Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAVDEM) Üniversitemiz iç kalite güvence sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde üniversitemiz tarafından yerine getirilmesi gereken iç ve dış değerlendirme süreçlerinin takibi Kalite Komisyonu sekretaryası olarak merkezimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yıllık olarak Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve YÖKAK Performans Gösterge verilerinin toplanması süreçleri yerine getirilmektedir. Ayrıca üniversitemizden Yükseköğretim Kurulu tarafından talep edilen izleme kriterleri ve diğer veri hazırlama/değerlendirme faaliyetleri de organize edilmektedir.

Faaliyet Alanlarımız

a) Üniversite ve Üniversite alt birimleri başta olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektör kuruluşlarına yönetim, kalite yönetimi ve akreditasyon konuları kapsamında danışmanlık yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası kalite geliştirme ve akreditasyon projeleri planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve yürütmek.

c) Kalite ve akreditasyon konularında Üniversite içinde ve dışında eğitimler gerçekleştirmek.

ç) Üniversitede, kalite kültürünün kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde toplam kalite yönetimi ilkelerinin ve uluslararası standartlarının yaygınlaşmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütmek.

d) Kalite Komisyonunun faaliyet alanlarına giren kalite politikalarının ve hedeflerinin değerlendirmesi, stratejik planlama, iç ve dış değerlendirme, kalite geliştirme ve iyileştirme çalışmaları ile mezun izleme, eğitim planlama, iç kontrol süreçleri ve ilgili bilgi işlem çalışmalarında Kalite Komisyonu ile etkileşimli olarak faaliyetler gerçekleştirmek.

e) Merkezin kuruluş amacına, gerçekleştirdiği faaliyetlere uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilimsel nitelikli yayınlar yapmak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında diğer üniversiteler, uygulama-araştırma merkezleri ve ilgili birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs, yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

ğ) Kuruluş amacına uygun olarak Üniversite birimleri başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlar ile gerçek kişilerin istekleri üzerine etüt, proje, analiz ve benzeri çalışmaları yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

h) Üniversite ile ilgili gerekli kurumsal verileri toplamak, sınıflandırmak, analiz etmek, raporlayarak ilgili birimlere sunmak.

ı) Yönetim Bilgi Sistemlerinde yer alan kurumsal verilerin elde edilmesine yönelik veri tabanlarının ve ilgili yazılımların tasarlanması süreçlerine destek olmak.

i) Kurum içi öz değerlendirme sisteminin kurulmasını ve etkin olarak çalışmasını sağlamak, elde edilen sonuçları periyodik olarak farklı iletişim yöntemleri ile ilgili birimlerle paylaşmak.

j) Kalite ile ilgili lisans ve lisansüstü çalışmalarında öğrencilere ve araştırmacılara uygulama alanı sağlamak.

k) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.