DERS KODU / TÜRKÇE DERS ADI / İNGİLİZCE DERS ADI

KVK-500 Yüksek Lisans Tezi Master Thesis

KVK-501 Organik Kökenli Eserler ve Bozulma nedenleri Organic-Based Works and Causes of Distortion

KVK-502 İnorganik Kökenli Eserler ve Bozulma nedenleri Inorganic-Based Works and Causes of Distortion

KVK-503 Kültür Varlıklarında Restorasyon ve Konservasyon Metodları I Restoration and Conservation Methods in Cultural Assets I

KVK-504 Kültür Varlıklarında Restorasyon ve Konservasyon Metodları II Restoration and Conservation Methods in Cultural Assets II

KVK-505 Koruma Kavramı ve Gelişimi Conservation Concept and Development

KVK-506 Antik Çağ Teknolojileri Technologies of Antiquity

KVK-507 Belgeleme ve Projelendirme I Documentation and Projecting I

KVK-508 Belgeleme ve Projelendirme II Documentation and Projecting II

KVK-509 Restorasyon Kimyası ve Malzeme Bilgisi Chemistry of the Restoration and material Information

KVK-510 Geleneksel Yapı Malzemeleri ve Özellikleri Traditional Building Materials and Features

KVK-511 Geleneksel Yapım Teknikleri I Traditional Structure Systems I

KVK-512 Geleneksel Yapım Teknikleri II Traditional Structure Systems II

KVK-513 Arkeolojik Kazı Alanında Restorasyon ve Koruma Prensipleri Principles of Restoration and Conservation in the Field of Archaeological Excavation

KVK-514 Antik Çağ Mimarlığı Ancient Architecture

KVK-515 Anadolu Uygarlıkları Anatolian Civilizations

KVK-516 Anadolu Ortaçağ Mimarlığı Anatolian Medieval Architecture

KVK-517 Arkeolojik Yapı Taşlarında Mineralojik İncelemeler Mineralogical Investigations in Archaeological Building Stones

KVK-518 Tarihi Çevre Değerlendirme Historical Environment Evaluation

KVK-519 Arkeolojik Alanlarda Jeoteknik Araştırmalar Geotechnical Investigations in Archaeological Areas

KVK-520 Tarihsel Dönemlerde Doğal Taş Ocak İşletmeciliği Administration of Natural Stone Quarry in Ancient Ages

KVK-521 Somut Olmayan Kültürel Miras Intangible Cultural Heritage

KVK-522 Batı Anadolu Kentlerinde Yapılan Arkeolojik Restorasyonlar Archaeological Restorations in the Western Anatolian Cities

KVK-523 Tarihsel Kaynaklar ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri Historical Resources and Scientific Research Methods

KVK-524 Kültür Varlıklarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Kaydedilmesi Registering Cultural Properties with Geographical Information Systems (GIS)

KVK-525 Kültür Varlıklarının Konumsal Analizi Spatial Analysis ofCultural Property

KVK-526 Tarihi Yapıların Onarımında Kullanılacak Yapı Malzemeleri ve Özellikleri Building Materials to be Used in the Repair of Historical Buildings and their Properties

KVK-527 Yapı Bağlayıcıları ve Hidrasyon Özellikleri Structural Fasteners and Hydration Properties

KVK-528 Anadolu Türk Mimarisinin Koruma ve Onarımında Tarihi Kaynakların Kullanımı Use of Historical Sources in Preservation and Repair of Anatolian Turkish Architecture

KVK-529 Arkeolojide Kimya Chemistry in Archaeology

KVK-530 Metallerin Özellikleri , Bozulma Nedenleri ve Korunması Metals’ Properties, Causes and Protection

KVK-550 Seminer Seminar

KVK-700 Uzmanlık Alanı Dersi Lecture of Specialization

Menü