Görevi

 Görev Tanımı

Görev Sorumluluğu 

Fakülte Sekreteri 

 

-Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işlerin organizasyonunu,

- Demirbaş malzemelerinin organizasyonunu ve denetimini sağlar.

1.Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

2.Kurulların gündem maddelerinin hazırlanmasını, kurul üyelerine imzalatılmasını sağlamak,

3.Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulunun kararlarını ilgili birimlere ve ilgili kişilere (danışman, öğrenci vb.) dağıtmak ve duyurusunu sağlamak,

4.Fakülte ile ilgili tüm resmi yazışmalarda Dekanlık Makamına sunulacak evrakları kontrol etmek, paraflamak ve imzaya sunmak,

5.Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu’na havale edilen evrakları kurula sunmak,

6.İdari personelin iznini Fakültenin işlerini aksatmayacak şekilde düzenlemek,

7.DYS’ den gelen evrakların havalesini yaparak kaydedilmesini, birim içi yönlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

8.Fiziki alt yapı sorunlarının giderilmesini sağlamak,

9.Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ile eşgüdümlü çalışmak,

10.Akademik ve idari birimlerden gelen malzeme taleplerinin temini için planlama yapmak, satın alma yoluyla veya diğer birimlerden (Rektörlük vb) gelen malzemelerin ilgili birimlere zamanında teslim edilmesini sağlamak,

11.Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek,

12.Dekanın vereceği diğer görevleri yapmak,

13.İdari süreçlerin Kalite Yönetim Sistemi / Kalite Güvence Sistemi esaslarına göre yönetilmesi amacıyla belirlenen performans kriterleri uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

14.İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uyulmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

 

 Dekan Sekreteri

Üst yönetim tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesini sağlar. 

1.Dekanın özel ve resmi haberleşmelerini yerine getirmek,

2.Dekanın kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenlemek,

3.Dekanın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek,

4. Faks işlemlerini yürütmek,

5.Arayanlar ve gerekli notlar hakkında Dekanlığı bilgilendirmek,

6.Fakülte kurullarının (Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Akademik Genel Kurulu) gündemlerini bir gün önceden hazırlamak, alınan kararları karar defterine yazmak ve ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

7. Dekanlığın, resmi ve gizli yazışmalarını hazırlamak ve ilgili birime iletmek,

8.DYS üzerinden gelen-giden evrak işlemlerini takip etmek ve gereğini yerine getirmek,

9.Dekanlığın randevu ve toplantı saatlerini ayarlamak,

10.Teşekkür, tebrik, bayram ve taziye kartı yazımı, çiçek gönderimi gibi işlemleri gerçekleştirmek,

11.Dekanlığın e-posta adresine gelen e-postaları takip etmek, iletilmesi gereken e-postaları ilgili kişilere duyurmak,

12.Dekanlığın verdiği diğer görevleri yerine getirmek,

13.İdari süreçlerin Kalite Yönetim Sistemi / Kalite Güvence Sistemi esaslarına göre yönetilmesi amacıyla belirlenen performans kriterleri uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

14. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

 Yazı İşleri ve Personel İşleri

 

Dekanlıkta yürütülen yazı işlerin tam, doğru, zamanında ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini,

Evrakların ilgili yerlere ulaşmasının takip edilmesini sağlar.

Arşiv sorumlusu olarak evrakların giriş, çıkışlarını ve kontrolünü sağlar.

1. Dekanlığa gelen her türlü resmi yazı, dilekçe ve başvurunun incelenerek, ilgili birime havalesini Fakülte Sekreteriyle koordineli bir şekilde sağlamak,

2. Dekanlığa gelen talep içeren, rutin dışı yazılar ile üst makamlardan gelen yazıları Fakülte Sekreterine sunulmak üzere ayırmak,

3. FK ve FYK karalarının öğrencilerle ilgili olanlar hariç tüm kararların ilgili birim ve kurumlara üst yazıyla ulaştırılması, takibi, kopyalarının saklanmasını sağlamak,

4. Üst yönetim tarafından çıkarılacak yönetmelik, yönerge, usul ve esas taslaklarını Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarınına göre ilgili Bölümlere ulaştırmak

5. Birimde kullanılan araç ve gereçlerin korunmasını sağlamak,

6. Birimde rutin olarak gerçekleştirilen işlerin sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,

7. Görevleri ve sorumluluklarının gerektirdiği rapor ve dokümanları hazırlamak ve bağlı olduğu birime sunmak,

8. Sayılan tüm yetki ve sorumluluklarını Pamukkale Üniversitesinde yürürlükte olan Kalite Yönetim Sistemi ilke ve prensiplerine uygun olarak yerine getirmektir.

9. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uygun olarak çalışmak.

10.Personel İşleri ile ilgili yazışmaları DYS üzerinden yapmak ve takip etmek,

11.Akademik personelin; göreve başlama ve yeniden atama sürecini yürütmek, görev süresi uzatılması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı suretini ve diğer ekleri Rektörlüğe iletmek, aynı zamanda PBS’nden görev süresi uzatma teklifinde bulunmak

12.Akademik personelin idari görevlerde göreve başlama, idari görev süresinin bitiş işlemlerini ve yazışmalarını yapmak.

13. Fakültedeki mevcut idari organ yönetici atama ve görev değişikliği işlemlerinin takibi ve KAYSİS(Kamu Yönetici Sistemi)-İYEM sistemine girilmesi.

14.Akademik ya da idari personelin; ilk atama, nakil, 13/b-4 görevlendirme işlemleri kapsamında yazışmaları yapmak, belgeleri şahsi dosyalarda tutmak.

15. Akademik veİdari personelin göreve başlama, görevde yükselme ve ayrılma vs. yazışmaları kapsamında bazı belgeleri tahakkuk birimiyle paylaşmak.

16.Akademik ve idari personelin; disiplin işlemleri; emeklilik, naklen ayrılma, yurt içi ve yurtdışı görevlendirmelerle ilgili evrakları hazırlayıp gerekli makamlara iletmek ve dosyalamak, terfilerini ve Sosyal Güvenlik Kurumu evraklarını, diğer evrakları Personel Dosyasında saklamak,

17.Personel işleri ile ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak, arşivde saklanma süresini tamamlayan evrakların tespitini sağlamak.

18. Akademik ve idari personelin izin ve raporlarını hem çıktı hem PBS ortamında takip etmek, onay ve geri dönüş onay işlemini PBS yapmak

19.Yönetim Kurulu’ndan onaylanarak gelen öğretim elemanı ders görevlendirmelerini her dönemin başlamasından önce Rektörlük Makamına onay için göndermek ve görevlendirme dosyasında saklamak,

20.Rektörlükten gelen her türlü görevlendirme onayını (ders görevlendirmeleri, idari personel fazla mesai vs. görevlendirme fotokopileri, yolluk görevlendirmeleri aslı) Fakülte tahakkuk işlerine vermek,

21.Belge talebinde bulunan personelin işlemlerini yürütmek,

22.Akademik ve idari personelin öğrenim değişikliği vb. durumlarını Rektörlük Makamına üst yazıyla iletmek,

23. Bahsi geçen rutin yazışmalar dışında; Dekanlık, öğretim elemanı ve öğrencilerle ilgili bir çok hususta diğer kurum, birim ve şahıslarla yazışmaları yürütmek.

24.Fakülte sekreteri ve Dekanın verdiği diğer görevleri yerine getirmek

 Yazı İşleri ve Kurullar

 

Dekanlıkta yürütülen yazı işlerin tam, doğru, zamanında ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini,

Evrakların ilgili yerlere ulaşmasının takip edilmesini sağlar.

1. Dekanlığa gelen her türlü resmi yazı, dilekçe ve başvurunun incelenerek, ilgili birime havalesini Fakülte Sekreteriyle koordineli bir şekilde sağlamak,

2. Dekanlığa gelen talep içeren, rutin dışı yazılar ile üst makamlardan gelen yazıları Fakülte Sekreterine sunulmak üzere ayırmak,

3. FK ve FYK karalarının öğrencilerle ilgili olanlar hariç tüm kararların ilgili birim ve kurumlara üst yazıyla ulaştırılması, takibi, kopyalarının saklanmasını sağlamak,

4. Üst yönetim tarafından çıkarılacak yönetmelik, yönerge, usul ve esas taslaklarını Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarınına göre ilgili Bölümlere ulaştırmak

5. Birimde kullanılan araç ve gereçlerin korunmasını sağlamak,

6. Birimde rutin olarak gerçekleştirilen işlerin sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,

7. Görevleri ve sorumluluklarının gerektirdiği rapor ve dokümanları hazırlamak ve bağlı olduğu birime sunmak,

8. Sayılan tüm yetki ve sorumluluklarını Pamukkale Üniversitesinde yürürlükte olan Kalite Yönetim Sistemi ilke ve prensiplerine uygun olarak yerine getirmektir.

9. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uygun olarak çalışmak.

10.Personel İşleri ile ilgili yazışmaları DYS üzerinden yapmak ve takip etmek,

11. Bahsi geçen rutin yazışmalar dışında; Dekanlık, öğretim elemanı ve öğrencilerle ilgili bir çok hususta diğer kurum, birim ve şahıslarla yazışmaları yürütmek.

12. Fakülte kurullarının (Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Disiplin Kurulu ve Akademik Genel Kurulu) gündemlerini bir gün önceden hazırlamak, alınan kararları karar defterine yazmak ve ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

13.Fakülte sekreteri ve Dekanın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

 Birim Evrak Sorumlusu

Birime DYS üzerinden gelen evrakların çıktılarını alır ve Fakülte Sekreterine iletir. 

 

Dekanlığa gelen talep içeren, rutin dışı yazılar ile üst makamlardan gelen yazıları Fakülte Sekreterine sunulmak üzere ayırmak,

Postaya verilecek evrakları ve Postadan gelen evrakları ilgili yerlere ulaştırmak.

Personel izin girişlerini yapmak.

 

Öğrenci İşleri, Formasyon Birimi Eğitim Yönetim Sistemi,

Faaliyet Bilgi Sistemi

Fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerinin yapılmasını sağlar. 

1. Öğrenci İşleri ile ilgili yazışmaları DYS üzerinden yapmak ve takip etmek,

2. Öğrenci belge talepleri ile ilgili işleri yapmak,

3. Ders görevlendirmeleri ve ders programlarını sisteme girmek,

4. Akademik takvimde belirtilen sürelerde açılması kesinleşen dersleri ve şubeleri sistem üzerinde açmak,

5. Sınav programlarını sisteme girmek,

6. Her yarıyıl başında alan dışı açılması önerilen dersleri bölümlerden istemek ve sisteme tanımlamak,

7. Sistemde yüklü müfredatları kontrol etmek,

8. Kaydı silinen ve mezun olan öğrencilerin askerlik listelerini göndermek,

9. Öğrenci işleri arşivini düzenlemek,

10. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilen öğrencilerin kimlik ve bandrollerini öğrenciye teslim etmek,

11. Fakülte Disiplin Kurul Kararı sonucu ceza alan öğrencilerin durumunu, öğrencinin dosyasına kaydetmek, ilgili birimlere ve Rektörlüğe bildirmek,

12. Yönetim Kurulu’na girecek evrakların hazırlanması ve takibini yapmak,

13. Birim amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak,

14. İş ve işlemler sonucu oluşan ve elektronik olmayan kayıtların gizlilik durumlarını da dikkate alarak “Dosya planı”na uygun olarak saklanmasını (muhafaza edilmesini) sağlamak,

15. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

 Bölüm Sekreterliği

 Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

1.Hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

2.Fakülte bölüm ve bölümler arası yazışmaları yapmak ve ilgili yere teslimini sağlamak,

3.Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izlemek, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlamak,

4. Bölüm Başkanlığına gelen dilekçeleri kayda almak,

5.Bölüm Başkanlığınca hazırlanan taslak yazıları ve tabloları elektronik ortamda yazmak ve düzenlemek,

6.Toplantı duyurularını yapmak, Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletmek, bir örneğini dosyalamak,

7. Bölüm Kurulu toplantılarına raportör talebi olduğu zaman, raportör olarak katılmak,

8.Kesinleşen ders ve sınav programlarını ilgili birime teslim etmek,

9.Bölümle ilgili iletilmesi gereken duyuruları ilgili kişilere duyurmak,

10.Öğretim elemanlarından ve Anabilim Dalı Başkanlarından gelen yazıları Bölüm Başkanına sunmak,

11.Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazmak,

12.Dekanlıktan gelen ilgili "Yönetim Kurulu" kararlarını ilgili öğretim elemanlarına yazılı olarak duyurmak,

13.Bölüm Başkanlığı kararlarını ilgili öğretim elemanlarına, Anabilim Dalı Başkanlarına ve birimlere iletmek,

14.Öğretim elemanlarının görev süresi uzatma başvuru evraklarını almak, başvuru ve değerlendirme evraklarını üst yazı eki olarak yazı işlerine teslim etmek,

15.Bölüm Başkanı’nın ve fakülte sekreterinin verdiği görevi ile ilişkili diğer görevleri yerine getirmek,

16.İdari süreçlerin Kalite Yönetim Sistemi / Kalite Güvence Sistemi esaslarına göre yönetilmesi amacıyla belirlenen performans kriterleri uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

17. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.

 

 Ayniyat Saymanı/Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar. 

1.Mali İşler biriminin faaliyet alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

2.Para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve gönderilmesi işlemlerini yürütmek,

3.Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, arşivleme işlemlerinin yapılmasını yürütmek,

4.Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri yapmak,

5.Gerekli bilgi ve raporları, Fakülte harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

6.Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılması işlemlerini yürütmek,

7.Akademik ve İdari Personel maaşlarının hesaplanması ve bunlarla ilgili sisteme veri girişi ve dökümünü almak. (Bütçe-banka işlemeleri) Kısıtlı maaş, unvan ve terfi farklarını hesaplamak, Doğum, ölüm ve çocuk yardımı bordrolarının hazırlamak. Geçim indirimi bordroları düzenlenmesi ve bunlarla ilgili her türlü işlemler. (Aile durumu bildirimi, bütçe ve banka işlemleri) Kredi talepleri için maaş bordrosu dökümünü hazırlamak. (Personel+ sözleşmeli)

8.Puantaj hazırlanması, İzin, rapor kesintisi hesaplama, döküm ve tanzimi, veri girişi ve icmal hazırlanmasını sağlamak.

9.Emekli olanların, nakil gidenlerin ve yeni göreve başlayanların işlemleri, Emekli keseneği icmal bordroları dökümü ve gönderimi ve geriye dönük sigorta farklarının hesaplanması, sigortalıların e-bildirge sisteminden sigorta kesintilerinin gönderimini yapmak.

10.Bir sonraki Yılın bütçesini hazırlama işlemlerinin hesaplaması, sisteme veri girişi, dökümü strateji geliştirme başkanlığına teslimi, İcra kesintileri ve takibi, Kefalet aidatı kesintileri ve takibi, Sendika aidatı kesintileri ve takibi, Askerlik borçlanmaları işlemleri ile ilgili yazışmalartakip etmek.

11.Aylık istatistik bilgilerin çıkarılması ve ilgili yerlere gönderilmesi, Kurum Faaliyet raporlarının yıllık gelir, gider ödenek ve harcama forumlarının tanzimini yapmak.

12.Sorumlu olduğu alanla ilgili her türlü evrakI düzenlemek. (fotokopi ve ilgili birimlere teslimi ve takibi)

13. Yurtiçi geçici görev yolluğu hesaplaması, tanzimi, takibi ve yazışmaları, Yurtiçi sürekli görev yolluğu hesaplaması, tanzimi, takibi ve yazışmaları ,Yurtdışı geçici görev yolluğu hesaplaması, tanzimi ve yazışmaları takip etmek.

14.Akademik, personelin Normal Öğretim ücretlerinin hesaplanması ve bunlarla ilgili sisteme veri girişi ve dökümünü almak. (Bütçe-banka işlemeleri ) Ek Ders Ücretlerinin Ünvan farklarının hesaplanması ve ödenmesi Telafi Ek Ders ücretlerinin hesaplanması ve ödenmesi, Final ve Staj Ders Ücretlerinin hesaplanması bunlarla ilgili sisteme veri girişi ve dökümünü almak.

15.Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlereilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,

16.Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde amir tarafından verilen diğer görevler.

17.Depoya gelen malzemeyi kontrol ederek teslim almak ve tasnif ederek özelliklerine göre depoda ayrılan yerlerine koymak, 

18.Depoları daima temiz, düzenli ve aranılanı kolayca bulacak şekilde tutmak, 

19.Depolarla ilgili kayıtları usulüne uygun olarak tutmak ve güvenliğini sağlamak, 

20.Satın alınan ve depolara konan kırtasiye, demirbaş malzeme ile diğer araç-gerecin ihtiyaç oranında birimlere dağıtılmasını planlamak ve teslimini sağlamak, 

21.Birimler ve çalışma odalarında bulunan demirbaş malzemenin tahsis onaylarını alarak, demirbaş eşya kayıt defterine işlemek, odalara demirbaşların listesini asmak, 

22.Birimlerce iade edilen kullanılabilir demirbaş malzemeyi muhafaza etmek, bozuk, tamiri mümkün olmayanların kayıtlardan terkini ile hurda durumunda bulunanların demirbaş kayıtlarından düşülmesi, imha edilmesi ya da gösterilen yere tutanakla teslimini sağlamak, 

23.Birimlerin malzeme taleplerini, ambar mevcudu oranında karşılamak, biten ya da bitmek üzere olan malzemen satın alınması için amirlerine düzenli olarak bilgi vermek, onları uyarmak, 

24.Hibe yoluyla verilen malzemelerin kayıt altına alınarak, birimlere dağıtılmasını sağlamak, 

25.Yıl sonu itibariyle, Ayniyat Talimatnamesine uygun olarak, ayniyat giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin hesaplarının hazırlanarak, imzalandıktan sonra, ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, 

26.Depolarda satın alınmasına rağmen, çok az kullanılan, ekonomik olmayan, buna karşılık büyük talep gören malzemenin tespit edilerek, planlamada ve satın almada amirlerine bilgi vermek, 

27.Birimlerin taleplerini planlayarak, periyodik olarak verilmesini sağlamak, bunun için gerekli önlemleri almak, 

28.Odalarda bulunan demirbaş eşyanın numaralandırılmasını ve kişilere zimmetlenmesini sağlamak, 

29.Yapılan işi kendi işi, Fakülte malını kendi malı gibi görüp onu, korumak ve kollamak, 

30.Çalışmalarında gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak, 

31.Görevi ile ilgili olarak teknolojiyi yakından takip etmek, 

32.Yasa ve yönetmelikleri takip ederek, sürekli bilgilerini yenilemek, üst makamlara, hatalı, eksik, işlemleri onaylatmaktan kaçınmak, 

33.Birimlere ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, Dekan ve Fakülte Sekreterinin onayı olmadan kişilere malzeme, bilgi ve belge vermekten kaçınmak, 

34.Ayniyat Saymanlığı ile ilgili bütün bilgilerin zaman zaman yedeklenmesini, arşivlenmesi gereken evrakın kurallara uygun olarak kaldırılmasını sağlamak. 

 Mali İşler  

Mali İşler Memuru üst yönetim tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Enstitü / fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulunun maaş, yolluk ve diğer ödemelerinin yapılması ile ilgili faaliyetlerin planlanmasını, koordine edilmesini ve denetlenmesini sağlar.

1. Enstitü / fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu taslak bütçesini hazırlamak, gerekli düzenlemeleri yapmak ve Enstitü / fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu üst

yönetimine sunmak,

2. Birimle ilgili yazışmaları incelemek, paraflamak ve cevaplandırmak,

3. Aylık maaş ve ek maaş ödemeleri amacıyla, maaş kodlama ve bilgi girişi yapmak, gerekli hesaplamaları yapmak, bordroları hazırlamak ve basmak, Ödeme Emri Belgesini hazırlamak, basılan bordroları düzenlemek ve imzaya sunmak, imzadan gelen bordroları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek, Ödeme Emri ve eklerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek,

4. Emekli olanlara dair sürekli görev yolluğunu hazırlamak ve belgeleri imzalatarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek,

5. Yurt içi görevlendirmelerde; gelen görevlendirme evrakını kontrol etmek, rayiç bedel kullanmak, yurt içi geçici görev yolluk bildirimlerinin ödeme emrini hazırlamak ve

imzaya sunmak,

6. Enstitü / fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokuluna ait evrakları set haline getirerek ilgiliye imzalatmak, evrakları çoğaltarak, “Aslı Gibidir” onayını almak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek,

7. Sürekli Görev Yolluğu talebinde bulunan personelden talebi ile ilgili evrakları düzenleyerek imzaya sunmak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek,

8. Enstitü / fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu bünyesinde çalışan tüm personelin, Ek Ders, 40/a, Sınav, Yaz Öğretimi ücretleri ve Fazla Mesai ücretleri ile ilgili

bölümlerden gelen bilgiler doğrultusunda ilgili formları hazırlamak, kontrol etmek, ilgili bölüm sekreterliğine iletmek, bölüm sekreterliğince ilgili öğretim elemanlarına, bölüm başkanına her ayın sonuna dek imzalatılan evrakları alarak Sistem üzerinden hesaplama işlemlerinin yapılarak çetele, puantaj ve Bordrolarının çıktısını almak, gerekli kontrolleri ve düzeltmeleri yapmak ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmek,

9. Enstitü / fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu sekreterinin verdiği görevi ile ilişkili diğer işleri yerine getirmek,

10. İş ve işlemler sonucu oluşan ve elektronik olmayan kayıtların gizlilik durumlarını da dikkate alarak “Dosya planı”na uygun olarak saklanmasını (muhafaza edilmesini)

sağlamak,

11. İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uymaktır.