TARİHTE OSMANLI - RUS SAVAŞLARI...


 

Osmanlı imparatorluğu, tarihi içinde 1677 - 1918  yılları arasında ile on üç defa savaşmak zorunda kalınmıştır. Bu on üç savaşın yapıldığı yıllar sırasıyla şunlardır: 1) 1677 - 1681 2)1686 - 1699; 3) 1711; 4)1712; 5)1713; 6)1736 - 1739; 7) 1768 - 1774;. 8) 1787 - 1792; 9) 1807 - 1812; 10); 1828 - 1829; 11) 1853 - 1855; 12) 1877 - 1878; 13) 1914  - 1918

 

Bu duruma göre Rusya 1677 den 1918 yılına, kadar geçen 241 yıldan 57 yılım Türkiye  ile savaşmakla geçirmiştir. 57 nin 241'e oranı dörtte birden fazladır. Ortalama olarak on sekiz yılda bir bize savaş açmıştır. Osmanlı donanması, tarihte yaptığı dört büyük felaketli muharebeden üçünü Ruslarla yapmıştır: 1) Çeşme (1770) İngilizlerin elbirliği ile; 2) Navarin (1827) Ruslarla birlikte İngiliz ve Fransız donanmalar; 3) Sinop (1853); 4) İnebahtı (1870) Birleşik Hıristiyan filosu ile On üç savaşın kısaca sebep ve sonuçları şunlardır : 

 

1677 - 1681 savaşı: Rusya 1677 den 1681'e kadar imparatorlukla Polonya’dan (Lehistan dedikleri ülke) ayrı olarak savaş yaptı. Sonunda Rusya ile yirmi yıllık bir mütareke imzalandı ve Ruslara Polonya'dan aldıkları  Ukrayna  toprakları bırakıldı.


1686 - 1699 savaşı: Avusturya, Polonya, Venedik ve Malta ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 1684 ten beri devam eden savaşa Rusya da katıldı. 1700 de İstanbul 'da imzalanan barış antlaşması ile Azak kalesi Ruslara geçti.

 

1711 savaşı: Prut savaşı diye anılır.  Rusya'nın Kırım sınırlarımızda kaleler yaptırması üzerine İmparatorluk 20 kasım 1710 da savaş açtı. Askeri hareket ertesi yıl başladı. Baltacı Mehmet Paşa Çar Petro’yu Prut ırmağında Falci de kuşattı. Bütün ordusu ile imha veya esir edeceği sırada karısı Katerina bir taraftan Petro'yu sulh görüşmelerine girmeğe teşvik etti, bir taraftan da Baltacı'ya altın ve elmaslar gönderdi. Petro ve ordusu kurtuldu. Prut Antlaşması ile Azak kalesi sağlam olarak imparatorluğa verilecek; sınırlarımızda bazı Rus kaleleri yıkılacak; Çar, Polonya ve Kazakların işine karışmayacak; Çar İstanbul'da bir elçi bulundurmak hakkından vazgeçecekti. 

 

1712 savaşı; Rusya Prut antlaşmasını yerine getirmediğinden İmparatorluk 28 Aralık 1711 de Rusya'ya yeniden savaş açtı. Askeri harekat başlamadan çevikler Rusya'da iktidara geçince savaşa son verdiler. Brest - Litovsk Barış Antlaşması ile Batum, Kars ve Ardahan 1712 İstanbul Barış Antlaşması ile Prut şartları yenilendi.

1713 savaşı: Rusya 1712 Antlaşmasını da yerine getirmediğinden 12 Kasım 
1712 de yine savaş açıldı. 24 Haziran 1713 te Edirne'de imzalanan barış antlaşması İstanbul Antlaşmasını Ruslar için biraz daha ağırlaştırdı.

 

1736 - 1730 savaşı : Ruslar Kırım'ı istila ederek her tarafı yıkıp yaktılar. Fransa'nın aracılığı ile Belgrat Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmada Ruslar Azak kalesini  yakmağı, Karadeniz'de savaş ve ticaret gemileri bulundurmamayı taahhüt ettiler.

 

1768 - 1774 savaşı : İkinci Katerina'nın Polonya işlerine karışmasından çıktı. Osmanlı ordusu karada yenildiği gibi Avrupa'yı dolaşarak Akdeniz'e gelen donanması da Çeşme'de Osmanlı donanmasını gafil avlayarak yaktı (1770). 1774 te Küçük Kaynarca Barış Antlaşması  ile Kırım  imparatorluğa tabi olmaktan çıktı ve istiklal kazandı. Ruslar Karadeniz ve Akdeniz

'de donanma bulundurmak ve Boğazlardan savaş gemileri geçirmek haklarını aldılar. 

 

1787- 1792 savaşı : İkinci Katerina'nın düşmanca gösterileri üzerine Osmanlı devleti 1787 de Rusya'ya savaş açtı. 1792 de Rusya ile Yaş Antlaşması  yapıldı. Bu antlaşmaya göre Kırım Rusya'ya kalmakla beraber, Besarabya, Bender, Akkerman, Kilia ve İsmail kaleleri Osmanlılara geçiyordu.

 

1807 - 1812 savaşı: Rusya, 1806 yılında bazı kalelerimize saldırdı ve 27 Aralık 1806 da Bükreş'e girdi. 7 Ocak 1807 de Babıali Rusya'ya savaş açtı. İmparatorluk orduları Romanya'da yenildi ve barış yapmak zorunda kaldı. 1812 Bükreş Antlaşması ile Türk - Rus sınırı Prut'a geriledi; Sırbistan'da umumi af ilan edildi.


1828 - 1829 savaşı : Yunanistan'ın İmparatorluğa tabi muhtar bir devlet ilan edilmesini Babıâli kabul etmeyince Rusya 1828 de imparatorluğa savaş açtı, imparatorluk orduları Anadolu ve Rumeli'de gerilediklerinden 1829 Edirne Barış Antlaşması yapıldı. Bu antlaşma ile Yunanistan bağımsız oldu; Romanya muhtariyeti genişletildi; Sırbistan muhtar bir prenslik oldu. 

 

1853 - 1866 savaşı: Rusya'nın memleketimizde Ortodoks Osmanlı tebaasının koruyucusu olarak tanınmasını istemesi Babıali tarafından reddedildi. Rus orduları Eflak ve Buğdan'ı istilaya başlayınca imparatorluk 1853 te Rusya'ya savaş açtı. Ruslar Sinop'ta Türk donanmasını yaktılar (1853). İngiltere - Fransa 1854’te Türkiye ile ittifak ettiler. Sivastopol’ü kuşattılar. Ruslar Eflak ve Buğdan'dan çekilmek zorunda kaldılar. 1855 Eylül'ü sonlarında Sivastopol düştü. Barış istedi. 1856 da imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanlı devletinin mülki tamamlığı ve istiklali İngiltere, Fransa, Avusturya Prusya ve Rusya'nın müşterek kefaleti altına girdi.

 

1877 - 1878 savaşı: Halk dilinde 93 Harbi diye ünlüdür. Ruslar 1877 de savaş ilan etmeden saldırdılar. Bu savaşta Gazi Osman Paşa Plevne, Kafkasya'daki diğer kuvvetler de Zivrim ve Erzurum destanlarını yarattılar. Fakat sonunda savaş talihi Ruslara güldü. Ruslar Ayastefanosa dayandılar. Ayastefano Antlaşması ile büyük Bulgaristan kuruluyor; Sırbistan ve Karadağ genişliyor; Rumanya müstakil bir prenslik oluyordu. 

 

1914 -  1918 savaşı; Birinci Dünya Savaşı'nda Türk orduları Ruslara karşı, tek başlarına olarak Kafkasya cephesinde; Almanlar, Avusturyalılar ve Macarlarla birlikte Galiçya cephesinde; Bulgar ve Almanlarla birlikte Rumanya cephesinde çarpışmışlardır. Kafkasya'da Enver Paşa 'nın giriştiği Sarıkamış taarruzu bir bozguna uğradı, dokuz ilimiz Rus işgali altında kaldı. 1917 Ekimi'nde Boleski sahibi Türkiye'ye veriliyordu.

 

 

kaynak:http://www.turkcebilgi.com/osmanl%C4%B1_rus_sava%C5%9Flar%C4%B1#bilgi

Yorumlar

Bizi Takip Edin

facebook

Menü