AKADEMİK TAKVİM

S: Akademik takvime nereden bakabilirim?

C:  Üniversitemiz web sitesindeki duyurular kısmından bakabilirsiniz.

S: Önümüzdeki yılın akademik takvimi ne zaman belli olacak?

C: İlgili eğitim-öğretim yılının akademik takvimi Ağustos ayının başında kesinleşmektedir.

KAYIT

S: Fakültenize ÖSYM tarafından kayıt hakkı kazandım. Kayıt tarihlerini ve kayıtta getirmem gereken belgeler nelerdir?

C: Üniversitemiz web sitesinde kayıt tarihleri ve kayıtta istenen belgeler bulunmaktadır.

S: Kayıt yeniletmek sadece harç yatırmaktan mı ibarettir?

C: Kayıt yeniletmek; ödeme istisnası olanlar hariç olmak üzere, katkı/payı/öğrenim giderinin belirlenen tarihler arasında ilgili bankaya yatırmak  ve sistemden ders kaydı yapmaktır Ayrıca, ekle-sil-onayla haftasında danışman hoca ile kayıt olunan dersleri son kez kontrol edip onay vermektir. (Yönetmelikte ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Kayıt yenileme döneminde dersi olmayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanmak istiyorsa harcını yatırıp öğrenci otomasyon sistemine ders kaydı yapmadan girip çıkması gerekmektedir.)

S: Kayıt yenilemede mazeretli kayıt hakkı kaç defa kullanabilir?

C: Eğitim-Öğretim süresince azami 2 defa bu hak kullanılabilir. 3 ve daha fazla mazeretli kayıt talepleri kabul edilmez.

KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ

S: Ödemem gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti miktarını nasıl öğrenebilirim?

C: Dönemlik öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti güncel bilgileri ders kayıtları başlamadan önce birimimiz ve üniversitemiz web sitesinde yayımlanmaktadır.

S: % 10 girdiğime dair belgeyi nereden alabilirim?

C: Fakültemiz öğrenci işlerinden, % 10 girdiğinize dair belgeyi alabilirsiniz. (O döneme ait bütün notlarının girilmiş olması halinde)

S: Katkı payı/öğrenim gideri (Harç) hakkında bilgiyi nerden alabilirim?

C: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndaki harçlar biriminden, dönemlik web sayfası duyurularından alabilirsiniz.

YATAY GEÇİŞ – DİKEY GEÇİŞ – ÖZEL ÖĞRENCİ

S: Yatay geçiş hakkında bilgi verir misiniz?

C: Yatay geçişler her öğretim yılının başında ve ortasında (sadece önlisans programlarında) yapılmaktadır. Bu kapsamdaki duyurular web sitemizde yapılmaktadır. Detay bilgileri burdan öğrenebilirsiniz.

S: Dikey geçişle gelen öğrencilerin intibakları nasıl yapılmaktadır?

C: Transkript ve ders içerikleriyle kayıt yaptırmış olduğu akademik birime müracaat etmesi gerekmektedir. İntibak işlemi ilgili akademik kurullarda yapılmaktadır.

S: Özel öğrenciler hakkında bilgi almak istiyorum?

C: Bu kapsamdaki bilgi için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasındaki “mevzuat” başlığı altında yer alan menülerden ilgili Yönergeyi inceleyebilirsiniz.

FARABİ – YURT DIŞI ÖĞRENCİ 

S: Değişim programları hakkında nereden bilgi alabiliriz?

C: Yurtiçi değişim programları için birimimizdeki Farabi Ofisinden, Yurtdışı değişim için Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden bilgi alabilirsiniz.

S: Yurt dışı Yabancı Uyruklu öğrencilerin üniversitenize kabul edilmesi hakkında detay bilgiyi nerden alabilirim?

C: Yurtdışı Öğrenci Ofisimizden detay bilgi alabilirsiniz.

DERS – SINAV

S: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler daha önce okumuş olduğu derslerden muaf olabilir mi?

C: Kesin kayıttan sonra ilgili akademik birime transkript ve ders içerikleri ile müracaat edilir. Muafiyet talepleri,  ilgili akademik birimin Yönetim Kurulunda, muafiyet ve intibak komisyonu görüşü dikkate alınarak değerlendirme yapılır, muaf sayılan veya alınması gereken dersler belirlenir.

S: Müfredatlarla ilgili sorunlarımızı nerden çözebiliriz?

C: İlgili bölüm sekreterliği veya ilgili akademik biriminize başvurarak çözebilirsiniz?

S: Kredi yükü ve ders seçimi hakkındaki bilgiyi nereden öğrenebilirim?

C: Yönetmeliğimizin ilgili maddesinde gerekli bilgi bulunmaktadır.

S: Kendi okumuş olduğum programı/bölümü tekrar kazandığımda ,başarmış olduğum dersleri saydırmak istediğimde yürürlülükteki yönetmeliğe göre derslerim sayılacak mı?

C: Bağlı bulunduğunuz akademik birime başvuru yapmanız halinde yürürlükte bulunan yönetmelikteki notlara göre ilgili akademik birim tarafından değerlendirilir.

S: Kayıt yenileme sırasında alttaki dersi bırakıp üsten ders alabilir miyim?

C: Yönetmeliğimize göre alttan dersi bırakıp üsten ders alınamaz.

S: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

C:

Önlisans/Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Devam zorunluluğu ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir.

Devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Öğrenci derslere ve ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencinin devam durumu, ilgili kurulların belirlediği kurallar çerçevesinde dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(2) Bir dersten devam sağlayamayan öğrencinin F2 ile başarısız olduğu kabul edilir.

(3) Senato tarafından çıkarılan uygulama esaslarına göre ilgili yönetim kurulunca görevli/izinli sayılan

öğrenciler görev/izin sürelerince derse devam etmiş sayılır.

(4) Devam zorunluluğu ile ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Önlisans/Lisans Eğitim-Öğretim Yönergesinde Devam zorunluluğu ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir.

Devam zorunluluğu

MADDE 5– (1) Öğrenciler derslere ve ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(2) Devamla ilgili sınırlar, fakülte/yüksekokulların ilgili kurulları tarafından belirlenir ve akademik yıl

başlamadan önce duyurulur. Devam zorunluluğu teorik derslerde % 60 - % 80, uygulamalı teorik dersler ile uygulama derslerinde de %70 - % 90 aralığında olacak şekilde belirlenir ve ilan edilir.

(3) Öğrencilerin devam durumları dönemin son haftası içerisinde otomasyon sistemine girilir ve ilgili

bölüm/programlarda ilan edilir.

(4) Devamsız sayılan öğrenciler o derse ait dönem sonu sınavına alınmaz. Bir dersten devam sağlayamayan öğrencinin F2 ile başarısız olduğu kabul edilir.

(5) Bir dersten devam sağlayan öğrenci, tekrar aynı dersi aldığında uygulamalı derslerde devam şartı aranır, diğer derslerde devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında otomasyon sisteminde ilan edilir. Devam şartının aranmadığı durumda öğrencinin ara sınav ve diğer dersle ilgili dönem içi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir.

S: Alanımda staj yapmak için nerden izin almalıyım?

C: İlgili akademik birimde bulunan staj komisyonlarından izin almanız gerekmektedir.

S: Tek ders sınavı hakkında bilgi verir misiniz?

C: Yönetmelik ve Yönerge’de gerekli detay açıklamalar bulunmaktadır.

S: Bütünleme sınavı nedir? Kimler yararlanabilir?

C: İlgili dönemde açılan, kayıt olunan bir dersin dönem sonu sınavına giren ve  başarısız olan veya dönem sonu sınavına girme hakkı olmasına rağmen girememiş başarısız olan öğrencilerin, dönem sonu sınavının yerine geçmek üzere isteğe başlı olarak girdikleri bir sınavdır.

S: Hangi sınavların mazeretleri vardır? Hangilerinin yoktur.?

C: Yönetmelik ve Yönerge’de gerekli detay açıklamalar bulunmaktadır.

S: Yaz Döneminde kaç kredilik  ders alabilirim?

C: Yönetmeliğin 8’inci Maddesinin 7’nci Fıkrası, bir öğrencinin yaz döneminde alacağı maksimum kredi limitini  belirlemektedir. (Yaz döneminde bir öğrenci en fazla haftada 9 kredi değerinde derse kayıt yaptırabilir. Ancak, yaz döneminde bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı 30 saatten fazla olamaz.)

S: Yaz Döneminde devam zorunluluğu var mıdır?

C: İlgili Yönetmeliğin  9’ncu Maddesi gereğince, Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Teorik derslerde ve uygulamalı teorik derslerde % 70, uygulama derslerinde % 80 devam zorunluluğu aranır. Daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile bu durum o dersin devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

BELGE KİMLİK BAŞVURULARI

S: Öğrenci belgesini nereden alabilirim?

C: "Öğrenci Belgesi", öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte/YO/MYO  Öğrenci işleri bölümünde işlem bankosuna öğrenci kimliği ile bizzat başvurusu halinde kendisine teslim edilir.

Bizzat  başvurma imkanı bulunmayan öğrenciler belge  talebi ve teslimini bir başkası aracılığıyla yapabilir. Bunun için, belgeyi alacak kişinin dilekçesi, noter vekaleti ve ekinde bulunan öğrenciye ait nüfus cüzdanı veya öğrenci kimlik fotokopisi ile bizzat ilgili Fakülte/YO/MYO işlem bankosuna başvurması gerekir.

S: Öğrenci kimliğimi kaybettim ne yapmam lazım?

C: Fakülte/YO/MYO öğrencileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelerek :

Başkanlığımızdan alınan kimlik kayıp formu doldurulduktan sonra Emniyet Müdürlüğüne onaylatılıyor. Bu form ve Halk bankası Şubesine yatırılan 10 TL ücretin dekontu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için Başkanlığımıza müracaat edebilirsiniz.  (Enstitü öğrencileri kendi öğrenci işlerinden öğreneceklerdir.)

S: Askerlik belgesi konusunda nereden bilgi alabilirim?

C: Öğrenci Durum Belgesi (EK-C2) hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndaki kayıt kabul görevlilerinden gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Ayrıca, askerlik şubenizden de bilgi alabilirsiniz.

KAYIT DONDURMA / İZİN / CEZA İŞLEMLERİ

S: Kayıt dondurma ve izinli olma hakkında bilgi almak istiyorum?

C: Yönetmelik ve Yönerge’de gerekli detay açıklamalar bulunmaktadır.

S: Disiplin cezası aldım ne yapmam gerekir?

C: Disiplin Yönetmeliği’ndeki ceza türlerinden hangisini almışsanız o doğrultuda size bilgi tebligat yapılır. Ayrıca, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ndeki  gerekli detay hükümleri incelemeniz gerekir.

BURS

S: Burslar hakkında bilgi alabileceğimiz bir ofis var mı?

C: Birimimizdeki Burs Ofisi’nden bilgi alabilirsiniz.

YÖNETMELİK / YÖNERGE

S: Yönetmelik ve yönergelere  nerden erişebilirim?

C: Web sitemizde mevzuat kısmından bakabilirsiniz.

S: Yönetmelik ve yönergelerde takıldığım hususları kime sormam gerekiyor?

C: Sizi ilgilendiren mevzuat için; öncelikle Danışmanınıza, yoksa akademik birimdeki bölüm sekreterliğine oda olmazsa birim öğrenci işlerinden bilgi alabilirsiniz.

S: Lisansüstü Yönetmeliği’ hükümleri ve uygulamalar konusunda  takıldığımız bir husus olursa nereden bilgi alabiliriz?

C: İlgili Enstitü öğrenci işlerinden, idareden bilgi alabilirsiniz.

AF

S: Af kapsamında nasıl müracaat edebilirim ve müracaatta neler istenmektedir?

C: 6111 sayılı kanun kapsamında önceki akademik yıllarda etmemiş olanların,  6353 sayılı kanun kapsamında her akademik yılın başına kadar müracaat etmesi gerekmektedir. Müracaat tarihleri ve istenen belgeler web sitemizde ilan edilir. (Af yatay geçiş kapsamında müracaat edenler dahil.)

DİĞER

S: Hazırlık sınıfı hakkında bilgiyi nereden alabilirim?

C: PAÜ. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan bilgi alabilirsiniz.

S: Yandal ve çiftanadal hakkında bilgi alabilir miyim?

C: İlgili Yönergelerde detay bilgiler yer almaktadır. Web sayfamızdan bu Yönergelere erişebilirsiniz.

S: Danışman hocama ve ders hocama nasıl ulaşabilirim, görüşebilirim?

C: İlgi akademik birimdeki sekreterliğe veya birim yetkililerine sorarak ulaşabilirsiniz.

S: Öğrenci hak ve işlemlerine ilişkin bilgiyi nerden alabilirim?

C: Öğrenci hak ve işlemlere ilişkin; öncelikle bölüm sekreterliklerinden, danışman hocanızdan, bölüm başkanı ve yardımcılarından birimdeki öğrenci işleri personelinden, çözümsüzlük durumunda son gerektiğinde zorunlu hallerde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan bilgi alabilirsiniz.

S: Harçsız pasaport için  nereye müracaat edebilirim?

C: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yazı işlerine müracaat edebilir, işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz.