Öğrenci Hak ve Sorumlulukları" bildirgesi, Tavas Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanacağı, eşitlik ve çeşitlilik ilkelerine dayanan, kaliteli bir eğitim ve araştırma ortamının yaratılabilmesi ve öğrencilerin çevresine duyarlı ve toplumsal hak ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olmayı benimsemeleri amacıyla, yasalar ve üniversite yönetmelikleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bildirgede yer alan hak ve sorumluluklar başkalarının hak ve sorumluluklarını kısıtlayacak ve/veya ortadan kaldıracak şekilde kullanılamaz.

İfade Özgürlüğü:

Hak: Öğrenciler, görüş ve fikirlerini, başkalarının haklarını gözetmek koşuluyla, şiddet çağrısı ve hakaret içermeden özgürce ifade edebilir.

Sorumluluk: Öğrenciler, başkalarının ifade haklarına ve özgürlüğüne saygı gösterir.

Eşitlik:

Hak: Öğrenciler, inanç, din, dil, ırk, engel, cinsiyet ve cinsel yönelimler gibi herhangi bir farklılıktan dolayı ayrımcılığa uğratılamaz. Üniversite akademik ve idari personelinden ve diğer öğrencilerden saygı ve eşit muamele görür. Hiçbir öğrenci onur kırıcı tutum ve davranışlara maruz bırakılamaz.

Sorumluluk: Öğrenciler, ayrımcılık yapmadan farklılıklara saygı gösterir, başkalarına karşı onur kırıcı tutum ve davranışlarda bulunamaz. Üniversite akademik ve idari personeline ve diğer öğrencilere saygılı davranır.

Güvenli bir ortamda yaşama:

Hak: Öğrenciler, her türlü şiddet ve tacizden (fiziksel, duygusal, cinsel) arınmış bir ortamda yaşama hakkına sahiptir. Cinsel taciz ve buna bağlı olarak güç ve nüfuz kullanımı durumunda taciz gören kişinin başvurusu ciddiyet ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde ele alınır, (bkz. Tacizden Koruma ve Korunma Kılavuzu.

Sorumluluk: Öğrenciler, söz veya eylemle kişi veya kişilere şiddet ve taciz uygulayamaz.

Kişisel Bilgilerin Gizliliği:

Hak: Yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği durumlar dışında, öğrencilerin bilgi ve onayı olmadan, akademik ve kişisel bilgileri üçüncü şahıslara ve/veya kurumlara verilemez.

Sorumluluk: Öğrenci, başkasının akademik ve kişisel bilgilerini söz konusu kişinin izni olmadan alamaz, alınması durumunda ilgili kişileri uyarır ve bilgilendirir.

Sürdürülebilir Kaliteli Kampüs Yaşamı:

Hak: Öğrenciler, sağlıklı, temiz, hijyenik ve estetik bir çevre bilinciyle oluşturulmuş, akademik, kültürel ve sosyal gelişimi destekleyecek bir ortamda yaşama hakkına sahiptir.

Sorumluluk: Öğrenciler , çevreye ve hayvanlara zarar vermeden, yaşadığı ortamı temiz tutarak, ses ve görüntü kirliliği yaratmadan ve kısıtlı kaynakları etkin kullanarak, kaliteli yaşamı sürdürmeye özen gösterir.

Eğitim:

Hak: Öğrenciler, en iyi koşullarda sınıf, laboratuvar, kütüphane, spor ve sanat tesisleri, vb. mekan ve ortamlarda kendilerine tanınan olanaklardan yararlanma hakkına sahiptir. Akademik ve idari personelden danışmanlık ve yardım alır. Aldıkları derslerin içeriği ve değerlendirmesi konusunda zamanında bilgilendirilir. Öğretim elemanı tarafından ilan edilen programa, aksi belirtilmediği takdirde, uyulmasını bekler. Engelli öğrenciler ulaşılabilirlik ve erişebilirlik çerçevesinde (sınıf yerlerinin düzenlenmesi, sınavlarda araştırma görevlisinin öğretim elemanı tarafından temini v.b. gibi) gerekli düzenlemelerin yapılması hakkına sahiptir. Sınav sonuçları ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili bilgilenme ve gereğinde itiraz etme hakkı saklıdır.

Sorumluluk:

Dersleri takip eder ve verilen sınavlara katılır. Ödev, rapor ve vb çalışmalarını zamanında teslim eder.

Notlarını ve akademik durumunu takip eder.

Akademik takvimi ve yönetmelikleri bilir, izler ve bunlara uyar.

Aşağıda belirtilen bilimsel intihal ve diğer akademik dürüstlük ilkelerine uyar:

  • Öğrenciler, tüm disiplinlerde her türlü akademik çalışmada değerlendirmenin sadece kendi çalışmaları üzerinden yapılacağının, başkasının fikir, öneri ve görüşlerini kaynak göstermeden, kısmen veya tümüyle kopyalamanın ve/veya çevirisinin suç olduğunun ve disiplin cezası alacağının bilincindedir. (Yüksekögretim Kurumları Ögrenci Disiplin Yönetmeligi)
  • Basılmış veya basılmamış herhangi bir kaynak ( örneğin makale, kitap, rapor, başka bir öğrencinin çalışması, Internet alıntısı vb.) kullanılması durumunda kaynak gösterir.
  • Başkası tarafından yapılmış ve/veya başkasına yaptırılmış olan çalışmayı kendi çalışması olarak sunmaz.
  • Sınavlarda kopya çekmez.
  • Elektronik belgeler dahil hiçbir belgede tahrifat yapmaz.

Katılım: 

Hak: Akademik, sosyal, ders dışı etkinliklere (kulüpler v.b.) ve organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Her öğrencinin kurallar çerçevesinde, kendi temsilcisini seçme ve seçilme, temsilcisi aracılığı ile yönetime katılma hakkı vardır.

Sorumluluk:

  • Verilen görevlere sahip çıkarak kural ve  yönetmeliklere uygun davranır.
  • Randevularına zamanında gider. Katılamayacağı çalışma, danışma randevusu, toplantı vb. için önceden mazeretini bildirir.
  • ÖTK seçimlerinde oy kullanması beklenir.

Hakkını Arama, Bilgilendirilme ve Bilgi Verme:

Hak: Hakkının ihlal edildiğini düşündüğü akademik konularda ilgili bölüm/birim başkanına, diğer konularda ise Öğrenci İşleri'ne dilekçe ile başvurabilir ve hakkını arayabilir. Yasal süre içerisinde yanıt alma hakkına sahiptir.

Herhangi bir nedenle suçlanan öğrencinin kendini savunma ve itiraz hakkı vardır.

Sorumluluk: Öğrenci kendisi ile ilgili bilgilerin güncel ve doğru olmasından sorumludur. İlgili süreci takip eder.

Menü