Menü

TAHAKKUK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TANITIMI:

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Tahakkuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün kuruluş gerekçesini,124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname’nin 36 ıncı maddesinin (e) bendine göre Başkanlığımıza verilen görevler oluşturur.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevleri şunlardır;
a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
d) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
e) Verilecek benzeri görevleri yapmak.
Üniversitemiz bütçesinde Rektörlük birimlerine ayrılan 01- Personel Giderleri, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri bölümlerinde yer alan harcamaları ile tedavi ve cenaze giderleri, yolluklar vb. ödemelerin yapılması işlemlerini yürütür. Ödeme işlemleri Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:


· Üniversitemiz personeli ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine sağlık hizmeti veren sağlık ünitelerinde, hizmetin iyi yürümesi için ihtiyaç duyulacak tıbbi malzeme ve diğer malzemelerin tespiti ve temini için ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
· Üniversitemiz personeli ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavileri neticesinde reçete edilen ilaçlarla ilgili gerekli inceleme ve ödeme işlemlerini yapmak;
· Üniversitemiz personeli ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin hastanelerde yaptırdıkları tedavileri mukabil faturaları nakte bağlamak; hastanelerle konuyla alakalı yazışmaları yapmak.
· Tedavi amacı ile yurtdışına gönderilen Üniversitemiz personeli ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin yolluk, gündelik harcırahları ve gerekirse avans işlemlerini hazırlamak; yurtdışında görecekleri tedavi masraflarını ödemek,
· Üniversitemiz personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, hastanelerde yapılamayan tetkikleri, ve görüntülenme işlemleri ile yine hastanelerce karşılanmayan ameliyat malzemeleri ile ameliyat sırasında ve sonrasında kullanılan protez ve ortez bedellerini ödemek,
· Sağlık Kurulu raporuyla kaplıca tedavisi görecek Üniversitemiz personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin yolluk ve gündelik avanslarını hazırlamak, kaplıca gördükleri tedavi giderlerinin ödenmesi işlemlerini yapmak,
· Üniversitemiz personeli ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin gözlük bedellerini ödemek, gözlük verilmesi ile ilgili işlemleri takip etmek, sağlık karnelerine işlemek,
· Üniversitemiz personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ilaç ihtiyaçlarının karşılanabilmek üzere her mali yıl Üniversitemiz ile eczaneler arasında mali yıllar itibariyle yayımlanan Bütçe Talimatı doğrultusunda protokol yapmak,
· Üniversitemiz Rektörlük birimlerine naklen atanan personelimiz sürekli görev yolluklarını yapmak.
· Üniversitemiz Rektörlük birimlerince görevlendirilenlerin Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak.
· Üniversitemiz Rektörlük birimlerince görevlendirilenlerin Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak.
· Üniversitemiz personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi yolluklarının ödemelerini yapmak.
· Başkanlıkca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.

TEŞKİLAT ŞEMASI VE YAPISI:


İlaç Tahakkuk İşlemleri:

· Mali yıl için yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatları doğrultusunda;
· Eczane faturaları ve ekleri kontrol edilir.
· ( Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince hastanın sevkine ilişkin belge, ilaç fiyat kupürlerinin yapıştırılmış olduğu reçete, Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste ve fatura kontrol edilir.)
· Hatalı faturaların eczanelere düzeltilmesi sağlanır.
· Birimlerin ödenekleri kontrol edilir. Ödeneği biten birimlerin serbest bırakma veya ek ödenek talepleri yazılır.
· Eczane faturalarının ödeme emri belgesini www.bumko.gov.tr sitesinde bulunan e-bütçe adresinden düzenlenerek imzaya sunulur.
· İmzalanan ödeme emri belgesinin ve eklerinin ödenmesi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına zimmet karşılığı teslim edilir, ilaçların %20 personel katkı paylarının kesintilerini personelin maaşından kesilmesi için Personel Dairesi Başkanlığına verilir, kalanları ilgili dosyaya kaldırılır.

Tedavi Tahakkuk İşlemleri:

· Mali yıl için yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatları doğrultusunda;
· Tedavi kurumlarının göndermiş oldukları tedavi faturaları ve ekleri kontrol edilir.
· (Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince hastanın sevkine ilişkin belge, yapılan tetkik ve tedavinin dökümünü gösteren liste ve fatura kontrol edilir.)
· Hatalı faturaların düzeltilmesini sağlamak için tedavi kurumlarıyla yazışmalar yapılır.- Birimlerin ödenekleri kontrol edilir. Ödeneği biten birimlerin serbest bırakma veya ek ödenek talepleri yazılır.- Tedavi faturalarının ödeme emri belgesini www.bumko.gov.tr sitesinde bulunan e-bütçe adresinden düzenlenerek imzaya sunulur.
· İmzalanan ödeme emri belgesini ödenmesi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına zimmet karşılığı teslim edilir, kalanları ilgili dosyaya kaldırılır.Yolluk İşlemleri:

· Rektörlükçe Yurtdışı-Yurtiçi geçici görevlendirilen personelin görevlendirme onayı Personel Dairesi Başkanlığınca birimimize gönderilir, Üniversitemiz Rektörlük birimlerine naklen atanan personelin dilekçe ile başvurması
· atama onayı ve maaş nakil ilmuhaberi temin edilir.
· Birimlerin ödenekleri kontrol edilir. Ödeneği biten birimlerin serbest bırakma veya ek ödenek talepleri yazılır.
· İlgili personele beyanname düzenletilerek sürekli görev yolluğu ödeme belgeleri www.bumko.gov.tr sitesinde bulunan e-bütçe adresinden düzenlenerek imzaya sunulur.
· İmzalanan ödeme emri belgesi ödenmesi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına zimmet karşılığı teslim edilir, kalanları ilgili dosyaya kaldırılır.

Duyurular Tümünü Gör