TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ

TANITIMI:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kontrol Kanunu’nun 60 ıncı maddesinde; “Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir” hükmüne istinaden , İdari ve mali İşler Daire Başkanlığımız Üniversitemizin geneline ilgilendiren bir çok hizmetini destek hizmetleri birimi olarak yapmaktadır.

Aynı Kanun’un Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk başlıklı 48 inci maddesinde “Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumludurlar. Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler, taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur” denilmektedir.

Başkanlığımız Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi ; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi işlemlerini,5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan,18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarakyürütmektedir.


TEŞKİLAT ŞEMASI :

Başkanlığımızın Taşınır Kayıt ve Kontrol Biriminde 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur (Şoför), 1 Hastabakıcı olmak üzere 3 Personel görev yapmaktadır.


TAŞINIR KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ:

Edinimi yapılan (Satınalma, Devir, Bağış, Üretim, Sayım Fazlası) Muayene ve kabulü yapılmış taşınırlar kayda esas belgelerle (fatura tutanak vb.), Taşınır Kod listesindeki hesap kodlarına göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kaydı yapılır. Giriş kaydı yapılan Malzemeler cins ve niteliklerine göre düzenleme işlemiyle depolanır. Üniversitemizin Harcama birimleri ile bağlı birimlerden Taşınır istek belgesi veya üst yazı ile malzeme istekleri Başkanlığımıza gelir. Malzeme ihtiyaçlarının gelmesiyle harekete geçen Başkanlık gelen talepleri Taşınır kayıt kontrol yetkilisine iletir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkisi depo kayıtlarına bakarak istenen malzemelerin olup olmadığına kontrol eder.Kontrol sonucu;

Depomuzda mevcut olan malzemeler ;gerekli prosedürler tamamlanarak kurallara uygun biçimde ihtiyaç birimlerine teslim edilir.

İstenen Malzeme depoda yoksa veya tükenmek üzere ise ; Temin edilmesi için satınalma Şube Müdürlüğüne satın alma istek belgesi ile başvurulur. Satınalma Müdürlüğü tarafından alınan muayene ve kabulü yapılan malzemeler Taşınır işlem Fişi 3 nüsha düzenlenerek depoya girişi yapılır.

Birimimiz taşınır kayıtlarını 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan,18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır

Menü