T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞITANITIMI:

Kuruluş ve Tarihçesi :

03.07.1992 tarihinde 3837 sayılı kanunla kurulan Pamukkale Üniversitesi’nin bünyesinde yer alan Daire Başkanlığımız 'ın kuruluş gerekçesi,124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 26 ıncı maddesinde tanımlanan Üniversite İdari Teşkilatı'na dayanır.

Kapsam:
Üniversitemizde ; Mal ve hizmetlerin, kaliteli ve en uygun fiyatlarla satın alınması , kayıtlara geçirilmesi , depolanması, dağıtılması , Akademik ve İdari personel ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavi giderleri ile Üniversitemizde görev yapan personelin sürekli görev ile yurtiçi ve yurtdışı yolluk işlemlerinin yapılması, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetlerin, taşıma ve ulaşım hizmetlerininyürütülmesi, Daire Başkanlığımızın faaliyet alanını oluşturur.

Amaç :

Daire Başkanlığımız verilen görevleri; Üniversitemiz tarafından tahsis edilen insan ve mali kaynakları en etkin ve verimli biçimde kullanmak suretiyle yürütülmesini , denetim ve kontrol en yakına çekilerek hizmet kalitesinin artırılmasını , aynı zamanda iş akış süreçlerini kısaltarak hizmetlerin zamanında yapılmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Yerleşim:
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca yürütülen hizmet ve faaliyetler, Üniversitemizin Kınıklı Kampüsünde bulunan Rektörlük idari binasının birinci katında sürdürülmektedir.

Personel sayısı ve dağılımı:

1 Başkan, 6 Şube Müdürü, 1 Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi, 6 Şef, 5 Teknisyen, 6 Teknisyen Yardımcısı, 2 Santral memuru, 9 Memur, 1 Sekreter, 15 Şoför, 2 Hizmetli personel olmak üzere toplam 51 personelden oluşmaktadır.

Bilgi ve Teknolojik Kaynakları:

Başkanlığımız teknolojik olarak 25 adet bilgisayar ve internet bağlantısı, 5 yazıcı, 1 tarayıcı, 1 fotokopi makinesi, 1 faks, 1 projeksiyon cihazı 1 kağıt kırpma makinesi, araç takip programı, ihale programı, Taşınır kayıt ve Kontrol programlarına sahiptir.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ:

Başkanlığımızın yapacağı görevler 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 36 ıncı maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanun (5436sayılı Değişiklik 7.madde) 60 ıncı maddesinde belirtilmiştir.

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname’nin 36 ıncı maddesi

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevleri şunlardır;

Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,

Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,(Diğer Destek Hizmetleri birimleri tarafından yerine getirilmektedir.)

Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,(Diğer Destek Hizmetleri birimleri tarafından yürütülmektedir)

Verilecek benzeri görevleri yapmak.5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında “Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir” denilmekle Destek Hizmetleri Birimlerinin yapacağı görevler tanımlanmıştır.

Harcama Yetkilileri Hakkında iki nolu genel tebliğin 3 üncü maddesinde ise;“5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, harcama birimlerini ilgilendiren harcamaların harcama birimleri tarafından gerçekleştirileceği, ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemlerin idarenin destek hizmetlerini yürüten birimi tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün uygulanmasında, idarelerin teşkilat yapılarında destek hizmetleri ile yardımcı hizmet birimleri olarak yer alan idari ve mali işler, makine-ikmal, satın alma, yapı işleri, personel gibi birimler destek hizmetleri birimi sayılacaktır.”Denilmekle Daire Başkalığımızın bir Destek Hizmetleri birimi sayılacağı belirtilmiştir.

Mevcut durumda Başkanlığımız Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda yer alan ödeneklerle sınırlı olmak kaydıyla (Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Bilimsel Araştırmalar Birimi bütçesinde yer alan ödenekler hariç) aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirmektedir.

· Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar ve Diğer Merkezler ile Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan malzeme ve hizmetlerin, serbest ödenekler nispetinde satınalma işlerini yürütmek,

· Üniversiteye ait taşınmaz malların kiralama işlerini yürütmek,

· Yurtdışı hibe alımlarında gümrük işlemlerini yürütmek,

· Akademik ve İdari personel ile bakmakla yükümlü bulundukları
aile fertlerinin tedavi giderlerine ait işlemleri yapmak,

· Üniversitemizde görev yapan personelin yurtiçi, yurtdışı geçici ve sürekli görev yollukları işlemlerini yürütmek

· Edinimi yapılan mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi , depolanması, korunması ile dağıtılması işlerini 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan,18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapmak,

· Üniversitemizin temizlik, tören ile taşıma ve ulaşım hizmetlerini yürütmek,

· Isıtma-soğutma , santral gibi küçük ölçekli bakım onarım hizmetlerini yürütmek,

· Verilecek diğer görevleri yapmak.TEŞKİLAT YAPISI:

Başkanlığımız verilen görevleri her yıl Bütçe Kanununa göre konulan ve Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehbere göre harcama dağılımı yapılan ödeneklerle yapacaktır. Görev alanındaki hizmetler ile verilecek benzeri işlerin , tahsis edilen insan ve mali kaynakların en etkin ve verimli biçimde kullanılarak yürütmesi, denetim ve kontrolü en yakına çekerek verilecek hizmetlerin kalitesinin artırılması, aynı zamanda iş akış süreçlerini kısaltarak zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla ,İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız;

Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere; Satınalma Şube Müdürlüğü ,

Akademik ve İdari personel ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavi giderlerine ait işlemleri yapmak, Üniversitemizde görev yapan personelin yurtiçi, yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluk işlem hizmetlerini yürütmek üzere; Tahakkuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetlerinin yapılması ile taşıma ve ulaştırma hizmetlerini yürütmek üzere; Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

Harcama birimi tarafından edinimi yapılan mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi , depolanması, korunması ile dağıtılması işlerini 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan,18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yürütmek üzere; Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi,Olarak yapılandırılmıştır. Bu birimler görevlerini ilgili Kanun , yönetmelik vb. mevzuat hükümlerine göre yürütecekler,aynı zamanda verilecek diğer görevleri de hizmette bütünlük anlayışı içinde yapacakladır.

Menü