n n n BİRİM KALİTE POLİTİKASI

Atatürk İlke ve İnkılapları esas olmak üzere uluslararası ve ulusal normlar çerçevesinde elde edilen verilerin analiz edilmesi–yorumlanması ve çözümlenmesi süreçlerinde bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, araştırma, sorgulama ve eleştirel düşünmeyi önceleyen nitelikli ve çağdaş eğitim hizmeti sunulmasıdır.

Bu çerçevede; kalite politikasını mekânsal bağlam ve işlevsel bağlam olmak üzere 2 (iki) alt politikada ifade etmek mümkündür:

n Mekânsal bağlam

 

 

(1) Bilimsel ve akademik bilgi üretimi–sunumu bağlamında katılımcılık ilkesi temelinde farklı görüş ve düşüncelerin birlikteliğine dayanan gelişmelere açık yenilikçi–dinamik ve ortak akılın egemen kılındığı bir eğitim–öğretim ortamı sunulması.

(2) Yenilikçi ve çağdaş eğitim–öğretim yöntem ve teknikleri ile bilişim araç ve yazılımlarının yaygın ve etkin kullanılmasına yönelik nitelikli ve yeterli stüdyo ve laboratuvar ortamlarının oluşturulması.

n İşlevsel bağlam

 

 

(1) “Yaşam boyu öğrenme ilkesi” ve “öğrenci odaklı eğitim felsefesi” temelinde sorunları bilimsel–akademik bilgi temelinde sorgulayan ve alternatif çözümler eşliğinde sonuçlandırmaya odaklanan “insan haklarına saygı ve evrensel değerler” ile “bilimsel etik” konularını temel ilke edinen farkı görüş ve önerilere açık yenilikçi ve aydın meslek insanları yetiştirilmesi.

(2) “Katılımcılık ve işbirliği ilkesi” temelinde içsel (Kurumsal ortaklıklar) ve dışsal paydaşlar (Sanayi–Sivil Toplum Kuruluşları) ile etkileşim içinde kamu yararı odaklı yenilikçi ve katma değeri yüksek bilimsel araştırma ve uygulama projeleri ile sosyal sorumluluk projeleri yoluyla toplumsal bütünleşme sağlanması.