PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1

Bu Yönergenin amacı, Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu müfredatında yer alan derslerin klinik/alandaki mesleki uygulamaları için gerekli esasları kapsar.

 

MADDE 2

Bu yönerge Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda eğitim öğrenim gören öğrenci fizyoterapistin, mesleki uygulamalarda görevlendirilen öğretim üyesinin, öğretim yardımcısının ve klinik/alandaki mesleki uygulamadan sorumlu fizyoterapistin mesleki uygulama yapılacak alanlardaki sorumlulukları ile mesleki uygulamaların gerçekleştirilmesindeki ve değerlendirilmesindeki esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3

Bu yönerge “Pamukkale Üniversitesi Önlisans / Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ve 3308 Sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”, 6225 Sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve Resmi Gazetede 22/05/2014 tarihinde yayınlanmış 29007 sayılı “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” uyarınca hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4

Bu yönergede geçen terim ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki gibidir:

a)      Üniversite: Pamukkale Üniversitesi’ni,

b)     Yüksekokul: Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nu,

c)      Müdür: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü’nü,

d)     Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu: Yüksekokul Müdürü tarafından görevlendirilen ve bir öğretim üyesi başkanlığında en az üç üyeden oluşan komisyonu,

e)      Mesleki Uygulama Koordinatörü: Eğitim Öğretim Yılı’nda FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II derslerinde görevlendirmesi olan öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları arasından en fazla 1 yıllığına görevlendirilen iki öğretim üyesi ve/veya öğretim yardımcısını,

f)       Mesleki Uygulama Yürütücüsü: Mesleki uygulama yapılan kurumda öğrenci fizyoterapiste iş ve görev veren ve onu denetleyen öğretim üyesini, öğretim yardımcısını ve/veya fizyoterapisti,

g)      Öğrenci Fizyoterapist: FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I, FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II, FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II derslerini alan öğrenciyi,

h)     Mesleki Uygulama: FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I, FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II, FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamında gerçekleştirilen mesleki uygulamayı tanımlar.

  

 

İKİNCİ BÖLÜM

MESLEKİ UYGULAMALARIN YÜRÜTÜLMESİ

Mesleki Uygulamalar

MADDE 5 

Mesleki uygulamalar; Yüksekokul müfredatı içinde IV. Yarıyılı takiben Yaz Dönemi’nde yer alan FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I, VI. Yarıyılı takiben Yaz Dönemi’nde yer alan FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II ile VII. ve VIII. Yarıyıllarda yer alan FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamında yapılan mesleki uygulama eğitimlerinden oluşur.

 

Mesleki Uygulama Yapabilme Koşulları

MADDE 6 

a)      Her öğrenci fizyoterapist Yüksekokulun Eğitim-Öğretim programında gösterilen dönem ve tarihlerde mesleki uygulamaları yapmak zorundadır.

b)     Öğrenci fizyoterapistin FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I, FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II, FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamında gerçekleştirmesi gereken mesleki uygulamalara başvurabilmesi için en az 16 saatlik eğitimi kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası’na sahip olması gerekir. İlgili sertifikanın geçerlik süresi 1 yıldır.

c)      Öğrenci fizyoterapistin IV. yarıyıl sonu FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I dersi kapsamında mesleki uygulamayı yaz döneminde gerçekleştirebilmesi için aşağıda belirtilen dersleri almış ve başarmış olması gerekir:

FTR 130 Isı-Işık

FTR 241 Elektro Fiziksel Ajanlar-I

FTR 270 Elektro Fiziksel Ajanlar-II

FTR 277 Fizyoterapi’de Değerlendirme ve Analiz

FTR 298 Tedavi Hareketleri Prensipleri

FTR 299 Manipulatif Tedavi Teknikleri-I

d)     VI. yarıyıl sonu FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II dersi kapsamında yaz döneminde mesleki uygulamayı gerçekleştirebilmesi için aşağıda belirtilen dersleri almış ve başarmış olması gerekir:

FTR 288 Klinik Yaz Uygulaması-I

FTR 345 Manipulatif Tedavi Teknikleri-II

FTR 317 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I 

FTR 361 Pulmoner Rehabilitasyon

FTR 300 Kardiyak Rehabilitasyon

FTR 377 Pediatrik Rehabilitasyon

FTR 380 Nörolojik Rehabilitasyon

FTR 387 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-II 

FTR 359 Ortopedik Rehabilitasyon

e)      Öğrenci fizyoterapistin FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamında mesleki uygulamaları güz ve / veya bahar döneminde gerçekleştirebilmesi için FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II’yi almış ve başarmış olması gerekir.

 

Mesleki Uygulamaların Yapılacağı Kurumlar

MADDE 7

Öğrenci fizyoterapist FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I, FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II, FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamındaki mesleki uygulamaları,

a)      Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki hastanelerde,

b)     Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu’nca uygun görülen diğer yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sağlık kurumlarında, spor kulüplerinde, özel eğitim kurumlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakım ve huzurevlerinde mesleki uygulamadan sorumlu Mesleki Uygulama Yürütücüsü kontrolünde gerçekleştirir.

 

Mesleki Uygulamaların Devam Zorunluluğu

MADDE 8

a)      Devam zorunluluğu konusunda Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Uygulama Esasları’na göre alınan ilgili Yüksekokul Kurul kararları geçerlidir.

b)     Mesleki uygulamalara devam zorunludur. Mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulu’nca kabul edilen öğrencilere telafi hakkı verilir.

c)      FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I ve FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II için mesleki uygulama süreleri hafta içi günleri ve günlük 8 saattir. FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri için mesleki uygulama süreleri hafta içi günleri 6 saattir. Öğrenci fizyoterapist mesleki uygulamaları yaptığı kurumun çalışma günleri ve saatlerine uymak zorundadır.

d)     Mesleki uygulamalar FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I kapsamında 3 hafta (15 iş günü), FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II kapsamında 4 hafta (20 iş günü) süreyle yapılır.

e)      Öğrenci fizyoterapist, Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu’nca belirlenen süreler içinde FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamındaki mesleki uygulamalara devam etmek zorundadırlar. Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 21’inci maddesi gereğince devam zorunluluğu %90’dır.

f)       Öğrencinin devam durumu, yoklama imzalarının takibi ile belirlenir.

 

Mesleki Uygulama Dönemleri

MADDE 9

a)      FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I ve FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II dersleri kapsamındaki mesleki uygulamalar ilgili Eğitim Öğretim Yılı’nın Yaz Dönemi’nde yapılır.

b)     FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamındaki mesleki uygulamalar Eğitim Öğretim Yılı’nın Güz ve Bahar Dönemi’nde yapılır.

c)      FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I, FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II, FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamındaki mesleki uygulamalara devam ederek veya etmeyerek başarısız olan öğrenciler mesleki uygulamaları tekrarlamak zorundadır.

 

Yüksekokul Müdürü’nün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 10

a)      İlgili derslerin mesleki uygulama organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini uygun göreceği Yüksekokul Müdür Yardımcısı’na devredebilir.

b)     Mesleki Uygulama Yönergesi’nin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,

c)      Mesleki uygulama eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

d)     Mesleki uygulama eğitiminin yapılacağı kurum ile resmi yazışmaları yürütmek.

 

Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu’nun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 11

a)      Yüksekokul Müdürü tarafından seçilen başkan ve üyeler, en az üç yıl süreyle görev yapar.

b)     Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu başkanın çağrısı ile gerekli görüldüğü tarihlerde toplanmak,

c)      Yüksekokul Mesleki Uygulama Yönergesi’ni hazırlamak ve yılda bir defa gözden geçirmek,

d)     Her Eğitim Öğretim Yılı’nda Akademik Takvime uygun olarak yarıyıl başında, ilgili derslerin mesleki uygulama başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Yüksekokul Müdürlüğü'nün onayına sunmak,

e)      İlgili derslerin mesleki uygulama başvuru sürecini izlemek,

f)       Öğrenci fizyoterapiste kurum ve kuruluşlardan mesleki uygulama yerleri sağlanması hususunda yardımcı olmak,

g)      Mesleki uygulama yapacak öğrencileri, mesleki uygulama ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve ilgili listeleri mesleki uygulama döneminden en az iki hafta önce Yüksekokul Müdürlüğü’ne bildirmek,

h)     Mesleki uygulama başvuru belgelerinin ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikalarının bu Yönergeye uygunluğunu incelemek ve değerlendirmek,

i)       Mesleki uygulama değerlendirme ölçütlerini belirlemek,

j)       Mesleki uygulamaların, amacına ve kurallarına uygun yürütülmesini takip etmek, gerektiğinde mesleki uygulama yapılan kurumdan / kuruluştan öğrenci fizyoterapist hakkında bilgi almak,

k)     Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu’na sunulan mesleki uygulama defteri ve mesleki uygulama kurum değerlendirme formu kapsamında mesleki uygulamanın, Mesleki Uygulama Yönerge hükümlerine uygun ve başarılı gerçekleştirildiği / gerçekleştirilmediği konusunda karar vermek,

l)       Mesleki uygulamaya başlayacak ve tamamlayan öğrencilerin bilgilerini Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi’ne yazılı olarak iletmek,

m)   FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I ve FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II dersleri için ders başarı notlarının sisteme girişi için dersin ilgili öğretim elemanlarına bildirimde bulunmak,

n)     Mesleki uygulamalarla ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

Mesleki Uygulama Koordinatörü’nün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 12

a)      FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamında gerçekleştirilecek olan mesleki uygulamaların koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak,

b)     Mesleki uygulama sırasında karşılaşılan ve Mesleki Uygulama Yürütücüsü tarafından iletilen sorunları çözmek ve gerekli durumlarda Yüksekokul Müdürlüğü’ne iletmek,

c)      Mesleki uygulama eğitimi alacak öğrencileri, mesleki uygulama ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve ilgili listeleri mesleki uygulama döneminden en az iki hafta önce Yüksekokul Müdürlüğü’ne bildirmek,

d)     Mesleki uygulama öncesinde mesleki uygulamalar ile ilgili amaçları, beklentileri, öğrenim hedeflerine ulaşmayı sağlayacak formları ve öğrenci yoklama listelerini ilgili Eğitim Öğretim Yılı döneminin başında Mesleki Uygulama Yürütücüsü’ne iletmek ve dönem sonunda geri almak,

e)      FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri için yarıyıl içi ve yarıyıl sonu ders başarı notlarını dönem sonunda Mesleki Uygulama Yürütücüsü’ne bildirmek.

 

Mesleki Uygulama Yürütücüsü’nün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 13

a)      Mesleki uygulama eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,

b)     Mesleki uygulama eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c)      Öğrenci fizyoterapistin ulaşılabilir hedefler geliştirmesine yarmcı olmak,

d)     Öğrenci fizyoterapistin vizitlere, vaka sunumlarına ve mesleki uygulama alanındaki eğitimlere katılmasını sağlamak,

e)      Mesleki uygulama eğitimi süresince öğrenci fizyoterapistin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,

f)       Öğrenci fizyoterapistin mesleki uygulama çalışmasını değerlendirmek, uygulama notunu vermek ve öğrenciye geri bildirimde bulunmak,

g)      FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I ve FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II dersleri için hem mesleki uygulama defterini hem mesleki uygulama değerlendirme formunu tam not 100 (yüz) üzerinden doldurarak Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu’na göndermek,      

h)     FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamında, Yüksekokul Mesleki Uygulama Yönergesi ile belirlenen değerlendirme yöntemlerini gerçekleştirmek, Mesleki Uygulama Koordinatörü’ne iletmek ve başarı notlarını ilan etmek,

i)       Öğrenci yoklama listelerini ilgili mesleki uygulama sürecinin sonunda Mesleki Uygulama Koordinatörü’ne iletmek.

 

Öğrenci Fizyoterapistin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14

a)     Pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amacı ile Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu tarafından uygun görülen kurumlarda ve tüm ünitelerde Eğitim Öğretim Yılı’nın Yaz Dönemi’nde FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I ve FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II dersleri ve Güz / Bahar Dönemi’nde FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamındaki mesleki uygulamaları bu Mesleki Uygulamalar Yönergesi hükümleri uyarınca gözlemlemek ve gerçekleştirmek,

b)     Mesleki uygulamaya başlamadan önce en az 16 saatlik eğitimi kapsayan “İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini tamamlamak,

c)      İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasını başvuru sırasında Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu’na ibraz etmek,

d)     Mesleki uygulamasından sorumlu Mesleki Uygulama Yürütücüsü (öğretim üyesi, öğretim yardımcısı ve/veya fizyoterapist) gözetiminde mesleki uygulamanın gereği olan hasta takibi ve gözlem görevlerini zamanında ve eksiksiz yapmak,

e)      Mesleki uygulama alanında iletişim içerisinde olduğu kişilerle iyi ve olumlu ilişkiler içinde olmak,

f)       Mesleki uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, alet, malzeme ve gereçleri özenle kullanmak. Bu yükümlülükleri yerine getirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır,

g)      FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I ve FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II dersleri kapsamında mesleki uygulamalarda kullanacakları mesleki uygulama defterlerini belirlenmiş olan mesleki uygulama sürecinin sonunda ve Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu’nun belirlediği tarihlerde teslim etmek,

h)     FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I ve FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II dersleri kapsamında Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu tarafından hazırlanan mesleki uygulama programına uymak, Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu’nun onayını almadan mesleki uygulama dönemini ve mesleki uygulama yerini değiştirmemek,

i)       FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamında Mesleki Uygulama Koordinatörü tarafından hazırlanan mesleki uygulama programına uymak, Mesleki Uygulama Koordinatörü’nün onayını almadan mesleki uygulama dönemini ve mesleki uygulama ünitesini değiştirmemek,

j)       Mesleki uygulama alanından; Mesleki Uygulama Yürütücü’nün izni olmadan ayrılmamak,

k)     Mesleki Uygulama Yürütücüsü’nün belirlediği zamanda takibini yaptığı hastalar için vizit vermek, fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme ve tedavi planını sunmak,

l)       Mesleki uygulama alanındaki, Mesleki Uygulama Yürütücüsü tarafından istenen formlar ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek,

m)  Devam durumunun belirlenmesini sağlamak için günlük yoklama imzalarının takibini yapmak ve listede isminin karşısına imza atmak,

n)     İlgili mevzuattaki ve bu Mesleki Uygulama Yönergesi’ndeki kılık-kıyafet kurallarına uymak,

o)     Mesleki uygulama alanında hizmet sunulan bireylere / hastalara ait görsel ve itsel (fotoğraf, video, ses kaydı vb.) bilgileri sosyal medyada kesinlikle paylaşmamak. Paylaşan öğrenci fizyoterapist hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

 

Mesleki Uygulamanın Değerlendirilmesi

MADDE 15

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun mesleki uygulama eğitiminin değerlendirilmesi Mesleki Uygulama Yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir.

a)      FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I ve FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II dersleri kapsamında öğrencinin mesleki uygulama çalışmaları Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu tarafından ilgili kuruma gönderilen “Mesleki Uygulama Değerlendirme Formu”ndaki mesleki uygulamadan ve mesleki uygulama defterinden alınan not dikkate alınarak tam not 100 (yüz) üzerinden olmak üzere bir mesleki uygulama notu verilir. Mesleki Uygulama başarı notu Mesleki Uygulama Değerlendirme Formu’nun %70’i ve Mesleki Uygulama Defteri’nin %30’u alınarak hesaplanır.

b)     FTR 388 Klinik Yaz Uygulaması-I ve FTR 390 Klinik Yaz Uygulaması-II dersleri kapsamında mesleki uygulamalarda kullanacakları mesleki uygulama defterlerini klinik yaz uygulaması sonunda ve Yüksekokul Mesleki Uygulama Komisyonu’nun belirlediği tarihlerde teslim etmeyen öğrenci fizyoterapist ilgili dersten devamsız sayılır.

c)      FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamında gerçekleştirilen mesleki uygulamalar için Yüksekokul Müdürlüğü’nün belirlediği tarihlerde her ünite içinde birer teorik ve uygulama sınavları yapılır. Bu sınavlar ara sınav olarak kabul edilir. Teorik ara sınavın %40’ı uygulama ara sınavının %60’ı alınarak dönem içi başarı notu hesaplanır. Bitirme ve bütünleme sınavlarının sınav türü ve ağırlığı Yarı Yıl’ın başında Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

d)     FTR 425 Klinik Uygulama-I ve FTR 400 Klinik Uygulama-II dersleri kapsamında toplam ders devamlılığı %90’ın altında olan öğrenci fizyoterapist ilgili dersten devamsız sayılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KILIK-KIYAFET

MADDE 16

a)      Öğrenci fizyoterapist, mesleki uygulamalarda forma giymek zorundadır.

b)     Öğrenci fizyoterapist, mesleki uygulama eğitimi alacakları kurum ve kuruluşlarda formanın üzerine beyaz önlük giymek zorundadır.

c)      Öğrenci fizyoterapist ilgili mevzuattaki kılık-kıyafet yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

d)     Öğrenci fizyoterapist kimlik kartını takmak zorundadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 17

Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında Yükseköğretim Kurulu ve Pamukkale Üniversitesi tarafından yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. Yönetmeliklerde yer almayan hususlarda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun ilgili kurulları tarafından alınan kararlar uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırma

MADDE 18

10/12/2015 tarih ve 15/4 sayılı Pamukkale Üniversitesi Senato Kararı ile kabul edilen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Staj Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 19

Bu yönerge, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren geçerli olmak üzere Pamukkale Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20

Bu yönerge hükümlerini, Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü yürütür.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 21

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Pamukkale Üniversitesi Senatosu ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kurulu veya Yönetim Kurulu kararları uygulanır.


Menü