PROJE LİSTESİ

Üniversitemize ait tüm kapalı ve açık alanların (yerleşke, bina, yeşil alan, otopark, spor alanları, derslik, laboratuvar vb.) kullanım durumları, kapasite bilgileri, teknolojik imkanları, iç mekan özellikleri ile birlikte sisteme aktarılmasını sağlayan modüldür. Ayrıca sistem, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığının birimlerden gelen arıza bildirimlerini takip ettiği bir alt modülü içermektedir. Bu modüldeki veriler ders - sınav programı girişlerinde de kullanılmaktadır. Derslik kullanım oranları Derslik kapasiteleri Sınav oturma planları vb. raporlar

Üniversite bünyesindeki bölüm, fakülte, enstitü, araştırma merkezleri, idari birimlerin ya da akademik ve idari personelin bilgi paylaşmak, tanıtım yapmak, etkinlik haberi vermek gibi amaçlarla kullanmak istedikleri web sitelerinin, bir programcı veya tasarımcıya ihtiyaç duymaksızın yönetimini, güncellenmesini ve yayınlanmasını sağlayan içerik yönetim sistemdir.
Eğitim ve bilgilendirme için tıklayınız.

Üniversitemizin her türlü resmi yazışmalarına ait dokümanlarının mevzuata uygun olarak; oluşturulması, işlem yapılması (paraflanması, e-imza veya ıslak imza ile imzalanması), dosyalanması, arşivlenmesi, imha edilmesi ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) entegrasyon işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği modüldür. Bu sistemde Başkanlığımız alınan yazılımın Personel Bilgi Sistemi ile entegrasyon çalışmalarını (kullanıcı, unvan, birim, vekalet vb.) üstlenmiştir.

Öğrenci Bilgi Sistemi ile bütünleşik çalışan, dersle ilgili kaynak ve materyallere erişim, dosya paylaşımı, sanal sınıf uygulamaları, ödev, sınav gibi etkinliklere olanak tanıyan ve bunların değerlendirilmesini sağlayan, açık kaynak kodlu (moodle) uzaktan eğitim modülüdür.

Bologna süreci kapsamında ders içerikleri, öğrenim kazanımı, program yeterlilikleri, eğitim-öğretim kılavuz girişleri, müfredat işlemleri ile AKTS iş yüklerinin girişi ve raporlanmasının yapıldığı, Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) ilişkisinin kurulduğu modüldür. Ders görevlendirmeleri, ders programları ve sınav programları bu modülde yer alan veriler ile oluşturulmaktadır.

Ders programı için zaman çizelgelerinin oluşturulması, uygun dersliklerin tanımlanması, ders programlarının girişi, sınav tarih girişi, sınav oturma planlarının oluşturulması, sınav kağıt ücretlerinin hesaplanması ve bu işlemlerin raporlanması için geliştirilmiş modüldür. Ders veren personel tarafından ek ders onaylama, telafi dersi görüntüleme, ders programı görüntüleme gibi işlemlerin yapıldığı, tahakkuk işlemleri ile ilgili personel tarafından gerekli rapor ve onay işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür.

Enstitülere dönemlik öğrenci başvurularının alınması, takibi ve ilan edilmesi, jüri işlemleri, Yönetim Kurulu Kararı işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Doktora işlemleri ile ilgili tüm aşamaların takip edildiği ve raporlama işlemlerinin, gerçekleştirildiği modüldür.

Personel ve öğrenciler tarafından kullanılabilen e-posta sistemine erişim sağlanabilen modüldür.

Erasmus+ ve KA107 programı kapsamında anlaşma ve kontenjan girişleri, öğrenci ve personel başvuruları ile yerleştirme işlemlerinin, gelen öğrenci kayıtlarının ve koordinatör işlemlerinin gerçekleştirildiği ve raporlandığı modüldür.

Daire Başkanlığımızdan alınan tüm hizmetler için, taleplerin ve takip aşamalarının kayıt altına alınarak daha kaliteli çözümler sunma amaçlı bir iş takip sistemidir. Üniversitemizdeki tüm idari ve akademik personelimiz F1 Bildirim Takip Sistemi üzerinden iyileştirme, hata, yeni istek, bilgi taleplerini Başkanlığımıza ileterek takibini yapabilmektedirler. Ayrıca tüm öğrencilerimiz bu sistemin altında yer alan ÖİDB Bildirim İşlemleri modülü ile Öğrenci işleri ile ilgili problem ve taleplerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ileterek takibini yapabilmektedirler.

Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen formasyon programları için kontenjan işlemleri, başvuruların alınması, şartları sağlayan öğrencilerin kabulü ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür. Formasyon programı dahilinde açılan derslerin belirlenmesi, şubelerin açılması, görevlendirmelerin yapılması ve not giriş işlemleri gerçekleştirilmektedir.

İlahiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu’ nun hazırlık programlarının ortaklaşa kullandığı modüler sistem yapısı ile kurgulanmış dönem/düzey/modül/sınıf tanımlamadan öğrencilerin not işlemlerine, görevlendirme işlemlerinden sertifika işlemlerine kadar tüm yetkilendirme ve görüntülemelerin parametrik yapıldığı modüldür.

Pusula Bilgi Sistemi içindeki tüm bilgi sistemlerinden güncel ve ya geriye dönük veriler ile istatistiki bilgilerin farklı formatlarda raporlandığı modüldür. Yetki dahilinde görülen raporlarla birlikte genel kullanıma açık raporları da içermektedir.

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizle iletişimi devam ettirebilmek amacıyla hazırlanmış anketlerin doldurulduğu ve istihdam, kariyer bilgilerinin analiz edilerek program müfredatlarının gözden geçirilmesine olanak sağlayan modüldür.

Tüm öğrencilerimizin danışmanlarına, Bölüm/Enstitü Anabilimdalı başkanlarına, Bölüm Başkan Yardımcılarına, Erasmus/Farabi/Staj Koordinatörlerine ve akademik birim sekreterlerine sorunlarını iletebildikleri bilgi sistemidir. İlgili kişilere sistem üzerinden mesaj ve e-posta gönderilir. Üst Yönetim tarafından izlenebilmektedir.

Önlisans ve lisans düzeyindeki aday öğrenciler, öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılan, eğitim öğretim süreçlerindeki ders kayıt, not giriş ve görüntüleme, katalog işlemleri, danışmanlık vb. işlemlerin yürütüldüğü ve izlendiği modüldür. Anketler Farabi İşlemleri İşyeri Eğitimi Staj işlemleri Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Öğrenci Temsilcilik Seçimleri Yurtdışı Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme

Öğrencilerin Üniversitemize ilk kayıtlarından mezun oluncaya kadar öğrenci işleri personeli tarafından, kayıt, öğrenim harç işlemleri, kurul kararları, katalog düzenleme, diploma basımı, yatay geçiş işlemleri, akademik takvim giriş ve yetkilendirme gibi tüm işlemlerinin yürütüldüğü modüldür. Modül ayrıca YÖKSİS ile bütünleşik çalışmaktadır. Bu modülde yer alan veriler, Eğitim Öğretim ve Eğitim Yönetim bilgi sistemlerinde kullanılmaktadır.

Personel Modülü, tüm personelin Kadro, Atama, Terfi, Sicil, Birim Değişikliği, İzin, Görevlendirme, Öğrenim İntibak, Hizmet Değerlendirme, Hizmet Belgesi, Emeklilik İşlemleri, Giyim Yardımı gibi tüm işlemlerinin yürütüldüğü uygulama yazılımlarını ve SGK (HİTAP) ile DYS entegrasyonlarını kapsamaktadır. Personel Bilgi Sisteminde yer alan veriler tüm bilgi sistemleri ile bütünleşik çalışmaktadır.

Akademik personelin proje başvurularının ve takibinin (proje onay, proje güncellenmesi, ve raporlarının alınması işlemleri) yapıldığı modüldür. Dış Kaynaklı Projeler,Mentör –Mentee Başvuruları,Döner Sermaye Projeleri işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin kısmi zamanlı çalışma ve yemek bursu başvuruları için kontenjanların belirlendiği, değerlendirildiği, sonuçlarının ilan edildiği modül ile öğrenci topluluklarının yönetimi, etkinlik işlemleri ve takibinin yapıldığı modüllerden oluşmaktadır.

Stratejik plan hazırlama, performans izleme ve bütçe işlemleri ile stratejik planın ilişkilendirilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür. Halen geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Strateji Daire Başkanlığı ve birimlerde Strateji Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilen veri girişinden sorumlu personel tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca bu bilgi sistemi altında yer alan «Belge/Doküman Paylaşım Modülü», tek bir belge üzerinde yetkilendirilen birden çok kişinin aynı anda belgeye erişerek değişiklik önerisinde bulunabileceği bir modüldür.

Üniversitedeki süreçlerin ve iş analizlerinin tanımlanması, kontrolü, onaylanması, organizasyon ve pozisyon şemasının tanımlanıp oluşturulması ile ilgili formların hazırlandığı modüldür. Hazırlayan birimlerde, süreçleri tanımlamakla yetkilendirilen personel ve onaylayan amirler tarafından kullanılmaktadır.

Tıp Fakültesi lisans, tıpta uzmanlık, diş hekimliği uzmanlık ders şubelendirme, görevlendirme ve program giriş işlemlerinin yapıldığı, öğrenci kayıt onay işlemlerinin yapıldığı ve öğrenci ders notlarının işlendiği modüldür.

Teknik gezi programları, personelimizin şehir içi ve şehir dışı görevlendirmeleri gibi aktiviteler için kurum tarafından temin edilecek araç talep işlemlerinin gerçekleştirildiği bilgi sistemidir. Talep işlemi sonrasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından onay ve araç rezervasyon işlemleri gerçekleştirilmekte ve rezervasyonlar, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından çeşitli raporlarla değerlendirilebilmektedir.

Duyurular Tümünü Gör