Neşe TABAN

Bilgisayar İşletmeni

Tel: (258) 296-4379
E-Posta: ntaban@pau.edu.tr