörlük Makamına yapılmaktadır.

-

21

Profesör Atama İşlemleri

Başvurular Rektörlük Makamına yapılmaktadır.

-

22

Yardımcı Doçent Görev Süresi Uzatılma

Başvurusunun Sonuçlandırılması

1. Görev Süresi Uzatma Talep Formu

2. Dört takım dosya

3. Yönetim Kurulu Kararı

2 ay

23

Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatılma

Başvurusunun Sonuçlandırılması

1. Görev Süresi Uzatma Talep Formu

2. Faaliyet Raporu

3. Yönetim Kurulu Kararı

1 ay

24

Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatılma

Başvurusunun Sonuçlandırılması

1. Görev Süresi Uzatma Talep Formu

2. Faaliyet Raporu

1 ay

25

Yurt içi/Yurtdışı Görevlendirme talebi

1. Dilekçe

2. Davetiye (Varsa)

3. Bildiri Özeti (Varsa)

4.Telafi Ders Programı (Varsa

5.Bölüm Başkanlığının Teklifi

1 ay

26

ÖSYM ve AÖF Sistemine İlk Giriş Kayıt

İşlemleri

Şahsen Fakülte Sekreterliğine müracaat edilir.

15 Dakika

27

Kurum Personelinin Yıllık ve Mazeret İzin

İsteğinin Sonuçlandırılması

PAÜ Pusula sisteminden alınan İzin Formu ve sıralı amirlerin İmzalaması

3 gün

28

Maaş Bordro İsteği

e – Devlet’ten alınabilir

-

29

Geçici Görev Yolluğu

1. Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

2. Görevlendirme onayı

3. Yurtiçi/Yurtdışı geçici görev yolluğu beyan namesi

4. Ödeme emri belgesi

5. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22.ve25 maddelerine göre

eklenecek belgeler

10 gün

30

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre eklenecek

belgeler

10 gün

31

Satın Alınan Taşınırların Girişi

1. Fatura fotokopisi

2. Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı

3. Taşınır İşlem Fişi

60 Dk.

32

Devir Alınan Taşınırların Girişi

1. Çıkış yapan birimin Taşınır Kayıt Yetkilisinin düzenlediği Taşınır İşlem Fişi

2. Giriş yapan birimin Taşınır Kayıt Yetkilisinin düzenlediği Taşınır İşlem Fişi

30 Dk.

33

Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri

1. İstek Birim Yetkilisinin hazırlayıp imzaladığı Taşınır İstek Belgesi

2. Taşınır İşlem Fişi

30 Dk.

34

Demirbaş Malzemenin Teslimi

1. Taşınır Teslim Belgesi

20 Dk.

35

Kayıttan Düşme

1. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı

2. Taşınır İşlem Fişi

3. Hurda Teslim Tutanağı

120 Dk.

36

Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin

Muhasebe Birimine Bildirilmesi

1. Taşınır İşlem Fişi

2. Ödeme Emri Belgesi

3. “150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı”ndaki tüketim malzemeleri için Taşınır İşlem Fişleri

muhasebe birimine gönderilmez. Bunun yerine 3 ayda bir Tüketim Malzemeleri Dönem Çıkış

Raporu gönderilir.

30 Dk.

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki

tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 İlk Müracaat Yeri                                                                         İkici müracaat Yeri:

İsim    : Necip HALAZA                                                                 İsim        : Prof. Dr. Yunus ARSLAN

Unvan: Fakülte Sekreteri.                                                             Unvan    :  Fakülte  Dekanı

Adres  : PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi                                           Adres      :PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi.

Tel      :  0258 296 12 77                                                               Tel           :0258 296 12 77

Faks    : 0258 296 19 20                                                               Faks        :0258 296 19 20