Projeler > KalSİS

 

Proje/Faaliyet Bilgileri

Projenin/Faaliyetin başlığı

Pamukkale Üniversitesinde Kalitenin Sürekli İyileştirilmesi Sisteminin Yapılandırılması (KalSİS)

Başlayış Tarihi

25.08.2017

Önerilen Bitiş Tarihi

25.08.2019

Projenin gerçek bitiş tarihi

24.12.2019

Proje Yürütücüsü (Unvanı, Adı, Soyadı, Birimi)

Prof. Dr. Diler ASLAN

Temel Tıp Bilimleri / Tıp Fakültesi

Projeye katkı koyanlar (Unvanı, Adı, Soyadı, Birimi olarak listelenmeli)

Dr. Öğr. Üyesi Semih COŞKUN

Dr. Öğr. Üyesi  Ferda Esin GÜLEL

Dr. Öğr. Üyesi  Bülent ARPAT

Dr. Öğr. Üyesi Atalay ÇAĞLAR

Öğr. Gör. Dr. Mustafa Egemen TANER

Öğr. Gör. Dr. Öncü Yanmaz ARPACI

Öğr. Gör. Mesut AYDINLI

Projenin bütçe kaynağı (Rektörlük, BAP, TÜBİTAK, vb.)

BAP (2017KRM004)

İzlem formunun doldurulma ve güncelleme tarihleri

27.10.2017

Amaç ve Hedefler:

Üniversitemizdeki Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Merkezi (KAVDEM) süreç yönetimi ve kurumsal veri değerlendirme projelerini yürütmektedir (http://www.pau.edu.tr/kavdem/tr). Bu çalışmalarla üniversitemizde kalite güvence sistemi yapılandırılmaya çalışılmaktadır.

Tüm bu iyi uygulamaların sürekli değerlendirilme sistemi konusunda yeterli olunamadığı gerçekleştirilen kurumsal değerlendirme raporlarında ve uygulamalarda gözlenmektedir. Sürekli değerlendirme için "Süreç Yönetimi" ve "Stratejik Yönetim" bilgi sistemleri kurulmuştur. Ancak bu bilgi sistemlerinin etkili ve verimli kullanılmadıkları gözlenmektedir. Bu durumun Temel nedeni tüm kurum içerisinde bu kapsamda bilgilenme ve bilgi paylaşımının sağlanabileceği bir sistem bulunmamasıdır.

Tüm bu çalışmalar, üniversitemizde ortak bir kalite anlayışının yerleştirilmesi; kalite güvence ve sürekli kalite iyileştirilmesi sistemlerinin kurulması gerektiğini göstermektedir.

Sürekli kalite iyileştirme sisteminin kurulmasında kalite yönetim sisteminin yapılandırılmasının büyük katma değer sağladığı tüm uygulamalarda kanıtlanmaktadır. Bu proje, kalite sisteminin tüm kurumda yapılandırılmasını hedeflemektedir. Kalite yönetim sistemi kurulurken hazırlanmış olan bilgi sistemlerinin birlikte kullanılması sağlanabilecek, stratejik hedeflere erişim durumu belirlenebilecek ve sürekli gelişmek için yeni ve yenilikçi hedeflerin oluşturulma alışkanlığı kazanılmış olacaktır.

Kalite güvence sisteminin kurulması çalışmaları kalite yönetim araçlarının öğrenilmesi ve ortak terminoloji geliştirilmesi ile başlatılmaktadır. Bu da yapılandırılmış eğitimlerle gerçekleşir. Bu eğitimlerin üniversite personelini kapsaması gerekmektedir. Çünkü kalite güvencesi belirli bir ekiple değil tüm katılımla gerçekleşir. Aynı zamanda diğer gerçek de günümüzde, hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak için sürekli iyileştirme tekniklerinin öğrenilmesinin şart olduğudur. Üst düzey standart olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı kurum ve kuruluşlara, süreçlere dayalı ve risk temelli uygulamaları önermekte bu şekilde risklerle başa çıkarak sürekli iyileştirmenin gerçekleştirilebileceğini vurgulamaktadır.

Projenin hedef kitlesi akademik, idari personel ile öğrencilerdir. Kapsamı, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, hizmet ana süreçleriyle tüm destek süreçlerdir. Yapılandırılacak olan kalite yönetim sistemiyle özellikle kurumun stratejik hedeflere erişim durumu saptanacak ve sürekli iyileştirmenin sağlanması gerçek hayat verilerine göre ve zamana dayalı olarak yürütülebilecektir. Kalite güvencesi yanında kalite kültürünün de yerleştirilmesi temel hedeflerdendir.

Hedeflenen çıktı(lar):

Projenin en önemli çıktısı, Üniversitemiz Stratejik Planı kapsamında belirlenen hedeflere ulaşma durumuna göre yapılacak olan iyileştirmelere sistematik yaklaşılması ve akademik, idari personelin ve öğrencilerin iyileştirmelerde yer almalarını ve inovatif (yenilikçiliğe açık) olmalarını sağlayacak sistemin kurulacak olmasıdır.

1. Eğitim sürecinin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem

2. Araştırma ve geliştirme sürecinin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem

3. Uygulama ve hizmet sürecinin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem

4. İdari ve destek süreçlerinin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem

5. Üniversitemizde yapılandırılmış olan PUSULA Bilgi sisteminin kullanımının etkinliği ve verimliliğinin sürekli değerlendirildiği sistemin kurulması

6. Üniversitemizin paydaşlarının kalite yönetim sistemiyle ilgili eğitimlerinin saptandığı ve bu eğitimlerin sürekli düzenlenmesine olanak sağlayacak sistem

6.1. Karşılıklı öğrenme sistemi

6.2. Uzaktan öğrenme sistemi

6.3. Sürekli kalite iyileştirme eğitimi sistemi

7. Mezun iletişim sisteminin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem

8. Dış paydaşlarla iletişimin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren bir sistem