• Bölümümüzde yandal programı mevcut değildir.

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ  YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1 - (1) Yandal programının amacı, anadal lisans programlarının başarıyla yürüten  öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini ve sertifika almalarını  sağlamaktır.

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü  maddesi ile Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci maddesi  uyarınca hazırlanmıştır.

Tanım

Madde 3 - (1) Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu Lisans programı "anadal  programı", bu program dışında sertifika almak amacıyla başvurduğu ve kabul edildiği ikinci Lisans  programı ise "yandal programı" olarak adlandırılır.

Yandal Programı Açılması

Madde 4 - (1) Yandal programı ilgili bölümün talebi, ilgili kurul önerisi ve Senato'nun onayı  ile açılır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programı en az 30, en fazla 60 krediden  oluşur. Bu yandal programına hangi anadal program öğrencilerinin başvurabileceği ilgili  fakülte kurulu tarafından belirlenir.

(2) Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programları ile diğer fakülte/yüksekokul  programları arasında Yandal programı uygulanmaz; ancak, Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki  ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında Yandal programı, fakülte kurul kararı ile  uygulanır.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 5 - (1) Yandal programına başvuru ve kabul koşulları aşağıdaki gibidir;

a) İlgili bölüm önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından her akademik yıl  başlangıcından önce kontenjanlar belirlenir ve duyurulur.

b) Öğrenci yandal programına, anadal lisans programının 3 üncü veya 5 inci yarıyılı  başında başvurabilir.

c) Yandal programına başvurular Üniversite Senatosu'nca belirlenen tarihte başvuru  formu ve not durum çizelgesi ile ilgili bölüm/program başkanlıklarına yapılır.

d) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki akademik not  ortalamasının en az 2.75 olması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun  görülmesi gerekir. Kabul işlemi, başvurulan bölümün bağlı olduğu ilgili Yönetim Kurulu  kararı ile tamamlanır. 

e) Zorunlu hazırlık sınıfı olan Yandal programlarına, yeterlik sınavını başarmamış veya  zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olamayan öğrenciler kabul edilmez.

f) Yandal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, o programın o yılki  birinci sınıfın birinci yarıyıl asıl öğrenci sayısının %10’unu geçemez.

g) Başvuran sayısının Fakülte/yüksekokul tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması  durumunda, akademik not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Akademik not  ortalamasının eşit olması durumunda, öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait  LYS puanı göz önüne alınır.

 

Yandal Programı   Madde 6 -

a) Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada  öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde  yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca bir Yandal Programı Koordinatörü  atanır.

b) Anadal programına başarılan derslerden en fazla 10 kredi, yandal programında  saydırılabilir. Yandal programında saydırılacak dersler, öğrencinin programa kabulü  sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları yarıyıl içinde ilgili Yönetim Kurulu  kararı ile kesinleşir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki  programdaki yarıyıl kaydında yer alır ve her ikinot durum çizelgesinde gösterilir.

c) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir.  Yandal programında kayıtlı olan öğrenci, çift Anadal programına kayıt yaptıramaz.

d) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not  ortalamasının en az 2,25 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal  programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan  dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.2 

Başarı ve Yandal Sertifikası  Madde 7 -

a) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.

b) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, yandal programında da izinli sayılır.

c) Yandal programındaki başarısızlığı, öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve

mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı not durum çizelgesi  düzenlenir. İki programa birden saydırılan dersler, her iki not durum çizelgesinde de  gösterilir.

d) Anadal programında akademik not ortalaması 2.25’in altına düşen öğrenci izleyen  yarıyılda yandal programından ders alamaz.2 

e) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini  tekrarlamak zorunda değildir.

f) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını, en az anadal  programından mezuniyet için gerekli not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye yandal  sertifikası verilir. 

g) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen  öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.1 

h) Yandal programını bitir

meden Anadal programı diploması alıp Yüksek lisans  programına kayıt olan öğrenciler, lisans katkı payı ile birlikte yüksek lisans öğrenci  katkı payını öderler.

i) Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını veren  Fakülte/Yüksekokul yetkilidir.

j) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diploması ile  verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 8 - Üniversitesi Senatosunun 27.05.2010 tarih ve 8/2-a kararı ile kabul edilen  “Pamukkale Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi” ve buna bağlı yapılan değişiklikler  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 9 - (1) Bu yönerge, Pamukkale Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği  tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - (1) Bu yönerge hükümleri, Pamukkale Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Menü