PROJE LİSTESİ - PUSULA BİLGİ SİSTEMİ

Akademik Teşvik Bilgi Sistemi

Akademik Teşvik Başvuru sürecine yönelik tüm işlemlerin otomasyon üzerinden yapılması amacıyla tasarlanmış Pusula Bilgi Sistemi modülüdür. Başvuru ve değerlendirme süreçleri, kurul komisyon oluşturma, inceleme ve onaylama süreçlerinin tamamı bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Alt Yapı Bilgi Sistemi

Üniversitemize ait tüm kapalı ve açık alanların (yerleşke, bina, yeşil alan, otopark, spor alanları, derslik, laboratuvar vb.) kullanım durumları, kapasite bilgileri, teknolojik imkanları, iç mekan özellikleri ile birlikte sisteme aktarılmasını sağlayan modüldür. Ayrıca sistem, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığının birimlerden gelen arıza bildirimlerini takip ettiği bir alt modülü içermektedir. Bu modüldeki veriler ders - sınav programı girişlerinde de kullanılmaktadır. Derslik kullanım oranları, derslik kapasiteleri ve sınav oturma planı şablonlarını içeren raporlara ulaşılabilmektedir.

Bukalemun İçerik Yönetim Sistemi

Üniversite bünyesindeki bölüm, fakülte, enstitü, araştırma merkezleri, idari birimlerin ya da akademik ve idari personelin bilgi paylaşmak, tanıtım yapmak, etkinlik haberi vermek gibi amaçlarla kullanmak istedikleri web sitelerinin, bir programcı veya tasarımcıya ihtiyaç duymaksızın yönetimini, güncellenmesini ve yayınlanmasını sağlayan içerik yönetim sistemdir.
Eğitim ve bilgilendirme için tıklayınız.

Canlı Ders Sistemi

Üniversitemiz bünyesinde tüm düzeylerde uzaktan eğitim ile verilen derslerin senkron olarak işlenebilmesini, materyal paylaşımını ve ödev yönetiminin yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir.

Doküman Yönetim Sistemi

Üniversitemizin her türlü resmi yazışmalarına ait dokümanlarının mevzuata uygun olarak; oluşturulması, işlem yapılması (paraflanması, e-imza veya ıslak imza ile imzalanması), dosyalanması, arşivlenmesi, imha edilmesi ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) entegrasyon işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği modüldür. Bu sistemde Başkanlığımız alınan yazılımın Personel Bilgi Sistemi ile entegrasyon çalışmalarını (kullanıcı, unvan, birim, vekalet vb.) üstlenmiştir.

Eğitim Destek Sistemi

Öğrenci Bilgi Sistemi ile bütünleşik çalışan, dersle ilgili kaynak ve materyallere erişim, dosya paylaşımı, sanal sınıf uygulamaları, ödev, sınav gibi etkinliklere olanak tanıyan ve bunların değerlendirilmesini sağlayan, açık kaynak kodlu (moodle) uzaktan eğitim modülüdür.

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Bologna süreci kapsamında ders içerikleri, öğrenim kazanımı, program yeterlilikleri, eğitim-öğretim kılavuz girişleri, müfredat işlemleri ile AKTS iş yüklerinin girişi ve raporlanmasının yapıldığı, Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) ilişkisinin kurulduğu modüldür. Ders görevlendirmeleri, ders programları ve sınav programları bu modülde yer alan veriler ile oluşturulmaktadır.

Eğitim Yönetim Sistemi

Ders programı için zaman çizelgelerinin oluşturulması, uygun dersliklerin tanımlanması, ders programlarının girişi, sınav tarih girişi, sınav oturma planlarının oluşturulması, sınav kağıt ücretlerinin hesaplanması ve bu işlemlerin raporlanması için geliştirilmiş modüldür. Ders veren personel tarafından ek ders onaylama, telafi dersi görüntüleme, ders programı görüntüleme gibi işlemlerin yapıldığı, tahakkuk işlemleri ile ilgili personel tarafından gerekli rapor ve onay işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür.

Enstitü Bilgi Sistemi

Enstitülere dönemlik öğrenci başvurularının alınması, takibi ve ilan edilmesi, jüri işlemleri, Yönetim Kurulu Kararı işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Doktora işlemleri ile ilgili tüm aşamaların takip edildiği ve raporlama işlemlerinin, gerçekleştirildiği modüldür.

E-posta Servisi

Personel ve öğrenciler tarafından kullanılabilen e-posta sistemine erişim sağlanabilen modüldür.

Erasmus+ Bilgi Sistemi

Erasmus+ ve KA107 programı kapsamında anlaşma ve kontenjan girişleri, öğrenci ve personel başvuruları ile yerleştirme işlemlerinin, gelen öğrenci kayıtlarının ve koordinatör işlemlerinin gerçekleştirildiği ve raporlandığı modüldür.

F1 Bildirim Takip Sistemi

Daire Başkanlığımızdan alınan tüm hizmetler için, taleplerin ve takip aşamalarının kayıt altına alınarak daha kaliteli çözümler sunma amaçlı bir iş takip sistemidir. Üniversitemizdeki tüm idari ve akademik personelimiz F1 Bildirim Takip Sistemi üzerinden iyileştirme, hata, yeni istek, bilgi taleplerini Başkanlığımıza ileterek takibini yapabilmektedirler. Ayrıca tüm öğrencilerimiz bu sistemin altında yer alan ÖİDB Bildirim İşlemleri modülü ile Öğrenci işleri ile ilgili problem ve taleplerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ileterek takibini yapabilmektedirler.

Faaliyet Bilgi Sistemi

Pamukkale Üniversitesi ve alt birimleri tarafından planlanan ve koordine edilen faaliyetlerin sistem üzerinden girişi, yetkilendirmesi işlemlerinin yürtüldüğü ve bu faaliyetlere ait istatistiklerin izlendiği modüldür.

Formasyon Bilgi Sistemi

Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen formasyon programları için kontenjan işlemleri, başvuruların alınması, şartları sağlayan öğrencilerin kabulü ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür. Formasyon programı dahilinde açılan derslerin belirlenmesi, şubelerin açılması, görevlendirmelerin yapılması ve not giriş işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Öneri (Genel Bildirim) Sistemi

Pamukkale Üniversitesi öğrenci ve personelinin, dijital ortamda üniversitenin çeşitli birimleri ile ilgili dilek, öneri, memnuniyet ve şikâyetlerini Pusula Bilgi Sistemi üzerinden iletebilmesi, üniversite içinde ilgili birimlerde bu sürecin takip edilebilmesi ve sonuçlandırılması, gerektiğinde bu bildirimlerin sonuçlandırılmasına yönelik raporlama ve istatistiki bilgilerin sağlanabilmesi amacıyla geliştirilmiş bir modüldür.

Hazırlık Bilgi Sistemi

İlahiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu’ nun hazırlık programlarının ortaklaşa kullandığı modüler sistem yapısı ile kurgulanmış dönem/düzey/modül/sınıf tanımlamadan öğrencilerin not işlemlerine, görevlendirme işlemlerinden sertifika işlemlerine kadar tüm yetkilendirme ve görüntülemelerin parametrik yapıldığı modüldür.

Kurumsal Veri Değerlendirme Sistemi

Pusula Bilgi Sistemi içindeki tüm bilgi sistemlerinden güncel ve ya geriye dönük veriler ile istatistiki bilgilerin farklı formatlarda raporlandığı modüldür. Yetki dahilinde görülen raporlarla birlikte genel kullanıma açık raporları da içermektedir.

Kütüphane Bilgi Sistemi

Kütüphaneye ait basılı ve online yayın sayıları, kütüphaneler arası ödünç verme sayıları ve lisansüstü programlarda tez teslim işlemleri yürütülmektedir.

Mezun Bilgi Sistemi

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizle iletişimi devam ettirebilmek amacıyla hazırlanmış anketlerin doldurulduğu ve istihdam, kariyer bilgilerinin analiz edilerek program müfredatlarının gözden geçirilmesine olanak sağlayan modüldür. Mezun İzleme Sistemi aktif olduğundan Kasım 2023'den itibaren kapatılmıştır.

Mesaj Merkezi

Tüm öğrencilerimizin danışmanlarına, Bölüm/Enstitü Anabilimdalı başkanlarına, Bölüm Başkan Yardımcılarına, Erasmus/Farabi/Staj Koordinatörlerine ve akademik birim sekreterlerine sorunlarını iletebildikleri bilgi sistemidir. İlgili kişilere sistem üzerinden mesaj ve e-posta gönderilir. Üst Yönetim tarafından izlenebilmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Önlisans ve lisans düzeyindeki aday öğrenciler, öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılan, eğitim öğretim süreçlerindeki ders kayıt, not giriş ve görüntüleme, katalog işlemleri, danışmanlık vb. işlemlerin yürütüldüğü ve izlendiği modüldür.

  • Anketler
  • Farabi İşlemleri
  • İşyeri Eğitimi
  • Staj işlemleri
  • Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme
  • Öğrenci Temsilcilik Seçimleri
  • Yurtdışı Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

Öğrencilerin Üniversitemize ilk kayıtlarından mezun oluncaya kadar öğrenci işleri personeli tarafından, kayıt, öğrenim harç işlemleri, kurul kararları, katalog düzenleme, diploma basımı, yatay geçiş işlemleri, akademik takvim giriş ve yetkilendirme gibi tüm işlemlerinin yürütüldüğü modüldür. Modül ayrıca YÖKSİS ile bütünleşik çalışmaktadır. Bu modülde yer alan veriler, Eğitim Öğretim ve Eğitim Yönetim bilgi sistemlerinde kullanılmaktadır.

PDREM Randevu Sistemi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından öğrencilere ve personele verilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin tanımlamalarının yapıldığı, gerekli çizelgelerin ve ölçek/formların hazırlandığı, başvuruların alındığı, başvuruların sekreterya işlemlerinin yürütülerek değerlendirildiği ve bütün işlemlerin takip edildiği bir sistemdir.

Personel Bilgi Sistemi

Personel Modülü, tüm personelin Kadro, Atama, Terfi, Sicil, Birim Değişikliği, İzin, Görevlendirme, Öğrenim İntibak, Hizmet Değerlendirme, Hizmet Belgesi, Emeklilik İşlemleri, Giyim Yardımı gibi tüm işlemlerinin yürütüldüğü uygulama yazılımlarını ve SGK (HİTAP) ile DYS entegrasyonlarını kapsamaktadır. Personel Bilgi Sisteminde yer alan veriler tüm bilgi sistemleri ile bütünleşik çalışmaktadır.

Proje Bilgi Sistemi

Akademik personelin proje başvurularının ve takibinin (proje onay, proje güncellenmesi, ve raporlarının alınması işlemleri) yapıldığı modüldür. Dış Kaynaklı Projeler,Mentör –Mentee Başvuruları,Döner Sermaye Projeleri işlemleri gerçekleştirilmektedir.

PÜMDERSAN Bilgi Sistemi

Personel Sandığı işlemlerinin takibi ve kullanıcıların bilgilerini görüntülediği uygulamadır. Kullanıcılar tarafından aidat ve kredi ödeme takipleri ve aidat ödeme değişiklikleri güncellenebilmektedir. Yönetici yetkisindeki kişiler ise kredi başlatma, aidat güncelleme, ödeme takipleri ve istatistikler ile üye bilgilerini güncelleme işlemlerini gerçekleştirmekte, banka raporu alarak bankaya ödeme kesintilerini gönderip, bankadan gelen kesinti verilerini sisteme aktararak güncelleme işlemini yapabilmektedirler.

SKS Bilgi Sistemi

Öğrencilerin kısmi zamanlı çalışma ve yemek bursu başvuruları için kontenjanların belirlendiği, değerlendirildiği, sonuçlarının ilan edildiği modül ile öğrenci topluluklarının yönetimi, etkinlik işlemleri ve takibinin yapıldığı modüllerden oluşmaktadır.

Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi

Stratejik plan hazırlama, performans izleme ve bütçe işlemleri ile stratejik planın ilişkilendirilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür. Halen geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Strateji Daire Başkanlığı ve birimlerde Strateji Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilen veri girişinden sorumlu personel tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca bu bilgi sistemi altında yer alan «Belge/Doküman Paylaşım Modülü», tek bir belge üzerinde yetkilendirilen birden çok kişinin aynı anda belgeye erişerek değişiklik önerisinde bulunabileceği bir modüldür.

Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi

Üniversitedeki süreçlerin ve iş analizlerinin tanımlanması, kontrolü, onaylanması, organizasyon ve pozisyon şemasının tanımlanıp oluşturulması ile ilgili formların hazırlandığı modüldür. Hazırlayan birimlerde, süreçleri tanımlamakla yetkilendirilen personel ve onaylayan amirler tarafından kullanılmaktadır.

Taşınmaz Kira Bilgi Sistemi (Kullanımda Değil)

Taşınmaz Kira Bilgi Sistemi, üniversitemizin taşınmazlarının ihale yoluyla kiraya verilmesi ve bunun sonucunda gerçekleşen işlemler ile ödemelerin takip edildiği sistemdir.

Tıp Fakültesi Bilgi Sistemi

Tıp Fakültesi lisans, tıpta uzmanlık, diş hekimliği uzmanlık ders şubelendirme, görevlendirme ve program giriş işlemlerinin yapıldığı, öğrenci kayıt onay işlemlerinin yapıldığı ve öğrenci ders notlarının işlendiği modüldür.

Toplantı Bilgi Sistemi

Komisyon ve kurul oluşturma, üye girişi, toplantıya davet, toplantı gündem, karar ve tutanak işlemleri gerçekleştirilerek kararlara dair kullanıcılara görev atanabilmekte ve gerçekleşmeleri sistem üzerinden izlenebilmektedir. Toplantılara ait tüm bilgilendirmeler sistem üzerinden e-posta gönderimi ile yapılabilmektedir.

Ulaştırma Hizmetleri Bilgi Sistemi

Teknik gezi programları, personelimizin şehir içi ve şehir dışı görevlendirmeleri gibi aktiviteler için kurum tarafından temin edilecek araç talep işlemlerinin gerçekleştirildiği bilgi sistemidir. Talep işlemi sonrasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından onay ve araç rezervasyon işlemleri gerçekleştirilmekte ve rezervasyonlar, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından çeşitli raporlarla değerlendirilebilmektedir.

Yönetici Bilgi Sistemi

Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki bütün idari ve akademik birimler tarafından Pusula Bilgi Sistemine girişi yapılan bütün verilerin özet raporlarının istatistiksel ve grafiksel olarak Üniversitemiz yöneticileri tarafından izlenmesine olanak sağlaması amacıyla geliştirilmiş bir modüldür.

 

PROJE LİSTESİ- PUSULA BİLGİ SİSTEMİ DIŞINDAN ERİŞİLEN PROJELER

Tez Paylaşım ve Arşiv Sistemi

Online olarak yapılan lisansüstü/TUS/DUS tez savunma, TİK, Yeterlilik kayıtlarının yönetildiği sistemdir.

E-ders Video Yükleme Sistemi

PAUTube için çekilen ders kayıtlarının yükleme işlemlerinin yapıldığı sistemdir.

Kütüphane Rezervasyon Sistemi (Kullanımda Değil)

Kütüphanede çalışma talebi olan öğrenci ve personelin masa ve oda rezervasyon işlemlerini gerçekleştirdiği bilgi sistemidir.

Dinamik Form Sistemi

Birim ve süreç bazlı form/anket işlemlerinin oluşturulup yönetildiği sistemdir.

Ekonomi Yaz Seminerleri

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde her yıl yaz döneminde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nün ev sahipliği yaptığı Ekonomi Yaz Seminerleri için katılımcıların çevrimiçi sisteme kayıt yaptırdığı, ders görevlendirmelerinin ve ders kayıtlarının yapılarak raporlama işlemlerinin yürütüldüğü bir bilgi sistemi tasarlanarak 2015 yılından itibaren kullanıma açılmıştır.

Etkinlik Salon Rezervasyon Sistemi

Üniversitenin fiziki alanlarında yapılacak etkinlikler için üniversite içinden veya dışından rezervasyon talebinde bulunulan, bu taleplerin birim yetkilileri tarafından değerlendirildiği ve fiziki alanların uygunluk durumlarının izlendiği modüldür.

İLTAM Analiz Bilgi Sistemi

İLTAM bünyesinde yapılacak olan bilimsel analizler için kullanılacak laboratuvarlarda rezervasyon talep tabanlı bir modüldür. Laboratuvar analizleri ve eğitimler için üniversite içi ya da dışından başvurular alınarak, analiz maliyetlendirme ve ödemelerin takibi, örnek analiz işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçların raporlanması işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür.

Rektör Randevu Talep Sistemi (Kullanımda Değil)

Rektörlük Makamı ile görüşmek isteyen akademik - idari personel ve öğrenciler tarafından görüşme talep edilen modüldür.

Akbisv2 Akademik Bilgi Sistemi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı YÖKSİS Özgeçmiş Sistemine girilmiş olan verilerden oluşturulan akademik personel bilgi sistemidir.

Maaş Tahakkuk Sistemi

İdari Mail İşler Daire Başkanlığı tarafından kullanılan maaş tahakkuk sistemidir.

Hız İhlal ve Plaka Tanıma Sistemi

Yerleşke içerisinde hız sınırlarına uymayan araçların tespiti için kullanılan sistemdir. Ayrıca yerleşke girişlerinde bulunan geçiş sistemlerinde üniversitemize kayıtlı araçların plaka tanımından geçiş kontorllerinin sağlanması amacı ile kullanılır.

Mezun İzleme Sistemi

Mezun ve aktif öğrencilerin portala kayıt olarak iş ve staj imkanlarından faydalanacağı bir sistemdir. Özgeçmiş oluşturma, ilan sorgulama modülleri mevcuttur.

PADAM POBİS Öğrenci Bilgi Sistemi

PAÜ Dil Öğretimi ve Uygulama Araştırma Merkezi kurs yönetim sistemidir.

PÜKAM Başvuru ve Takiip Sistemi

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Klinik Araştırma Merkezine (PÜKAM) da yapılacak olan araştırmalar için firmaların başvuruda bulunabileceği başvuru sayfaları, başvuruların değerlendirip onay verilmesi ve bütçe işlemlerini takip edebilecekleri sistemdir.