1.Avrupa Birliği Ülkeleri (KA 103)  

   Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilirler. Erasmus KA 103 programının kapsadığı öğrenci hareketliliği iki şekilde gerçekleşmektedir. 

       1.Öğrenim Hareketliliği

       2.Staj Hareketliliği

2. Öğrenim Hareketliliği

   Bu hareketlilik faaliyeti, Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre olabilir. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.  Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz. Yalnızca isteğe bağlı stajlarda kayıt donduran öğrencinin hareketlilikten yararlanıp yararlanamayacağı hususu yükseköğretim kurumunun takdirindedir.

3. Öğrenci Hareketliliğinde Süreler

   Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay, azamî süre ise 12 tam aydır. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir ve resmi tatiller kesinti olarak kabul edilmez. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.  Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayat Boyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.

  Öğrencinin Türkiye’deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Böylece   öğrencinin yıl veya dönem kaybetmemesi temel amaçtır. 

4.Öğrenci Seçimi ve Seçim Şartları

Hareketliliğe katılacak öğrenciler (öğrenim ve staj), yükseköğretim kurumu tarafından yapılan seçimle belirlenir. Yükseköğretim kurumu tarafından öğrenci seçim takvimi oluşturulur; seçim yapılacağı ilan edilir ve belirlenen son başvuru tarihine kadar başvurular alınır. Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir.

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

 • Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

 • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması, (bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir.)

 • 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren Erasmus ve diğer değişim programlarına başvurabilmek için, lisans düzeyinde PAÜ Erasmus Dil Sınavından 60, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarından minimum 50 puan;  yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise PAÜ Erasmus Dil Sınavından 65, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarından minimum 55 puan gerekmektedir.


  Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri

  YDS-eYDS- YÖKDİL Puanı

  Paü Erasmus Dil Sınavı Eşdeğerliği

  B1

  50

  60

  B1

  55

  65

  B1

  60

  70

  B2

  70

  80

  B2

  80

  90

  B2

  90+

  100

 5. Hibe Desteği 

    Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, öğrenci Erasmus programı ile almış olduğu hibenin tüm masraflarına yeteceğini düşünmemesi gerektiğidir. Erasmus hibesi tüm masrafları karşılamak amacıyla değil, öğrencinin harcamalarına destek olmak amacıyla verilmektedir.

   Öğrenci hareketlilik faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler, hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

Not: Yukarıdaki hibeler 2019 sözleşme döneminden itibaren seçilen öğrencilere uygulanacaktır. 

Yükseköğretim kurumları aylık hibe ödemelerinin ödemesini yaparken şeffaf ve anlaşılabilir uygulama yöntemleri belirleyebilirler. Ödeme miktarları, azami şartları sağlamış ve başarılı olarak yurda dönüş yapmış, evraklarında herhangi bir eksiklik olmayan öğrenciler için geçerlidir. 

2. Erasmus Staj Hareketliliği

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmasıdır. Erasmus staj faaliyeti ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli husus, öğrencinin bölümü ile ilgili bir firmada yurt dışı staj faaliyetini gerçekleştirmesidir. Örneğin, otomotiv mühendisliği bölümünde okuyan bir öğrencinin, yurt dışında gerçekleştireceği staj deneyiminin “ muhasebe, satış, pazarlama” gibi bölümlerde olması mümkün değildir. 

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.  Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezun olmuş öğrenciler Erasmus staj faaliyetinden faydalanamazlar.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400

Not: Bir öğrenci aynı eğitim kademesinde hem Erasmus öğrenim hareketliliğinden hem de Erasmus staj faaliyetinden yararlanabilir, ancak bu iki faaliyetin sürelerinin toplamı 12 ayı geçemez. 

Not: Erasmus staj faaliyeti için gerekli olan detayları takip etmek için, üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü çalışanlarınca gerçekleştirilen toplantılara katılmak gerekmektedir.  Özellikle staj yapılacak şirketin öğrencinin kendisinin bulması ve staj süresince takip edilmesi gereken adımların öğrencinin sorumluluğunda olması sebebiyle, “Erasmus staj” bilgilendirme toplantılarına katılmak öğrenciler için önem arz etmektedir.