Neşe TABAN

Bilgisayar İşletmeni

Tel: (258) 296-43 79
E-Posta: ntaban@pau.edu.tr