MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

TANIM

 • Başkanlık tarafından belirlenen amaç ilke ve talimatlara uygun olarak; personelin maaş, yolluklar, derece-kademe ilerlemesi, SGK primleri, Emekli Sandığı ve diğer ödemelere ilişkin faaliyetleri koordine etmek.

MİSYON

 • Evrensel değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulamalarla insanlığa hizmet etmek; temel insanlık değerlerine saygılı, yetkin, yenilikçi, girişimci bireyler yetiştirmeyi" kendi misyonu sayan üniversitemizin bir birimi olan başkanlığımızdaki Maaş Tahakkuk Müdürlüğü olarak çalışmalarını çağın gereği süratli, zamanında ve doğru olarak görevini yapmasıdır.

 

VİZYON

 • Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, çağdaş bir idari yapı oluşturarak, etik anlayış ve sorumluluk bilincine sahip, işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi personeliyle güven ve şeffaflığın esas olduğu kaliteli, verimli hizmet sunmak.

GÖREVLER 

 • Üniversitemiz birimlerindeki personellerin (Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik, İç Denetim Birimi, Hukuk Müşavirliği, Diğer Bölümler) maaş işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak.

 • Personel Daire Başkanlığı tarafından bildirilen verilere göre özlük haklarının takip edilmesini sağlamak (terfi, kadro yeri değişikliği, unvan değişikliği, emeklilik vb.) 

 • Üniversitemizin daire başkanlıkları kadrosunda olan işçi personellerin ( İMİD,SKS, Yapı İşleri Dai.Bşk. ve Bilgi İşlem Dai.Bşk.) maaş işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak.

 • İşçi personellerin tediye, ikramiye ve Toplu İş Sözleşmesindeki sosyal yardımların koşullarını sağlayan diğer ödemelerin yapılmasını sağlamak.

 • Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü’nde çalışan personellerin fazla çalışma mesai ücretinin yapılmasını sağlamak.

 • İdari personelin giyim yardımını tahakkuk ettirmek. 

 • Kendisine bağlı birimlerde sendika üyesi olan personelin giriş işlemlerini yapmak ve sendikadan ayrılan personelinde çıkış işlemlerini yapmak.

 • Her yıl Mayıs ayının 15 den sonraki 5 iş günü içinde sendikalarla yetki belirleme toplantısının düzenlenmesi ve yapılması.

 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 5434 Sayılı Kanuna tabi personellerin yıllık ve 5510 Sayılı Kanuna tabi personellerin aylık fiilen çalıştıkları güne göre Fiili Hizmet Tazminat tutarlarının Kesenek Bilgi Sistemine yüklemesinin yapılması.

 • Üniversitemize gelen ve üniversitemizden ayrılan personel bilgisinin Personel Daire Başkanlığı’ndan aylık olarak istenip promosyon sözleşmesi yapılan bankaya iletilmesi sonucu promosyon ödemesinin yapılmasını sağlamak.

 • Birime gelen mali işlerle ilgili evrakları incelemek ve gerekli yazışmaları yapmak.

 • Birimde görevinden ayrılan personel için nakil belgesi hazırlamak. 

 • Kendisine bağlı harcama birimlerinin Sosyal güvenlik prim ödemeleri ile ilgili bildirgeleri yasal süresi içerisinde hazırlamak, 

 • Özlük işlemlerini yaptığı birimlerin İcra Dairesi/Müdürlüğünden gelen ilgili yazı ile kişilerden gerekli kesintilerin yapılarak İcra Dairesi/Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

 • Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Şube Müdürü’ne düzenli olarak bilgi vermek.

 • Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin talep ve sorunlarını Şube Müdürü’ne iletmek,

 • Kendisine bağlı birimlerde yapılacak harcamaların ödeme emri belgelerini hazırlamak, 

 • Harcamalarla ilgili gerekli dosyaları tutmak, 

 • Tahakkuk evraklarını incelemek, hatalı ödeme yapılmaması konusunda dikkatli olmak,

 • Her türlü ödemenin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak,

 • Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin takip edilerek kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek, 

 • Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesini ve saklanmasını sağlamak, 

 • Ödemelerle ilgili arşivleme çalışmalarını yapmak, 

 • Her yıl yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda verilen kararlara uymak, bu kararlar doğrultusunda ödemeleri yürütmek,

 • Amirlerin bilgisi olmadan ilgisiz kişilere bilgi ve belge verilmesini önlemek,

 • Bütçe çalışmalarına destek vermek,

 • Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na online ortamda aktarmak,

 • Başkanlığın etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek

 • Başkanlık varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

 

YETKİLER

 • Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi’ni (KBS) kullanmak. 

 • Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemini (MYS) kullanmak. 

 • Üniversitenin Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ni (DYS) kullanmak. 

 • Yazıları paraf etmek. 

 • İlgililerden (akademik, idari personel ve işçi) gerekli belgeleri talep etmek. 

 • Birim ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak. 

 

HARCIRAH TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TANIM

 

 • Üniversitemiz Rektörlük birimlerinde (SKS Daire Başkanlığı hariç) görevlendirilen, emekli olan ve nakil gelen personellerin ödenekler dahilinde 6245 Sayılı Harcırah Kanununa uygun olarak Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev ve Sürekli Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak.

 Menü