Probleme Dayalı Öğrenim

                                                              


     Tıp alanında bilgi birikiminin hızla gelişmesi ve artması ile birlikte, Tıp eğitimine de yeni kavramlar girmiştir. Bilgiye ulaşma, yorumlama, problem çözme,    sonuca ulaşma ve sonuçların yapıcı olarak değerlendirilmesi gibi yaşamın her alanında karşılaşılan konular Tıp ve eğitiminde de gündeme gelmiştir. İlk kez     1976 yılında Kanada Mc Master Üniversitesi’nde Howard Borrows tarafından kullanılan Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) kavramı, sağlık ve diğer birçok alanda     (mühendislik, hukuk, mimarlık, dil eğitimi vb.) eğitim felsefesi olarak geçtiğimiz yüzyılın en önemli eğitim metotlarından biri olmuştur.  

    PDÖ’de, karşılaşılan bir problemden yola çıkılarak, problemin tanımlanması ve daha sonra problemin çözümü aşamalarında ihtiyaç duyulan temel bilgilerin    öğrenme hedefi yapılarak, öğrenen tarafından aktif biçimde araştırılması amaçlanmıştır. Öğrencinin pasif ve öğretilen konumdan, aktif biçimde araştırıcı ve    öğrenici pozisyona geçmesi ve ulaştığı/edindiği/içselleştirdiği bilgilerini paylaşmasından dolayı bu sisteme “interaktif eğitim” ya da “aktif eğitim”’de    denilmektedir.

   Eğitim yöntemi, 1986 yılında Dundee Üniversitesi’nden Dr.Harden’ın geliştirdiği bir model ile çağdaş tıp eğitiminin ana bileşenleri haline gelmiştir. Bu model     altı adet eğitim stratejisine dayanır (İngilizce SPICES kısaltmasının açılımı): öğrenci merkezli, probleme-dayalı, entegre, topluma dayalı, seçmeli öğrenme    sağlayan ve sistematik (Tablo). Böylece PDÖ, geleneksel tıp eğitiminden farklı olarak değişen tıp eğitiminin önemli aşamalarından biri olmuştur. Dünyada çok   çeşitli Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde PDÖ sistemi halen uygulanmaktadır. Bu üniversitelerden bazıları aşağıda verilmiştir.Maastricht Üniversitesi

Dundee Üniversitesi

California Üniversitesi

Toronto Üniversitesi

Linkoping Üniversitesi

Western Australia Üniversitesi

Mc Master Üniversitesi

Pittsburg Üniversitesi

Mercer Üniversitesi

Harvard Üniversitesi

New Mexico Üniversitesi

Dartmouth Üniversitesi

Liverpool Üniversitesi vb.      Dünya Hekimler Birliği, Tıp eğitiminin amacını yetenekli ve yeterli hekimler yetiştirmek olarak açıklamıştır. Gerçekten PDÖ bu amaç doğrultusunda hekimler yetiştirmeye uygun bir eğitim yöntemidir.      Tablo: Harden modeline göre yeni (sağ sütun) ve eski (sol sütun) Tıp eğitim sistemi modellerinin karşılaştırması.

 

   
            

 Öğrenci merkezli

 Öğretmen merkezli

 Probleme dayalı

 Bilgi yüklemeli

 Entegre

 Disipline Dayalı 

 Topluma dayalı

 Hastaneye Dayalı

 Seçmeliler (elektifler)

 Standart Program

 Sistematik

 Usta-Çırak ilişkişi

   
   
   


       Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uygulanan eğitim sisteminde “PDÖ Oturumları” merkezde olmak üzere gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri (aktiviteleri) ile biyo-psiko-sosyal yaklaşımın öğrenciye kazandırılması ve öğrencinin tam ve yetkin olarak donanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu eğitim etkinlikleri, ilk üç yıl için Kliniğe Giriş ve Mesleksel Beceriler Uygulamaları, Laboratuar Uygulamaları, Alan Çalışmaları, Mesleksel Değerler ve Etik, Sunumlar, Formatif Değerlendirme (Büyük Grup Tartışmaları), Bağımsız Öğrenme Saatleri, Terminoloji ve Özel Çalışma Modülü olarak sıralanabilir. İlk üç yılda eğitim, bu etkinliklerin sabit olmayan ama belli bir sistematik içinde yerleştirildiği modüllerde yapılır. Modüller genellikle iki hafta sürer. İki haftalık bir modülün örnek programı aşağıda verilmiştir. Bu programın içinde “Ortak zorunlu dersler”’de yer almaktadır. Modül sonunda Modül Sonu Değerlendirme (MSD) adında bir değerlendirme sınavı yapılır. 

        PDÖ Oturumları bu eğitim sisteminin en önemli bileşenidir. Küçük gruplarda bir eğitim yönlendiricisinin katılımı ile gerçekleşen PDÖ oturumlarında öğrenciler bir senaryo dahilinde gerçek yaşamda da karşılaşabilecekleri bir olgu/hastanın problemi ile yüz yüze gelmektedirler. Her PDÖ oturumunda yeni bilgiler ve kavramlar öğrenmekte, bilgilerini kullanmakta, temel ve klinik tıp bilgilerinin nerede kullanılacağını fark ederek daha iyi anlamakta, analiz, sentez ve problem çözme becerilerini geliştirmektedirler. Böylece öğrenci merak ettiği, ihtiyaç duyduğu konuyu öğrenirken, neyi öğreneceğini ve nereden öğreneceğini araştırmakta ve grupla bunu paylaşarak içselleştirmektedir. Bir başka deyişle, PDÖ oturumlarında öğrenciye adeta öğrenmenin öğretilmesi söz konusu olmaktadır. İletişim sağlama, liderlik yapma, bilgi paylaşma, eksiklerinin farkına varma, öğrenmek için motivasyon sağlama, kendi bilgilerini değerlendirme, ekip çalışmasına yapma becerisini kazanma gibi bir çok fonksiyonu olan PDÖ oturumları, öğrencinin önceki bilgilerinin üzerine yeni bilgileri eklemesi ve bilgisini karar verme, sorgulama ve problem çözme etkinliklerinde kullanmasını sağlamaktadır. PDÖ oturumlarında ortaya çıkan öğrenme hedeflerinin öğrenci tarafından araştırılması öğrenci merkezli bir eğitimi zorunlu kılmakta ve ezbere dayalı eğitime bir alternatif olmaktadır. Bu hedeflerin araştırılması sürecinde öğrenciye destek olan eğitim etkinlikleri modülün içine öğrenme hedeflerine uygun bir sıralama ile konmakta ve hedefin öğrenilmesinde ve uygulanmasında öğrenciye yardımcı olmaktadır.