SON 5 YILDA TAMAMLANAN/DEVAM EDEN PROJELER 

2012FBE075  Sıvı Membran Tekniği ile Dikromat İyonu Ekstraksiyonunun İncelenmesi Halil Cetişli, Tuncay BALKAYA 03.09.2017

2017FBE058  Çok Damlacıklı Sıvı Membran (MDLM) Tekniği ile   Mangan İyonlarının Ekstraksiyonunun İncelenmesi Halil CETİŞLİ, Anıl KUNTER

“2-(1H-Benzimidazol-2-il)kinolin Türevi İçeren Rutenyum Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Aktivitelerinin Belirlenmesi”, 2014FBE035, Yürütücü (Rafet Kılınçarslan).

“BODIPY İçerikli N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi Floresans ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi” 2016FEBE013, Yürütücü (Rafet Kılınçarslan).

“N-Heterosiklik Karben Ag(I) Komplekslerinin Sentezi ve Bazı Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi”, 2017FEBE042, Yürütücü (Rafet Kılınçarslan).

“Pirazol Türevi Yeni Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi, Spektroskopik ve Haslık Özelliklerinin İncelenmesi” Pamukkale Üniversitesi Araştırma Projesi, 2012FBE035, Proje Yürütücüsü (Fikret Karcı), 2016.

“Pirazol Türevi Yeni Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi” Pamukkale Üniversitesi Araştırma Projesi, 2013FBE012, Proje Yürütücüsü (Fikret Karcı), 2015.

“Bazı Pirazol Türevi Diazonyum Tuzlarının Etil Benzoilasetat İle Reaksiyonlarının İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Araştırma Projesi, 2016FBE035, Proje Yürütücüsü (Fikret Karcı), devam ediyor.

“Yeni Heterosiklik Dispers Disazo-Azometin Boyarmaddelerin Sentezi, Spektroskopik ve Bazı Haslık Özelliklerinin İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Araştırma Projesi, 2016FBE035, Proje Yürütücüsü (Fikret Karcı), devam ediyor.

Diboran(4) Bileşiklerinin Türevlerinin Sentezleri, Karakterizasyonları ve Spektroelektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK 112T888 01.04.2013- 01.04.2015 Araştırıcı(Metin Ak)

İnsan Ve Sıçan Beyin Dokusunda Clarity Tekniğinin Uygulanması TÜBİTAK 114S407 01.02.2015-01.02.2016 Araştırıcı (Metin Ak)    

Uçucu Organik Kimyasalların (Vocs) Tespiti İçin Polimer Temelli MEMS Kapasitif Rezanatör Tasarımı Ve Üretimi TUBİTAK 116E231 01.03.2017 Devam Ediyor Araştırıcı (Metin Ak)

Özgün Iletken Polimerlerin Metal Sensörü Olarak Kullanılması TUBİTAK 116Z770, 01.07.2017-01.07.2018 Yürütücü (Metin Ak)

Yeni Sentezlenecek İletken Polimerin Hücre Adhezyon Platformları Olarak Değerlendirilmesi TÜBİTAK 113Z918 15.04.2014-15.04.2015 Danışman (Metin Ak)     

Tekstil atıklarından, taşıyıcı olarak alkol kullanılarak Saf tip polianyonik selüloz polimerinin üretimi TUBİTAK KOBİ BAŞLANGIÇ 10.02.2015-10.02.2016 Danışman (Metin Ak)

N-Amid Sübstitüye 2,5-Di(2-tiyenil)pirol Bileşiklerinin Sentezi ve İletken Polimerlerinin Spektroelektrokimyasal Uygulamaları TUBİTAK 3001 19.06.2015 Danışman (Metin Ak)  

Nanokompozit Polimerik Membranların İçme Suyu Arıtımında Kullanılması, TÜBİTAK 110Y214 Araştırmacı/Uzman(Emin Karapınar), 18/08/2011-15/08/2014.

Oksim Grubu İçeren Çok Dişli Yeni Ligandlar ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Doktora Tez Projesi, 2013FBE041, Proje Yürütücüsü(Emin Karapınar), 2016.

İsonitrosoasetofenon Türevlerinin Kompleksleri, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Araştırma Projesi, 2015HZL014, Proje Yürütücüsü(Emin Karapınar), 2017.

Katı Faz Ekstraksiyonu İle Bazı Pestisitlerin Deriştirilmesi ve Tayinleri”, Yüksek Lisans Tez Projesi, PAÜ BAP-Proje No: 2019 FEBE 010, Yürütücü: HÖL AYŞEN, Yardımcı Personel:Canöz EZGİ, 13/03/2019-Devam ediyor

Bazı Sebze ve Baharatlarda Ağır Metal Düzeyleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,  (2015FBE054) Yürütücü: HÖL AYŞEN, Yardımcı Personel:Akyol Ece, 16/12/2015 - 26/06/2018

Uygulamalı Metot Validasyonu ve Belirsizlik Hesaplamaları, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen Ayşen Höl,  01/11/2016 - 03/11/2016

Teorik ve Uygulamalı Temel Kromatografi Kursu, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen Ayşen Höl,  01/09/2015 - 03/09/2015 

Emülsiyon Sıvı membran Tekniği ile Cu2+ ve Cd2+ İyonlarının Ekestraksiyonunun İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2011FBE072, (Aralık 2011- Ekim 2013) Proje yürütücüsü (Ramazan Donat)

 Sıvı Membran Tekniği İle Bazı Ağır Metal İyonlarının Ekstraksiyonlarının İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,  2012FBE077, (Aralık 2012-Şubat 2016) Proje yürütücüsü(Ramazan Donat)

 Bazı Alkil Poliglikozitlerin Sentezi Özellikleri ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012FBE024, (Mayıs 2012- Mayıs 2016) Proje yürütücüsü(Ramazan Donat)

Polimer İçerikli Membranlarda Kompleksometrik Yöntem Kullanılarak Cr(VI) Metal Katyonunun Taşınım Kinetiğinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Araştırma Projesi, 2012 FBE 064, Yardımcı Araştırmacı A.Kaya, 2014.

Kromat Kaplama Banyo Suyundan Cr(VI)' nın grafen oksit modifiye edilmiş polimer içerikli membran yoluyla uzaklaştırılması"   TÜBİTAK Projesi, 115Y109, Yürütücü A.Kaya, 2015-2017.

Karbon nanotüplü yeni nesil nanomalzeme içerikli membranlar geliştirilmesi ve melamin tayininde kullanılması PAU-BAP Projesi, 2016HZDP0008, Yürütücü A.Kaya, 2016.

İndirgenmiş grafen oksit kullanarak polimer içerikli membranların modifiye edilmesi ve sütte tobramisin  tayininde kullanılması PAU-BAP Projesi, 2016HZDP0009, Araştırmacı A.Kaya, 2016.

İyon Algılayıcı Reseptör Olarak Amido Üre Tabanlı Kaliks 4 aren Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü: SÖYLEYİCİ SEVİL, 06/12/2014 - 25/12/2017 (ULUSAL)

N Amid Sübstitüye 2 5 Di 2 tiyenil pirol Bileşiklerinin Sentezi ve İletken Polimerlerinin Spektroelektrokimyasal Uygulamaları, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı: SÖYLEYİCİ SEVİL, Araştırmacı: AK METİN, Bursiyer:soğancı tuğba, Yürütücü: SÖYLEYİCİ HAKAN CAN, 15/09/2015 - 27/02/2017 (ULUSAL)

N-Amid Sübstitüye 2,5-Di(2-tiyenil)pirol Bileşiklerinin Sentezi ve İletken Polimerlerinin Spektroelektrokimyasal Uygulamaları, -Tübitak 3001, Araştırmacı:AK METİN,Araştırmacı: SÖYLEYİCİ SEVİL, Bursiyer:SOĞANCI TUĞBA,Yürütücü: SÖYLEYİCİ HAKAN CAN, 15/09/2015 - 15/09/2016 (ULUSAL)

Barbituric asit türevlerinin eldesi ve metal komplekslerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: SÖYLEYİCİ HAKAN CAN, Araştırmacı: SÖYLEYİCİ SEVİL, Araştırmacı: FIRINCI ERKAN, , 10/03/2016 - 26/11/2018 (ULUSAL)

Esmolol, ICI 118,551, Nadolol Beta Blokerlerinin ve Metotreksat Kombinlerinin Kanserli ve Sağlıklı Akciğer Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması, 218Z071, TUBİTAK 1002, Yürütücü (Berna Kavakcıoğlu Yardımcı)

Hematopoetik maligniteleri tedavi edici rollerine yönelik güncel araştırmaların yürütüldüğü yeni nesil BH3 mimetiklerinin ve apatinib kombinlerinin farklı meme kanseri hücre hatları üzerindeki sitotoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılması, 2019BSP008, PAU BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, (Berna Kavakcıoğlu Yardımcı).

Koruyucu Gıda Katkı Maddeleri Olarak Kullanılan Benzoat, Sorbat ve Nitrit Tuzlarının Ökaryotik Model Organizma Saccharomyces cerevisiae BY4741 Üzerindeki Toksik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması, 2019HZDP016, PAU BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Yürütücü (Berna Kavakcıoğlu Yardımcı).

Ketokonazol ve Klotrimazole Maruz Kalan Saccharomyces cerevisiae Hücresinde İntrinsik Apoptozis Yolizi ile Oksidan-Antioksidan Dengesi, Hasar Düzeyi ve Metabolik Yolizlerinde Meydana Gelen Bazı Değişimlerin Aydınlatılması, 116Z315, TÜBİTAK destekli 1001 projesi, Aralık 2017 – Temmuz 2018, Araştırmacı (Berna Kavakcıoğlu Yardımcı).

Türkiye için Endemik Teucrium Sandrasicum'un Antioksidan Özellikleri ve MCF-7, HeLa ve L929 Hücre Hatlarına Sitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi, Münferit Proje, 2015.KB.FEN.020, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Araştırmacı (Berna Kavakcıoğlu Yardımcı).

Genista lydia Türünün  Antioksidan Özellikleri, Sitotoksik Etkileri ve Apoptotik Hücre Ölümünün Belirlenmesi, Münferit Proje, 2014.KB.FEN.029, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Araştırmacı (Berna Kavakcıoğlu Yardımcı)