Bizi Takip Edin

facebook academia

 

Makale ve kitap bölümlerime yapılan atıflara bu bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz:

https://scholar.google.com/citations?user=B1RtvTkAAAAJ&hl=en

 

 

2018  YILINDA YAPILAN ATIFLAR

MAKALE ADI

MAKALENİN YAYINLANDIĞI YIL

ALINTI SAYISI

ALINTI YAPAN YAYININ TÜRÜ (KİTAP, MAKALE) VE İNDEKSİ

ALINTI YAPAN YAYININ KÜNYESİ

 

Paker, T. & Ergül-Özcan, Y. (2017). The Effectiveness of Using Corpus-Based Materials in Vocabulary Teaching.International Journal of Language Academy, 5(1), 62-81.

 

 

 

2017

 

 

 

1

 

ERIC

1.Çalışkan, G. & Kuru Gönen, S. İ. (2018). Training teachers on corpus-based language pedagogy: Perceptions on vocabulary instruction. Journal of Language and Linguistics, 14(4), 190-210.

2. Theyerl, T. (2018). Multi-Word Verbs in Prerecorded Instructor Speech:A Corpus-Informed Study. Unpublished MA Thesis. University of Wisconsin – River Falls.

 

Paker, T., & Erarslan, A. (2015). Attitudes of the preparatory class students towards the writing course and their attitude-success relationship in writing. Journal of Language and Linguistic Studies, 11(2), 1-11.

 

2015

 

1

 

ACM Digital Library

 

EBSCO Host

1. Mirsky, G. M. (2018). Effectiveness of specifications grading in teaching technical writing.Journal of Computing Sciences in Colleges, 34(1), 104-110.

2. Rohmah, R. A. & Isharyadi, R. (2018). Study of Learning Attitudes and Vocabulary Mastery of Short Story Writing Skills. Journal of Educational Science and Technology,4 (2), 84-90.

 

Paker, T., & Karaagac, O. (2015). The use and functions of mother tongue in EFL classes. Social and Behavioral Sciences, 199, 111 – 119.

 

2015

 

3

 

ERIC

 

ERIC

 

EBSCO Host

 

Index Copernicus

 

Google

1. Kocaman O. & Aslan Erdinç. (2018). The students’ perceptions of the use of L1 in EFL classes: A Private Anatolian High School Sample. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(4), 179-189.

2. Ekmekçi, E. (2018). Target versus Native Language Use in Foreign Language Classes: Perspectives of Students and Instructors. International Education Studies, 11(5),74-84.

3. Almohizea, N. İ. (2018). An Investigation of Oral Interaction in English as a Foreign Language Classroom. International Journal of Language and Linguistics. Vol. 6, No. 3, 2018, pp. 51-60.

4. Korkut, P. & Şener, S. (2018). Teacher Trainees’ Use Of Mother Tongue in EFL Classes: A Case Study. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 118-127.

5. Pratiwi, W. R. (2018). Teacher talk and instructional language choice: Two problems encountered in EFL classroom. Exposure Journal, 7(2), 214-227. DOI : 10.26618/exposure.v7i2.1581

 

Paker, T. (2012). Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor? Pamukkale University Journal of Education, 32, 89-94. https://doi.org/10.9779/PUJE563

 

2012

 

3

 

ULAKBİM

 

ULAKBİM

 

 

ULAKBİM

 

ULAKBİM

 

ULAKBİM

 

 

ERIC

1. Şahin, H., Kil, G. (2018). Yabancı dil öğretiminde bellek destekleyicilerden anahtar sözcük yönteminin öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirmeye ve kalıcılığa etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 493-506.

2. Aydın, B. & İstifçi, İ. (2018). A Model for Implementing Academic English Lessons: Anadolu University Case. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(1), 151-170

3. Soğuksu, F. A., Aslan, B. (2018). İletişimsel yaklaşımın onuncu sınıf İngilizce dersinde sınıf içi uygulamalara yansıması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 468- 492.

4. Ünal, K. (2018). Ortaokul Öğrencilerini Yabancı Dil Öğrenme Süreçlerinde De-motive Eden Faktörler ve Bu Faktörlerle Baş Etme Yolları. Turkish Journal of Primary Education, 3(2), 18-31.

5. Taylan, U. (2018). VoScreen Online Foreign Language Learning Environment. Journal of Educational Technology & Online Learning, 1(1), 60-69.

6. Alkan, M. F., & Kartal, Ş. (2018). Comparison of teaching English as a foreign language in Turkey with Denmark, Hungary, and Portugal. Turkish Online Journal of English Language Teaching (TOJELT),3(1), 10-23.

 

Paker, T. (2011). Student teacher anxiety related to the teaching practicum.Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 42,207-224.

 

 

2011

 

1

 

Scopus, Elsevier

 

 

Google Scholar

1. Amollo, O. P., Lilian, G. K. & Boniface, N. (2018). Preparation and Management of Teaching Practice Process at University of Nairobi, Kenya: Appropriateness of Methods and Resources. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 17(8),107-128.

2. Jailani, M. K. & Mahardhika, M. N. H. Student teachers’ anxiety during teaching internship program III: At schools: a case study to reveal. Proceedings | International Seminar on English Language Teaching and Research (ELTAR) 2018

 

Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1),132-139.

 

2008

 

13

 

ESCI

 

 

Türk Eğitim Indeksi

 

ULAKBİM

 

 

ULAKBİM

 

 

EBSCO

 

 

ULAKBİM

 

EBSCOhost

 

 

EBSCO Host

 

ESCI

 

 

ESCI

 

 

EBSCO Host

 

ESCI

 

 

ACADEMIA SOCIAL SCIENCES INDEX

 

Index Copernicus

 

1. Başkan, G. A. & Karasel Ayda, N. (2018). A Case Study on the Problems of Teacher Training System Based on the Opinions of Faculty Members, School Administrators, Teachers, and Unionists in North Cyprus. Education Sciences, 8, 1-27.

2. Karataş, S. & Sünter, E. (2018). Aday öğretmenlik eğitimi uygulaması sürecine ilişkin bir durum çalışması. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (16), 55-70.

3. Saraçoğlu, G., Demirkan, Ö. & Ünver, G. (2018). Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 38(1): 299-331.

4. Yıldız Altan, R., Ulutaş, İ. & Demiriz, S. (2018). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 38(3), 869-886.

5. Baki, M., Çelik, D., Güler, M., ve Sönmez, N. (2018). Matematik öğretmeni adaylarının öğrenciyi tanıma bilgilerinin incelenmesi: Bir ders analizi çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 143-152.

6. Erol, Y. C.& Özdemir, Y. T. (2018). Öğretmen adaylarının okul tabanlı mentorluk ve özyeterlik algılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 874-894.

7. Akyıldız, S. (2018). Uygulama Öğretim Elemanları ile Uygulama Öğretmenlerinin Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeylerinin İncelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 6(1), 21-39.

8. Gül, Ġ., & Çelik, Y. (2018). Yeni düzenlemeler bağlamında öğretmenlik uygulaması dersinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 15(4), 2553-2567.

9. Ulubey, Ö. (2018). Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33(2): 480-502.

10. Atalmış, E., H., & Köse, A. (2018). Türkiye’deki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Bir Meta-Analiz Çalışması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 9(4), 393-413.

11. Akbayır, K. (2018). According to the graduate students of education faculty the ınvestigatıon of effectıveness of teaching practice course by gender. Turkish Studies, 13(4), 1-19.

12. Aslan, M. & Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33(1), 144-162.

13. Kılınç, A. Ç., Kılcan, B. ve Çepni, O. (2018). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması deneyimlerinin incelenmesi: Fenomenolojik bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 6(1), 113-132.

14. Aytaç, A. & Er, K.O. (2018). Türkiye’de ve Finlandiya’da Hizmet Öncesi Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarındaki Öğretmenlik Uygulamalarının Karşılaştırılması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(2), 10-19.

 

Paker, T. (2015). Paker, T. (2015). Durum Çalışması. F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (editörler),Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz. Ankara: Anı Yayıncılık.

 

 

2015

 

 

5

 

  Asian Education             Index

Education Full Text

(H.W. Wilson)

 

EBSCO Host

 

ULAKBİM

 

Index Copernicus

 

1. Tiryakiol, S. & Benzer, A. (2018). İkinci/Yabancı Dil Öğretiminde Pedagojik Dil Bilgisinin Yeri. International Journal of Languages’ Education and Teaching 6(2), 353-361.

2. Aktın, K., Sağlam Tekir, H. (2018). Social Studies Teacher Candidates’ Experiences about Doing Oral History, International Online Journal of Educational Sciences, 10(2), 295-310.

3. Yılmaz, İ. (2018). Yabancılara Türkçe deyimlerin öğretiminde tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanılması. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1623-1641.

4. Mengi, A. & Aygür, R. Ş. (2018). Bipolar Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Bir Araştırma: Örnek Olay İncelemesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (KSBD), 10(19), 553-571.

5. Baki, A. & Çelik, S. (2018). Veri İşleme Öğrenme Alanına Yönelik Sınıf İçindeki Söylemlerin Matematiksel Dil Bağlamında İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9(2), 283-311.

 

                                                            2017  YILINDA YAPILAN ATIFLAR

MAKALE ADI

MAKALENİN YAYINLANDIĞI YIL

ALINTI SAYISI

ALINTI YAPAN YAYININ TÜRÜ (KİTAP, MAKALE) VE İNDEKSİ

ALINTI YAPAN YAYININ KÜNYESİ

 

Paker, T., & Erarslan, A. (2015). Attitudes of the preparatory class students towards the writing course and their attitude-success relationship in writing. Journal of Language and Linguistic Studies, 11(2), 1-11.

 

2015

 

1

 

Book Chapter

Google Scholar

 

 

The Effect of Attitude on Student Achievement      N Sölpük - The Factors Effecting Student Achievement, 2017 – Springer (Sölpük N. (2017) The Effect of Attitude on Student Achievement. In: Karadag E. (eds) The Factors Effecting Student Achievement. Springer, Cham)

Paker, T. (2006). Çal bölgesindeki okullarda İngilizce öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri. Çal Sempozyumu, 1-3 Eylül 2006, Denizli.

 

2006

 

3

 

 

EBSCO

 

İngilizce dil öğreniminde güçlükler ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması   E MEHDİYEV, CT UĞURLU, HG USTA - 2017 - http://eku.dergi.comu.edu.tr/

 

 

 

 

 

 

 

ERIC

 

A Case Study on the Problems and Suggestions in Foreign Language Teaching and Learning at Higher Education  M Unal, E Ilhan - Journal of Education and Training Studies, 2017 - http://redfame.com/journal/index.php/jets/index

 

 

 

Thomson Reuters

Effects of Turkish and English Speaking Teachers on Students’ Foreign Language Skills. Ocak 2017 Cilt:25 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 171-186

 

Paker, T., & Karaagac, O. (2015). The use and functions of mother tongue in EFL classes. Social and Behavioral Sciences, 199, 111 – 119.

 

2015

 

2

 

ERIC

 

Teacher Trainees' Awareness Regarding Mother Tongue Use in English as a Foreign Language Classes. S Sener, P Korkut - Journal of Language and Linguistic Studies, 2017 – ERIC

 

 

 

 

 

ESCI

 

Communicative Styles of English Students at the State University of Makassar, M Mahmud - GEMA Online® Journal of Language Studies, 2017 - ejournal.ukm.my

 

Paker, T. (2012). Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor? Pamukkale University Journal of Education, 32, 89-94. https://doi.org/10.9779/PUJE563

 

2012

 

5

 

ERIC

 

Turkish High School Students' English Demotivation and Their Seeking for Remotivation: A Mixed Method Research C Akay - English Language Teaching, 2017 - ccsenet.org

 

 

 

 

 

PEGEM AKADEMİ

(Kitap)

 

Türkiye'de hazırlık okullarında yaşanan sorunlara bir çözüm önerisi: Anadolu üniversitesi örneği       B Aydın – Pegem Akademi Yayıncılık, 2017 - dergipark.gov.tr

 

 

 

 

 

ERIC

 

Use of flipped instruction ın language classrooms; an investigation about student teachers' perceptions ZÇ KöroğluA Çakır - European Journal of English Language Teaching, 2017 - oapub.org

 

 

 

 

 

SSCI

 

English usage in daily life by Turkish students between 15–19 years of age: a scale development study C Deha Doğan, Z Canan Karababa… - Educational …, 2017 - Taylor & Francis

 

 

 

 

 

EBSCO

 

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarındaki öğrencilerin yabancı dile bakış açıları ve yeterlilikleri FU BAYRAKTAR, M ÖZMADEN - Beden Egitimi ve Spor Bilimleri, 2017 - dergipark.gov.tr

 

Paker, T. (2013). The backwash effect of the test items in the achievement exams in preparatory classes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 1463-1471. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.212

 

2013

 

2

 

TR DİZİN

 

Üniversite İngilizce Hazırlık Sınıfında Küçük Ölçekli Bir Sınav için Görünüş Geçerliği Çalışması   E Cinkara, ÖÖ Tosun - Journal of Faculty of Education, 2017 - dergipark.gov.tr

 

 

 

 

 

EBSCO

 

Review of Journal Articles on Washback in Language Testing in Turkey (2010-2017) I Toksoz, F Kilickaya - Lublin Studies in Modern Languages and Literature, 2018

 

 

Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1),132-139.

 

2008

 

15

 

TR DİZİN

 

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi O RamazanE Yılmaz - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017 - dergipark.gov.tr

 

 

 

 

 

EBSCO

 

The opinions of supervising teachers and teacher cadidates participated to teaching practice about professional competency …A YılmazS Namlı - Journal of Human Sciences, 2017 – j-humansciences.com

 

 

 

 

ERIC

 

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine …A BAŞAL, PB KAHRAMAN, Ö Rabia… - Uludağ Üniversitesi …, 2017 - dergipark.gov.tr

 

 

 

 

TR DİZİN

 

Pre-Service Teachers' Evaluation of Their Mentor Teachers, School Experiences, and Theory-Practice Relationship. E Alemdağ, P Özdemir Şimşek - International Journal of …, 2017 - search.ebscohost.com

 

 

 

 

 

TR DİZİN

 

Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Öğretmenlik Uygulaması Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması  G HACIÖMEROĞLU, M DEĞER - 2017 - dergipark.gov.tr

 

 

 

 

 

Google Scholar/ASOS

 

Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Aday Öğretmenler ve Diğer Paydaşların Görüşleri C TOPSAKAL, A DUYSAK - Sakarya University Journal of …, 2017 - dergipark.gov.tr

 

 

 

 

  TR DİZİN

 

Evaluation of Teaching Practice Course in Education Faculties According to Opinions of Academicians M ASLAN, M SAĞLAM - Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017 - ebd.beun.edu.tr

 

 

 

 

 

TR DİZİN

Candidate Teachers' Opinions on Teaching Practice: A Case Study Based on Candidate Teachers' Diaries Ş Sezer - Turkish Journal of Teacher Education, 2017 - dergipark.gov.tr

 

 

 

 

 

EBSCO

 

Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Problem Çözmeye Dair Pedagojik Alan Bilgisine İlişkin Çıkarımlar. E Aylar - Mersin University Journal of the Faculty of Education, 2017 - dergipark.gov.tr

 

 

 

 

 

SSCI

 

A qualitative investigation of prospective teachers’ hopes, their sources, and motivational forces, Irish Educational Studies, Altay Eren & Amanda Yeşilbursa (2017),  DOI: 10.1080/03323315.2017.1327362

 

 

 

 

 

ERIC

 

The views of teacher candidates attending the pedagogical formation program regarding the teaching practice course. European Journal of Educational Research, 6(4), 510-521. F. Dursun, & Z. Kiraz (2017). doi: 10.12973/eu-jer.6.4.510

 

 

 

 

 

ESCI

 

Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) (2017). Ö. Ulubey,  doi:10.16986/HUJE.2017031014

 

 

 

 

 

Google Scholar

 

The Opinions of Prospective Teachers on Practicum Course. S. İşcan - International Journal of Liberal Arts and Social Science Vol. 5 No. 9 December 2017.

 

 

 

 

ERIC

 

Teacher Candidates' Assessment for Pedagogy Education: Karabuk University/Turkey Sample. Ö. Aydoğdu, N. Çelebi. Universal Journal of Educational Research 5(12A): 41-47, 2017 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujer.2017.051307

 

 

 

 

 

TR DİZİN

 

Bir Sistematik Derleme Çalışması :‘Öğretmenlik Uygulaması’ V. Alkan, (2017). Bir sistematik derleme çalışması: ‘Öğretmenlik uygulaması’. YILDIZ Journal of Educational Research, 2 (1), 1-23.

 

Paker, T. (2015). İletişimsel dil öğretim yöntemi. N. Bekleyen (editör), Dil öğretimi, (ss. 187-210). Ankara: Pegem Akademi.

 

 

2015

 

1

 

TR DİZİN

 

İngilizce Öğretiminde ve Öğreniminde Türkiye İçin İnovatif Bir Teknik: Boray Tekniği. K. A. Kırkıç, T. Boray. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 2017, Cilt 3 (2017), Sayı 2, 13-29

 

2016 ve Önceki Yıllara Ait Atıflar

 • Paker, T. & Karaağaç, Ö. (2015).The Use and Functions of Mother Tongue in EFL Classes.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 199, 111-119.

  Karakas, A. (2016).  Turkish lecturers’ views on the place of mother tongue in the teaching of content courses through English medium, Asian Englishes, 18:3, 242-257.

 •  

 • Paker, T. (2015). Durum çalışması. F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.).Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımlar. Ankara: Anı. 119-134.

 •  Günal, H. & Kaya, R. (2016). Tarih öğretmenlerinin tartışmalı ve hassas konuların öğretimi sırasında yaşadıkları çekince ve sorunlar (Erzurum Örneği),Turkish History Education Journal, 5(1), ss. 44-73.

 

 • Paker, T. (2012). Tartışma: Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor?Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,32, 89-94.

  Gürler, İ. (2015).Correlation between Self-confidence and Speaking Skill of English Language Teaching and English Language and Literature Preparatory Students. Current Research in Social Sciences, 1(2),14-19.

  Denkci-Akkas, F. & Coker, B. (2016). The use of communicative approach in 9th grade efl classes.Eurasian Journal of Educational Research, 65, 71-9010.14689/ejer.2016.65.05

  3Mehdiyev, E., Usta, G. & Uğurlu, C. T. (2016). İngilizce Dil Öğreniminde Motivasyon.Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,15(57),361-371.

  Doğan, C. D., Karababa, Z. C. & Soğuksu, A. F. (2016): English usage in daily life by Turkish students between 15–19 years of age: a scale development study, Educational Studies, DOI: 10.1080/03055698.2016.1245602

  Cibişoğlu, M. A. (2016).Öğrencilerin toplumsal kökenlerinin, yabancı dil başarılarına ve yabancı dil öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

  Saydı T. (2016). Yabancı dil eğitim-öğretimi: etik yoluyla nitelik artırma (78. Bölüm). Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı. Ankara: Pegem Yayıncılık. DOI:http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563.078

 

 • Paker, T. & Höl, D. (2012). Attitudes and perceptions of the students and instructors towards testing speaking communicatively.Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 32,13-24.

  Dinçer, A. & Yeşilyurt, S. (2013).Pre-Service English Teachers’ Beliefs on Speaking Skill Based on Motivational Orientations.English Language Teaching, 6 (7),88-95.

  ayın, B. A. (2015). Exploring Anxiety in Speaking Exams and How it Affects Students’ Performance.International Journal of Education and Social Science, 2 (12), 112-118. www.ijessnet.com

 •  

 • Paker, T.(2011). ‘Student teacher anxiety related to the teaching practicum’.Eurasian Journal of Educational Research,42, 207–224.

  Eröz-Tuğa, B. (2013). Reflective feedback sessions, using video recordings.ELT Journal, 67(2),175-183.

  Coşkun, A. (2013).Stress in English Language Teaching Practicum: the Views of All Stakeholders.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 28(3),97-110.

  Alpan, B.G., Özer, A., Erdamar, K.G. & Subaşı, G. (2014). The Development of a Student Teacher Concerns Scale.Eurasian Journal of Educational Research,54, 151-170. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2014.54.7

  Boadu, G. (2014).Anxieties Faced by History Student-Teachers during Teaching Practice.Journal of Education and Practice, Vol.5,No.10, 138-143.

  Çakır, L. & Cesur, K. (2014). Preservice teacher anxiety related to teaching practicum.Journal of Psychological Counseling and Education-JPCE, Vol. 1 (1), 68-76.

  Suwannaset, W. & Rimkeeratikul, S. (2014).English Language Teaching Anxiety during Practical Teaching Experience of EnglishStudent Teachers, Burapha University. HRD Journal, 5(2),32-45.

  Sağ, R. (2014). The Course of Pre-Service Teachers’ Expectations in School Practices and the Factors Affecting Their Expectations.Creative Education, 5,353-371. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2014.55045

  Merç, A. (2015).The Potential of General Classroom Observation: Turkish EFL Teachers Perceptions, Sentiments, and Readiness for Action.Journal of Education and Training Studies, 3(4),193-205.

  Philpott, C. (2015).Creating an in-school pastoral system for student teachers in school-based initial teacher education, Pastoral Care in Education: An International Journal of Personal, Social and Emotional Development, DOI:10.1080/02643944.2014.990989http://dx.doi.org/10.1080/02643944.2014.990989

  Sağ, R. (2015). Lyndon state college sınıf öğretmenliği eğitimi programının okul uygulamaları süreci.Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8 sayı:19,305-341.

  Barahmeh, M. Y. (2016). A study of sources of EFL student teachers anxiety during their practicum experience.European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 4(1), 16-25.

  Ekşi, G. Y., & Yakışık, B. Y. (2016). To Be Anxious or Not: Student Teachers in the Practicum.Universal Journal of Educational Research,4(6): 1332-1339, http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujer.2016.040610.

  Tüm, G. (2016). Türkçe Öğretmen Adayları ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Hakkındaki Görüş ve Değerlendirmeleri.International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251, 4(3), 1-17.DOI Number: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.420.

  Mahmoudi, F. & Özkan, Y. (2016). Practicum Stress and Coping Strategies of Pre-service English Language Teachers.Procedia - Social and Behavioral Sciences 232,494 – 501.

 

 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama Öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili Karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,23,132-139.

  Can, V. (2009). A microteaching application on a teaching practice course.Cypriot Journal of Educational Sciences 4,125-140.

  Gündoğdu, K., Bay, E., Coşkun, Z. S., & Albez, C. (2010).Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1-2), 55-67.

  Yeşilyurt, E. , Semerci, Ç. (2012). Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon of Stakeholders’ Carrying Out Their Duties about Education Program of Teaching Application,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science– JASSS-Volume 5 Issue 8,1345-1357.

  Bural, B & Avşaroğlu S , (2012). Zihin Engelliler Öğretmenliği Öğretim Uygulaması Dersinde Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen Adayları Açısından Değerlendirilmesi,Turkish Journal of Education (TURJE), 1 (2), 54-66.

  Bektaş, M. & Ayvaz, A. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri.Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (3),209-232.

  Yeşilyurt, E. , Semerci, Ç. (2013).An Evaluation of the Teaching Practice Curriculum in Light of the Standards-Based Evaluation Model.International Online Journal of Educational Sciences, 2013, 5 (1),188-210.

  Taşdere, A. (2014). Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri.Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014,1477-1497.

  Demircioğlu, İ. H., Genç, İ.,& Demircioğlu, E. (2014). Tarih pedagoji programı öğrencilerine göre uygulama öğretmenleri.III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı, 25-27 Haziran, 2014.(ss. 30-37).A. Şimşek, S. Kaymakçı & İ. Turan (eds.). (e-book). ISBN: 978-605-84866-0-7. http:www.historyeducation.org

  Özder. H, Işıktaş,S., İskifoğlu, G. & Erdoğan, F. (2014). An Evaluation of the Practicum Course of Pre-School Teacher Education Program in North Cyprus.Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, ss. 1-13.

  Aydın, F. & Akgün, Ö.E. (2014). Eğitim fakültesi BÖTE son sınıf öğrencilerinin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde karşılaştıkları sorunlar.Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (Aralık, 2014), ss. 1-15.

  Ergun, M. (2015). İsviçre ve Türkiye sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması.Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1,35-54.

  Yılmaz, M. & Özçakmak, H. (2015). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi.Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4(1), 127-136.

  Kablan, Z., Kaya, S, Arı, A. A. & Küçük, A. (2015).Öğretmen Adaylarının Ders Anlatımlarının Değerlendirilmesinde Farklı Değerlendirmeciler Arası İlişkiler.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 146-158.

  Kalın, Ö. U., Kumandaş, H. & Çalık Uzun, S. (2015).Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Verimliliğine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri (Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği). Sosyal Bilimler Dergisi,5,167-177.

  Kuter, S. (2016). Prospective Teachers’ and Teachers’ Professional Development through the Collaborative Mentoring Kaleidoscope.Education and Science,41(183), 129-145.

  Topkaya, Y. (2016).The Effect of Teaching Practice Lessons on Social Studies Teachers’ Self-efficacy Perceptions.The Anthropologist,23 (1), 236-244.

  Korucu, A. T. (2016).Staj yönetim sisteminin (öğretmenlik uygulaması) geliştirilmesi ve geliştirilen sisteme yönelik öğretmen adaylarının görüşleri.Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2),93-128.

  Tüm, G. (2016). Türkçe Öğretmen Adayları ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Hakkındaki Görüş ve Değerlendirmeleri.International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251, 4(3), 1-17.DOI Number:http://dx.doi.org/10.18033/ijla.420.

  Ozan, Ş. & Odabaşı, H. F. (2016). Sosyal Medyada Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlık Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 17 (1), 599-613.

  Gursoy,E.,Kesner,J. E. &Salihoglu,U. M.(2016).Clinical supervision model in teaching practice: does it make a difference in supervisors’ performance?Australian Journal of Education,41 (11),61-76.

  Karasu Avcı,E. &İbretB. Ü.(2016).Öğretmenlik Uygulaması-II Dersine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi.Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5),2519-2536.

  Yangın Ekşi, G. & Yakışık, B.Y. (2016). To Be Anxious or Not: Student Teachers in the Practicum.Universal Journal of Educational Research 4(6),1332-1339.

  Rashad, F. F.,Fidalgo, P.,Menano, L. & Saqr, S. (2016). Preservice Teachers’ Concerns about the Classroom-based Internship Experience.Scholars Bulletin, 2(11),597-604. DOI: 10.21276/sb.2016.2.11.1

  Barahmeh, M.Y. (2016). A study of sources of efl student teachers’ anxiety during their practicum experience.European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences,4(1),16-25.

  Cruickshank, V. & MacDonald, A. (2016). Exploring the relationship between working in boarding and supporting teachers’ delivery of quality pastoral care: a pilot study. AARE Conference 2016 – Melbourne, Victoria, 1-12.

  Carbonaro, P. E. (2016). Examining the relationship of perceived communication styles and self-efficacy during the student teaching experience: a quantitative correlational study. Unpublished PhD Dissertation:Grand Canyon University Phoenix, Arizona, December 30, 2016.

  Mahmoudi, F. & Özkan, Y. (2016). Practicum stress and coping strategies of pre-service English language teachers.Procedia - Social and Behavioral Sciences 232, 494 – 501.

 

 • Paker, T. (2007). Problems of teaching English in schools in Çal Region and suggested solutions. 21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi: Baklan, Çal, Bekilli. Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yayını, 3,684-690.

  Büyükyavuz, O. and İnal, S. (2008). A Descriptive Study on Turkish Teachers of English Regarding theirProfessional Needs, Efforts for Development and Available Resources. The Asian EFL Journal, 10(3),215-234.

  Kızıldağ, A. (2009). Teaching English in Turkey: Dialogues with teachers about the challenges in public primaryschools.International Electronic Journal of Elementary Education, 1 (3),188-201.

  Yaylı, D. (2010). Language learning stories of university summer school students.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 3796-3800.

  Akın, G. (2011). Polis akademisi öğrencileri için andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli mesleki İngilizce eğitimi programının etkililiği.Turkish Journal of Police Studies Vol: 13 (1),115-136.

  Arslan, R. Ş. (2012). Bridging the gap between policy and practice in teaching English to young learners: the Turkish context.Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 32,95-100.

  Arı, A. (2014).İlköğretim Altıncı Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri.AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(2),172-194.

  Yurtseven, N., Altun, S. & Aydın, H. (2015). An Analysis on Motivational Beliefs of Preparatory Class Students about Learning English.Wulfenia Journal, 20 (5),155-170.

  Demirtaş, Z. & Erdem, S. (2015).5. sınıf İngilizce dersi öğretim programı: güncellenen programın bir önceki programla karşılaştırılması veprograma ilişkin öğretmen görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,5(2)55-80.

  Doğru, E. & Eren, A. (2016).Hayal etkinliklerinin İngilizce derslerindeki durumsal ilgi ve başarıüzerindeki etkilerinin incelenmesi.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi2(2),78-97.

  Bulut, İ. & Atabey, E. (2016). An evaluation of the effectiveness of the primary school 2nd grade English language curriculum in practice,Inonu University Journal of the Faculty of Education,17(3), 257-280. DOI:10.17679/inuefd.17366404

 

 • Paker, T. (2006). İngilizce öğretiminde drama etkinlikleri: öğretmenin, öğrencilerin rolleri ve Özel PEV İlköğretim Okulu uygulamaları.XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Muğla, 13–15 Eylül 2006,41-42.

  Kurtuluş, N. & Çavdar, O. (2011). Teachers’ and students’ views toward the activities of the primary science and technology curriculum.Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and MathematicsEducation, 5(1),1-23.

 

 • Paker, T. (2005). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirilmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Prof.Dr. Hüseyin Kıran (editör).XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Denizli. Kongre Kitabı, Cilt 1, 617-620.

  Can, V. (2009). A microteaching application on a teaching practice course.Cypriot Journal of Educational Sciences 4,125-140.

  Tüzel, A. E. B. & Akcan, S. (2009). Raising the language awareness of pre-service English teachers in an EFL context.European Journal Of Teacher Education, 32(3),271-287

  Baştürk, S. (2009). Investigating teaching practice course according to student teachers’ opinions.Elementary EducationOnline, 8 (2),439-456.

  Samsa, S. Akyüz, H.İ., Keser, H. & Numanoğlu, G. (2010).The effects of scenario based blended learning environment on attitudes of pre-service technologies teachers toward teaching profession.Turkish Online Journal of Distance EducationTOJDE,11(2),135-145.

  Yaman, Ş. & Alkaç, Z. (2010). Self-efficacy beliefs of mentors and the mentors attitudes from student teachers s eyes: teaching experience.e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, 4C0026, 5, (1), 66-79.

  Uygun, S., Ergen, G. & Öztürk, İ. H. (2011). A Comparison between practical training programs in teacher education in Turkey, Germany and France.Elementary Education Online, 10(2),389-405.

  Maskan, A. & Efe, R. (2011). Prospective teachers’ perceptions of teaching practice experience in school placements.Journal of Turkish Science Education, 8 (2),64-77.

  Gürsoy, E. & Damar, E. A. (2011).Cooperating Teachers’ Awareness about Theır Role during the Teachıng Practıce Course: The Turkish Context.e-Journal of New World Sciences Academy 2011, 6 (1),55-65.

  Koç,C. &Yıldız, H.(2012).Thereflectors ofteachingexperiences:Diaries.Educationand Science, 37(164),223-236.

  Yeşilyurt, E. , Semerci, Ç. (2012). Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi* /Evaluation of Stakeholders’ Carrying Out Their Duties About Educatıon Program of Teaching Application,,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-5(8),1345-1357.

  Güven, M., Kurum, D. & Sağlam, M. (2012). Evaluation of the distant education: Pre-service teachers opinions about teaching practice course.Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE January 2012 ISSN 1302-6488 Volume: 13 Number: 1.

  Koç, C. & Yıldız, H. (2012).The Reflectors of Teaching Experiences: Diaries.Education and Science, 37(164),221-236.

  Yalın-Uçar, M. (2012). A case study of how teaching practice process takes place.Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4),2654-2659.

  Deniz, S. (2012). Okul uygulama öğretmenlerinin uygulama sürecindeki rol ve sorumlulukları üzerine düşünceler,E-Journal of New World Scieces Academy(NWSA), 7(3),898-909.

  Yeşilyurt, E. , Semerci, Ç. (2013).An Evaluation of the Teaching Practice Curriculum in Light of the Standards-Based Evaluation Model.International Online Journal of Educational Sciences, 2013, 5 (1),188-210.

  Damar, E. A. & Salı, P. (2013). ELT Teacher Trainees’ Reflective Feedback to Their Cooperating Teachers.Journal of Educational and Social Research, 3(7),235-242, October, 2013.

  Gürsoy, E. (2013). Improving practicum for a better teacher training.Procedia - Social and Behavioral Sciences 93:420 – 425.

  Gürsoy, E., Bulunuz, N., Baltacı-Goktalay, S., Bulunuz, M., Kesner, J. & Salihoğlu, U. (2013). Clinical Supervision Model to Improve Supervisory Skills of Cooperating Teachers and University Supervisors during Teaching Practice.Hacettepe University, Journal of Education, Special Issue,1: 191-203.

  Yiğit, N. (2013).Google plus experience in the process of teaching practice: an awareness study on physics teachers.Journal of Instructional Technologies & Teacher Education (JITTE), 2(3),15-23.

  Sağ, R. (2013). The Satisfaction Level of Student Teachers with School Practice.International Journal of Scientific Research in Education, 6(2),149-158http://www.ijsre.com.

  Alpan, B.G., Özer, A., Erdamar, K.G. & Subaşı, G. (2014). The Development of a Student Teacher Concerns Scale.Eurasian Journal of Educational Research,54, 151-170. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2014.54.7

  Sevim, S. (2014).Comparing Chemistry Student Teachers’ Conceptions Toward Ozone Layer: Turkey and Germany Samples.Kastamonu Education Journal, 22(4),1145-1164.

  Özden, B., Önder, A. & Kabapınar, Y. (2015). Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama becerileri ve becerileri kullanma sıklıklarına etkisi.İlköğretim Online, 14(2),459-471. [Online]:http://ilkogretim-online.org.trhttp://dx.doi.org/10.17051/io.2015.00830

  Ulusal Dergiler

  Yücel, B. (2008).An evaluation of needs, design, implementation, and outcomes of development and learning course enriched with critical thinking based instruction.METU, Unpublished PhD Dissertation (etd.lib.metu.edu.tr).

  Baştürk, S. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinin uygulama öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi.Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 7 (14),93-110.

  Baştürk, S. (2010). Uygulama öğretmenlerine göre okul deneyimi grubu dersleri ve öğretmen adayları.Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,Cilt 8(4),869-894.

  Baştürk, S. (2010). Matematik öğretmen adaylarının uygulama okullarında anlattıkları derslerin niteliği.M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31,57-68.

  Kudat, C. (2010). Eğitim fakülteleri yabancı diller eğitimi bölümlerinde okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması: uygulamalar-sorunlar-öneriler.Yabancı Diller Eğitimi,138-155.

  Yiğit, N., Alev, N. & Ekiz, D.(2010).The contribution of reflective-based mentoring to the initial professional development of student teachers during teaching practice. İnönü University Journal of The Faculty of Education,11, (3), 75-100.

  Odabaşı, H.F., Kurt, A. A., Haseski, H. İ., Mısırlı, Ö., Ersoy, M., Karakoyun, F. & Günüç, S. (2011). Öğretmenlik uygulamasında alan faktörü: böte bölümü örneği. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1 (1),24-40.

  Kale, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunlar.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2),255-280.

  Görgen, İ., Çokçalışkan, H. & Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Muğla Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 56-72.

  Bektaş, M. & Ayvaz, A. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri.Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3),209-232.

  Dinçer, S. & Kapısız, T. (2013). Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İle İlgili Yapılan Akademik Çalışmalarının İçerik Analizi.Gaziantep University Journal of Social Sciences,12(2), Technology Special Issue:283-294.

  Kudat, C. (2013).Eğitim Fakülteleri yabancı diller eğitimi bölümlerinde okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması: Uygulamalar, sorunlar, öneriler.I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildirileri,pp.1-25, Çanakkale 18 Mart üniversitesi, 1-3 Mayıs 2009.

  Yiğit, N. (2013). Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Google Plus Deneyimi: Fizik Öğretmen Adayları ile Bir Farkındalık Çalışması.Journal of Instructional Technologies & Teacher Education,Vol. 2 No 3, 15-23.

  Özder. H, Işıktaş,S., İskifoğlu, G. & Erdoğan, F. (2014). An Evaluation of the Practicum Course of Pre-School Teacher Education Program in North Cyprus.Mersin ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, ss. 1-13.

  Baş, F. & Işık, A. (2014). Web-tabanlı ortamda öğretmen ve akademisyenler arasında oluşturulan bilgi paylaşım süreci.Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED)Cilt 8, Sayı 2,Aralık 2014, sayfa 197-224.

  Baş, F. & Işık, A. (2014). Öğretmen ve akademisyenler arasında oluşturulan web-tabanlı ve yüz-yüze bilgi paylaşım ortamlarının katılımcılar perspektifinden değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.3,231-258.

  Özçınar, H. (2015). Öğretmen adaylarının alan deneyimleri sürecinin etkililiğinin artırılmasında çevrimiçi öğrenme ortamının rolü.Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 177-201.

 

 • Paker, T. (2004). “The Understanding of “me and the other” among ELT students towards English.” Muğla University, International Imagology Symposium, Muğla, 26-28 April, 2004.

  Uzman, E. & Temiz, E. (2008) Perceptions of children’s democratic rights by primary school teachers, in Ross, A. & Cunningham, P. (eds.)Reflecting on Identities: Research, Practice and Innovation.London: CiCe, pp. 249 - 256.

  Karataş, M. (2013). Üniversitelerdeki Türk dili dersi ve Türkçe konusundaki tutumlar.Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013,p.1881-1898.

 

 • Paker, T. (2000). Teaching practice from student teachers’ perspective. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences), 6(6): 111-118.

  Başal, A. (2006). Use of first person pronouns: A corpus based study of journal articles.Basılmamış Master Tezi, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

  Sağ, R. (2008). Okul uygulama çalışmaları birimi neden kurulmalıdır?Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (14),128-136.

  Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulamaÖğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar.Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 23,132-139.

  Tüzel, A. E. B. & Akcan, S. (2009). Raising the language awareness of pre-service English teachers in an EFL context.European Journal of Teacher Education, Volume: 32, Issue: 3,271-287

  Bayındır, N. (2009). Opinions of demonstrators about the efficiency of prospective teachers in teaching.ResearchJournal of Social Sciences, 4,45-50

  Caner, M. (2009). A study on blended learning model for teaching practice course in pre-service English language teacher training program.Basılmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

  Merç, A. (2010). Foreign language student teacher anxiety.Unpublished PhD Dissertation, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

  Gürsoy, E. & Damar, E. A. (2011).Cooperating Teachers’ Awareness about Theır Role durıng the Teachıng Practıce Course: The Turkish Context.e-Journal of New World Sciences Academy 2011, 6 (1),55-65.

  Bektaş, M. & Ayvaz, A. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri.Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 3,209-232.

  Suwannaset, W. & Rimkeeratikul, S. (2014). English Language Teaching Anxiety during Practical Teaching Experience of EnglishStudent Teachers, Burapha University. HRD Journal, 5(2),32-45.

  Merç, A. (2015). Teaching anxiety of student teachers from different disciplines.International Journal of Global Education, 4(1),12-20.

  Mata, L. (2015).Problematic Aspects in Forming Pedagogical Competences for Pre-service Language Teachers.Anthropologist, 20(1,2): 330-339.

  Sağ, R. (2015). Lyndon state college sınıf öğretmenliği eğitimi programının okul uygulamaları süreci.Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8 sayı:19,305-341.

 

 • Paker, T. (1996). Clinical supervision: effects and implications for teacher development and student achievement inpreparatory English classes at Çukurova University, Unpublished DoctoralDissertation, Çukurova University.

  Özmen, F. (2000).Klinik denetim öngörüleri çerçevesinde denetçi görüşleri.Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1),119-157.

  Çoban, A. (2004). The effect of structured peer consultation program on different dimensions of school counselor burnout.Unpublished DoctoralDissertation,Middle East Technical University.

 

 • Paker, T. (1995).Hizmetiçi Eğitimde bireysel yönlendirme" Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları No: 11 (Ayrıca, ELT METUConvention da bildiri olarak sunuldu). Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11):39-53.
 • Aksu, M. B., Aksu, T., Apaydın, Ç., Kasalak, G., Tan, O. ve Şenol, Y. (2015). Aday öğretmenlerin uygulamalı eğitim sürecinin akran danışma ve kliniksel denetim yoluyla desteklenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(2), 131-160. doi:10.14527/kuey.2015.006

 

 • Paker, T. (1989). Teaching Vocabulary in Turkish State Secondary. Schools.Unpublished MA thesis. Ankara: Bilkent University.

  Tüm, G. (1995). A Study on vocabulary improvement through extensive reading.Unpublished MA Thesis, ÇukurovaÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.