EK SINAV UYGULAMA ESASLARI

1. Öğrenciler devam şartını sağlayıp başarısız oldukları tüm derslerden ek sınav hakkına sahip olurlar. Bu durumdaki öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

2. Devam şartı sağlanmayan dersler için ek sınav hakkı verilmez.

3. Ek sınav kullanan öğrenciler akademik birimler tarafından sisteme işlenir.

4. Ek sınavlar sürecinde askerlik hariç kayıt dondurma işlemi yapılmaz ve bu sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.

5. Azami öğrenim süreleri sonunda, hiç almadıkları ve/veya derse devam koşulunu yerine getirmedikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

6. Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, ek sınav haklarını azami öğrenim süresini tamamladıkları yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen ilk iki ek sınav tarihlerinde kullanmak zorundadır. Ek sınav hakkını verilen süreler içerisinde kullanmayan öğrenciler, sınav hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu hakkı daha sonraki dönemlerde kullanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerden başarısız ders sayısı altı ve daha fazla olanların Üniversite ile ilişiği kesilir. Staj hariç başarısız ders sayısı beş ve daha az olan öğrencilerin ise ek süreleri akademik birimin ilgili kurul kararı ile başlatılır.

7. Ek sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrenciler, ek sınav hakkından faydalanacakları döneme ait katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek zorundadır.

8. Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, sınavların başlayacağı tarihten 7 iş günü öncesine kadar sınava girmek istediği dersler için ilgili akademik birime dilekçe(Beş ve beşin altındaki dersler için iki ek sınav veya ek süre tercihi belirtilecektir.) ile bildirmek ve başvuru yapmak zorundadır. Öğrencilerin dilekçelerinde yer alan ders/dersler ve ek sınavlar için ilgili akademik birim tarafından yönetim kurulu kararı alınır.

9. Öğrenciler, ek sınavlara akademik birimin hazırlamış olduğu sınav tarihlerinde belirtilen gün, saat ve yerde girerler.

10. Ek sınavlara katılacak öğrencilerin tespiti ve ilanı ile sınavların uygulanması Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilir. Öğrenciye ek sınav, ek süre ve sınırsız sınav haklarından herhangi biri verildikten sonra akademik birim tarafından öğrencinin durumuna göre yeni hakları sırasıyla ilgili Yönetim Kurulu Kararı verilerek devam ettirilir ve yetkili/yetkililer tarafından otomasyon sistemine işlenir.

11. Ek sınavlar; 1’ inci Ek Sınav ve 2’inci Ek Sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak olup, öğrenciler 1’inci ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden 2’inci ek sınavlara katılabileceklerdir. 1’nci ek sınav hakkını kullanamayan öğrenciler, 2’nci ek sınav hakkını kullanabilirler. Ek sınavların 1’ncisinde, sınavına girdikleri dersi/dersleri başaran öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin ek sınavının 2’incisine giremezler.

12. Ek sınavlardan alınan notlar başarı notu yerine geçer.

13. Uygulamalı teorik ya da sadece uygulamalı derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

EK SÜRE UYGULAMA ESASLARI

1. Ek sınavlar sonunda başarısız olduğu, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı toplam beş ve daha az olanlara bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan başarısız olduğu, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı toplam beş ve daha az olan öğrencilere dört yarıyıl, devam koşulunu yerine getirerek bir dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamazlar. Staj, tez/proje, seminer, işyeri eğitimi, stüdyo/tasarım dersi vb. dersler bu ders sınırları içinde değerlendirilmez.

2. Ek süre kullanma hakkı kazanan öğrenciler için, akademik birimler ilgili kararları alarak ders kayıtlarından önce sisteme işlerler. Bu işlem yapılırken öğrencinin ek sınav hakkı kullanıp kullanmadığı da kontrol edilir.

3. Staj, tez/proje, seminer, işyeri eğitimi, stüdyo/tasarım derslerini öğrenci verilen ek süreler içinde başarmak zorundadır. Bu dersler, ek sınav ve sınırsız sınav kapsamında değildir.

4. Ek süre hakkı verilen öğrenciler ilgili dönemin katkı payı ve öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders kaydı/kayıt yenileme ve ekle-sil-onayla işlemini yapmak zorundadır. Öğrenciler, ek süre verilen derslerin sınav haklarını ilgili yarıyıllarda açılan ara sınav ve dönem sonu sınavlarında kullanır.

5. Ek süre kullanan öğrenciler, devamını almadığı derslere devam etmek zorundadırlar.

6. Ek süre hakkı verilen öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanır.

7. Ek süre hakkı kullanan öğrenciler, yaz okulundan ders alabilirler. Yaz okulunda geçen süre, öğrencinin ek süre hakkında düşülmez.

8. Ek süreler sonunda mezuniyeti için devam şartını yerine getirmediği, hiç almadığı dersi olanların ve stajını yapmamış olanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

9. Ek süreler sonunda başarısız olduğu ders sayısı birden fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

SINIRSIZ SINAV UYGULAMA ESASLARI

1) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

2) Bir dersten başarısız olanlara öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir.

3) Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmez iseler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu öğrencilerle ilgili yönetim kurulu kararı alınarak Üniversite ile ilişiği kesilir.

4) Sınırsız sınav hakları 1. Ek sınav tarihlerinde kullanılır.

5) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

6) İlişiği kesilme durumda olan öğrencilerin ilişik kesme kararı yetkisi ilgili Yönetim Kurulundadır.

7) Bu Ek Sınav Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve birimlerin kurul veya yönetim kurulu kararları uygulanır.