• Bölümümüzde çift anadal programı mevcut değildir.

 

 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ  ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç  

MADDE 1 - (1) Çift anadal programının amacı, Pamukkale Üniversitesi lisans programlarına kayıtlı  olup, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir  anadal da lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. 

Dayanak  

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift  Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile  Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 28 inci maddesine  dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanım  

MADDE 3- (1) Çift anadal programı, üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciye,  üniversitenin diğer bir lisans programına eş zamanlı olarak ders alıp devam etme olanağının  tanınmasıdır. Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı uanadal", başvurduğu  ve kabul edildiği ikinci lisans programı "ikinci anadal" olarak adlandırılır. 

Programın açılması  

MADDE 4- (1) Çift anadal programı aynı üniversitede yürütülen lisans programları arasından, ilgili  bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayıyla açılır ve ilgili  bölümlerin işbirliği ile yürütülür. 

(2) Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Programları ile diğer Fakültelerin programları arasında  çift anadal programı uygulanmaz. Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme  programı arasında çift anadal programı fakülte kurulu önerisi üzerine Senato kararı ile  uygulanabilir. 

(3) Tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal  yapılacak programların kontenjanları, programların kontenjanının %20'sinden az olmamak  üzere üniversite senatosu tarafından belirlenir.  

(4) Açılmasına karar verilen çift anadal programları, alınacak öğrenci sayılarıyla birlikte her eğitim- öğretim yılı başında ilgili fakülte/yüksekokul tarafından duyurulur. 

Programa başvuru ve kabul koşulları  

MADDE 5- (1) Çift anadal programına başvurular belirlenen tarihte başvuru formu ve not durum  çizelgesi ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. 

(2) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla  tamamlamış olması gerekir. 

(3) Öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir. Öğrenci aynı  anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. 

(4) Çift anadal programına başvurabilmek için ilk iki va da dört yarıyıldaki derslerin tamamının  başarılmış olması, başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması  ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'sinde  bulunması gerekir. 

(5) Öğrenci çift anadal ikinci lisans programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç  beşinci döneminde başvurabilir. 

(6) Başvuran sayısının Senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, akademik  not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Akademik not ortalamasının eşit olması durumunda  öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait LYS puanı göz önüne alınır. 

(7) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da  başarılı olma şartı aranır. 

(8) İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi başvurulan bölümün  önerisi üzerine bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. 

Programın yürütülmesi  

MADDE 6- (1) Çift anadal programı, öğrencinin anadalında yer alan ve iki program için de ortak  kabul edilen derslerin (genel kültür vb. alan dışı dersler) AKTS kredileri toplamı dahil edilerek  bulunan 240 AKTS’lik dersten oluşur. 2 

(2) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu  tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte  kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. 

(3) Birinci öğretimde çift anadal yapan öğrenciler, çakışma durumunda; varsa ikinci öğretim  derslerini, ikinci öğretimde çift anadal yapan öğrenciler varsa birinci öğretim derslerini alabilir. 

(4) Çift anadal öğrencilerinin ders programlarınd

a, anadalların zorunlu derslerinin çakışmaması için  gerekli planlama yapılır. Ancak planlamaya rağmen çakışma olması halinde birinci anadal  derslerinin öncelikle alınması zorunludur. 

(5) Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde öğrencilerin  alacağı dersleri saptamada, derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak  ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm  Başkanı tarafından Çift Anadal Program Koordinatörü atanır, Çift Anadal Program Koordinatörü  öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim ve işbirliği içinde görev yapar. 

(6) Öğrencinin çift anadal programındaki akademik başarısı için ayrı bir belge düzenlenir.  Öğrencinin çift anadal ikinci lisans programındaki durumu anadal programındaki mezuniyetini  etkilemez. Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans  programını tamamlamasa bile anadal lisans programı diplomasını alabilir. 

Çift Anadal Öğretiminin Uygulanması ve Mezuniyet  

MADDE 7- (1)Anadal lisans programında not ortalaması mezun olabilmek için gerekli not  ortalamasının altına düşen öğrencinin çift anadal ikinci lisans programından kaydı silinir,3 

(2) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye kayıtlı olduğu ve  mezuniyet koşullarını sağladığı çift anadal programının diploması verilmez. 

(3) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma  programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt  yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında  belirtilen azami süredir.1

(4) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı  silinir, bu dersler genel not ortalaması hesabına katılmaz ve bu derslerin kredileri anadal lisans  programına sayılmaz. Ancak, talep etmesi halinde eğer aynı yandal yapıyorsa çift anadal  programından alıp başardığı dersler kredi ve içerik dikkate alınarak yandal programına sayılabilir.   (5) Aynı anda birden fazla ikinci anadal lisans programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift  anadal ikinci lisans programı ile yandal programına kayıt yapılabilir. 

(6) Çift anadal programı nedeniyle öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti  etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı karne ve not durum çizelgesi düzenlenir. 

(7) Öğrenci kendi isteği ile çift anadal ikinci lisans programını bıraktığında sadece başarılı olduğu  dersler not durum çizelgesinde görülür. 

Diğer hükümler  

MADDE 8- (1) Bu yönergede bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve  akademik birimlerin kurul ve yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük  

MADDE 9- (1) Bu Yönerge, Pamukkale Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra  yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektör yürütür.

*Üniversitemiz Senatosunun 22.05.2012 tarih ve 04-2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 1Üniversitemiz Senatosunun 08.06.2016 tarih ve 05/8-d sayılı kararı ile değiştirilmiştir. 

 2Üniversitemiz Senatosunun 30.03.2018 tarih ve 05/05 sayılı kararı ile değiştirilmiştir. 

3Üniversitemiz Senatosunun 23.11.2018 tarih ve 18/7 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.

Menü