Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2547 sayılı kanuna uygun olarak Dekan ve iki Dekan yardımcısı bulunmaktadır. Fakültemizde, Dekan Yardımcıları dışında Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu (MÖEK) Başkanlığı (Başkoordinatör ve Başkoordinatör Yrd.)  yapılandırması vardır. Bu kurul ilgili Dekan yardımcılarına bağlı olarak görev yapmaktadır.

 

MÖEK Dekan veya Dekan tarafından önerilen Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir Öğretim Üyesinin başkanlığında (Başkoordinatör), Başkoordinatör Yrd., Dönem Koordinatörleri (Dönem Kurulu Başkanları) ve Dönem Koordinatör Yardımcılarından (Dönem Kurulu Başkan Yardımcılarından) bir eğitim-öğretim yılı için oluşturulmaktadır. MÖEK’e bağlı çalışacak diğer kurul ve komitelerde görev alacak öğretim üyeleri ve eğitim sorumluları ilgili anabilim dalı ve bölüm kurullarının ve MÖEK’in görüşleri değerlendirilerek, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, Dekanlık tarafından görevlendirilir. Kendisine bağlı kurul ve komiteler arası eşgüdümü MÖEK sağlamaktadır. MÖEK ile bölüm ve anabilim dalları arasındaki koordinasyonu Dekan sağlar.

 

Mezuniyet Öncesi Eğitim ile ilgili diğer kurul ve komiteler MÖEK’e bağlı olarak çalışmaktadır. MÖEK ve MÖEK’e bağlı kurul ve komitelerin görev tanımları “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi” ile “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulları ve Eğitim Sorumluları Çalışma Kılavuzu”nda tanımlanmıştır.

 

MÖEK her eğitim-öğretim yılında ilgili kurulların Dekanlık ve Fakülte Kurulu tarafından onaylanmış görüşleri doğrultusunda öğretim, eğitim ve sınavların genel planlamasını ve koordinasyonunu sağlar. Kurul, kurul başkanının çağrısı üzerine eğitim öğretim yılı süresince ayda en az 2 (iki) kez olağan olarak toplanır. İlgili dönemlerin öğrenci temsilcileri düzenli olarak Kurul toplantılarına çağrılır. MÖEK, her eğitim-öğretim yılı sonunda tüm Dönem koordinatörlerinden gelen görüşler doğrultusunda Dekanlığa yılsonu eğitim-öğretim raporu hazırlar.