PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

(pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji

Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere yapılan pratik uygulamaların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Staj Yönergesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Staj Çalışmalarının Zorunluluğu

MADDE 4- (1) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

öğrencileri; Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü'nce uygun görülen işyerlerinde Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi hükümlerine göre, pratik çalışma yeteneklerini artıracak yönde mesleki staj yapmak zorundadırlar.

(2) Öğretim programlarında belirtilen ve eğitim süresi içinde yapılan atölye, laboratuar ve benzeri çalışmalar staja dahil değildir.

Staj Süreleri ve Yerleri

MADDE 5- (1) Staj Süresi, haftada en az 40 (kırk) saat çalışılmak üzere, toplam 60 iş günüdür. Hafta sonları çalışma yapılan işyerlerinde stajyer öğrencinin cumartesi günleri de çalıştığı işyeri tarafından belgelenirse cumartesi günleri de kabul edilebilir.

Bu süre içinde yapılacak staj bölümleri:

a) Staj I. : 25 iş günü

b) Staj II. : 20 iş günü

c) Haritalama Kamp stajı :15 iş günü

(2) Staj I kendi içerisinde tek seferde yapılabileceği gibi 2 veya 3 parçaya bölünerek de yapılabilir. Aynı şekilde Staj II de tek seferde ya da 2 veya 3 parçaya bölünerek yapılabilir. Staj I ikinci sınıf tamamlandıktan sonra, Staj II ise üçüncü sınıf tamamlandıktan sonra yapılabilir. Haritalama kamp stajı ise üçüncü sınıf tamamlandıktan sonra ve Saha Jeolojisi dersinin finaline girme hakkı alındıktan sonra yapılabilir.

MADDE 6- (1) Stajlar genellikle akademik takvimde belirtilen Bahar Yarıyılı Genel sınavlarının bitimini takiben başlar ve Güz Yarıyılı ders başlangıcında son bulur.

a) Derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenciler (N.Ö ve İ.Ö) ders yarıyıl süresi içinde staj

yapmak için Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü'ne Öğrenci İşlerinden alacakları durumlarını gösteren bir belgeyi (transkipt vb.) içeren bir dilekçe ile müracaat ederler. Müracaatları, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü ve Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca karara bağlanır.

b) Yarıyıl sonunda mezuniyet durumu söz konusu olan ikinci öğretim öğrencileri, yukarıda konu edilen dilekçeli izin ile yarıyıl süreleri içinde de staj yapabilirler.

c) Yarıyıl sonunda mezuniyet durumu söz konusu olan ve derslere devam zorunluluğu olan normal öğretim öğrencilerinin hafta içinde üç boş ders günü var ise ders programı ile birlikte yukarıda konu edilen dilekçeli izin ile yarıyıl süreleri içinde de staj yapabilirler.

d) Yaz okulunda ders alan öğrencilerin hafta içinde en az üç boş ders günü var ise dilekçe ile

başvuru yaparak ders programını da dilekçeye eklemek suretiyle yaz okulu döneminde staj yapabilirler. Yaz okulu staj başvuruları yaz okulu ders programı belirlendikten sonra yapılır.

MADDE 7- (1) Öğrenci stajını Bölüm Staj Koordinatörlüğünce konu olarak uygunluğu onaylanan staj yerinde yapar. Staj yerinde mutlaka en az bir Jeoloji mühendisi olmalıdır.

MADDE 8- (1) Öğrencilerin kendi bulacakları ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü'nce uygun görülen işyerlerinde staj yaparlar.

(2)Öğrenciler, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü'nün önerisi ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde yürütülen uygulama ve uygulamalı araştırma projeleri çerçevesi içinde üniversite bünyesinde staj yapabilirler. Böyle işyerlerinde staj yapacak öğrenciler, yürütülen uygulama ve uygulamalı araştırma projelerinin sorumlularının teklifi göz önüne alınarak Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü tarafından seçilir. Ayrıca resmi ve özel kuruluşlar kanalıyla yurt dışında da staj yapılabilir.

Öğrenci Sorumluluğu

MADDE 9- (1) Staj yapan öğrenciler:

a) Staj yaptıkları işyerlerinin çalışma ve güvenlik kurallarına, disiplin ve düzenine uymakla yükümlüdürler.

b) Staj yerlerinde kullandıkları her türlü alet, malzeme, makina, araç ve gereçleri özenle kullanmak

zorundadırlar. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesi veya getirememesi halinde doğacak her

türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

c) Yukarıda belirtilen hususlara uymayan, aykırı hareket eden öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İşyeri Sorumluluğu

MADDE 10- (1) Öğrencilerin staj yaptıkları her işyerinde işyeri sorumlusu, staj yapan her öğrencinin iş güvenliği içinde verimli bir şekilde stajını yapması için gerekli tedbirleri alır. Gerektiği durumlarda staj yaptıracak işletme tarafından istenen öğrenci staj yapma zorunluluğu belgesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümüne dilekçe verilerek temin edilebilir.

Kontrol Sistemi

MADDE 11- (1) Öğrencilerin staj çalışmaları, gerekli görüldüğü durumlarda, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından staj iş yerlerinde denetlenebilir. Denetleme sonucu

olumsuz olan öğrencilerin stajları, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü ve Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca değerlendirilip karara bağlanır.

İntibak

MADDE 12- (1) Staj bir bütün olarak değerlendirilir. Yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce yapmış oldukları stajlarının ne kadarının staj süresi hesabında göz önüne alınacağına, kabul edileceğine ve daha ne kadar hangi stajı yapacağına Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj

Koordinatörlüğü ve Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca karar verilir. Yurt dışında yapılan stajların eşdeğerliğine de aynı şekilde Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü ve Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca karar verilir.

Staj Müracaatı

MADDE 13- (1) Öğrencilere duyurulan tarihler dışında staj başvurusu kabul edilmeyecektir.

(2) Dönem arasında (Şubat tatili), daha önceden yapılan stajlarda eksik kalan kısımlar (en fazla iki (2) haftalık kısımlar kabul edilecektir) yapılacaktır. (3) Her ne şekilde olursa olsun yaz dönemi dışında staj yapmak isteyen her öğrenci Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının onayına sunulmak üzere durumlarını açık bir şekilde belirten ve danışman onaylı dilekçelerini Jeoloji Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine teslim ederler.

Staj Evraklarının Teslimi

MADDE 14- (1) Staj yapan her öğrenci, staj defterini ve öğrenci staj değerlendirme tutanağını, staj çalışmasını izleyen öğretim yarıyılı derslerinin başlangıcından itibaren en geç bir ay içerisinde Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Mazeretsiz olarak, süresi içinde teslim edilmeyen staj evrakları kabul edilmez. Mazeret ile ilgili gerekçeler öğrencinin resmi başvurusu üzerine Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

a) Staj defterini teslim ederken, staj defterinin ön kapağına yapılan stajın türü (Staj I, Staj II) ve kaç işgünü yapıldığı tükenmez kalem ile yazılacaktır.

b) Bitirme durumunda olan öğrenciler, staj defterinin ön kapağına “BİTİRME DURUMU” ibaresini yazıp Jeoloji Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine her haftanın Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar imza karşılığında teslim etmelidirler.

Genel Değerlendirme Esasları

MADDE 15- (1) Staj defterleri ve evrakları değerlendirilirken öğrencinin işyerinde bilgi ve görgüsünü ne derece artırmış olduğu, aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak karar verilir;

a) Staj süresince işyerinde yapılan çalışmalar ve öğrencinin kendisinin yapmış olduğu işler staj defterine, yapılan staj türüne göre “staj defter hazırlama esasları”na uygun ve düzenli bir

şekilde yazılmalıdır.

b) Aynı staj yerinde staj yapan öğrencilerin aynı bilgi ve kaynaklardan istifade etmeleri doğaldır. Bununla birlikte bu öğrencilerin birbirine çok benzer defter hazırlamaları kabul edilebilir bir durum değildir. Bu tip stajlar benzerlik derecesine bağlı olarak ya eksik kabul edilir ya da tamamen reddedilir.

c) Sadece kitaplardan ve broşürlerden geçirilmiş metin ve şekillerden ibaret defterler kabul edilmeyecektir. Eğer kitap ve broşürlerden küçük alıntılar yapılırsa mutlaka referans gösterilmelidir.

d) Öğrencilerin sunmuş oldukları staj raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sırasında,

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü gerekli gördüğü hallerde öğrencileri staj

çalışmaları ile ilgili mülakata çağırabilir. Staj raporları yetersiz görülen, çağrıldığı halde mülakata gelmeyen ya da mülakatta başarısız olduklarına karar verilen öğrencilerin staj çalışmaları, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü ve Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca kısmen veya tamamen geçersiz sayılır. Başarısız staj çalışmaları yenilenir.

Staj Sonuçlarının Duyurulması

MADDE 16- (1) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü, öğrencilerin staj çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini, staj defter teslim tarihleri son gününden itibaren 30 (otuz) iş günü içinde Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'na rapor ederler. Bölüm Başkanı staj değerlendirme sonuçlarını, gereği yapılmak üzere Mühendislik Fakültesi Dekanlığına gönderir.

Bölüm Staj İçeriği

MADDE 17- (1) Stajların İçeriği;

A) STAJ I (25 İŞ GÜNÜ)

Öğrencinin lisans öğreniminde 6. yarıyılın (2. sınıfın) sonuna kadar gördüğü teorik ve uygulamalı derslerin kurumlarda veya işyerlerinde gerek laboratuvarda uygulamasının yapıldığı, gerekse arazi ve büro faaliyetleri olarak geçen çalışmadır. Jeolojinin dalları ile ilgili konuların bir veya birden fazlasının uygulandığı herhangi bir uygulamadır.

B) STAJ II (20 İŞ GÜNÜ)

Öğrencinin lisans öğreniminde 3. sınıfın sonuna (8. yarıyılın) kadar gördüğü derslerin kurumlarda veya işyerlerinde çoğunlukla laboratuar, arazi ve büro çalışmalarının yapıldığı uygulamadır. Jeolojinin dalları ile ilgili konuların bir veya birden fazlasının uygulandığı herhangi bir çalışmadır.

C) HARİTALAMA KAMP STAJI (15 İŞ GÜNÜ)

Lisans öğreniminde 8. yarıyılda gördüğü saha jeolojisi dersinin arazide jeolojik harita yapılması ve jeolojik rapor hazırlaması şeklinde pratiğinin yapıldığı çalışmadır. Arazide jeolojik harita yapımı, stratigrafik birimlerin ve tektonik yapıların haritaya işlenmesi ve jeolojik rapor yazımı şeklinde gerçekleşen çalışmadır. Bu çalışmada staj yapan öğrenciler belli gruplar halinde çalışarak ekip çalışması ve takım ruhunun gelişmesine katkıda bulunurlar.

Sigortalama

MADDE 18- (1) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından staj yapacak her öğrenci için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası yaptırılır. Öğrencinin 5510 Sayılı Kanun kapsamındaki zorunlu sigortasının Fakülte tarafından yaptırılabilmesi için öğrencinin Sosyal Güvenlik Kurumunda aktif kayıtlı olmaması gerekir. Herhangi bir işyerinde sigortalı göründüğü (aktif kayıtlı olduğu) için Fakülte tarafından “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası yaptırılamayan öğrencilerin durumları kendilerine belirtilir.

Staj Süreci Akışı

MADDE 19- (1) Bölüm Staj Süreçleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Öğrenci, işyerine, birinci bölümü doldurulmuş Staj Yeri Onay Formu ile başvurur ve formun ikinci kısmının işyerince doldurulup imzalanmasını sağlar. Bu form iki nüsha şeklinde hazırlanır. Belirlenen işyerinde öğrencinin staj yapacağı tarih aralığı ve işyeri uygunluğu ilgili staj komisyonu tarafından onaylandıktan sonra öğrenci bu formun birini ilgili komisyon üyesine staj başvuru tarihlerinde teslim eder. Diğer onaylanmış Staj Yeri Onay formunu ise Fakülte’nin öğrenciyi sigortalatması için Fakülte Öğrenci İşlerine teslim eder.

b) Her öğrenci, "Öğrenci Staj Değerlendirme Tutanak" ından iki nüsha doldurur ve müracaat

bilgilerini doldurup fotoğrafını yapıştırdığı Staj Defteri ile birlikte Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü' ne tasdiklettikten sonra Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesini de alarak staj yapacağı işletmeye gider.

c) Staj yapan her öğrenci, staj esnasında staj sorumlusunun direktifleri çerçevesinde yaptığı tüm işleri, gerekli şekil ve belgeleriyle birlikte Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü'nce tasdiklenmiş staj defterine gerekli titizlikle kaydeder. Staj yaptığı işyerinin yetkilisine her sayfasını kaşe bastırarak ve imzalatarak onaylatır.

d) Staj yapılacak bazı kuruluşların öğrencilerden istediği gerekli belgeler (İl Emniyet Müdürlüğünden sabıka kaydı vs. gibi) öğrencinin müracaatı üzerine Fakülte Sekreterliği tarafından önceden hazırlattırılır.

e) Özel işyeri ve kuruluşlarda staj yeri temin eden öğrenciler, ilgili kuruluştan işyeri hakkında

yeterli düzeyde bilgi getirmek, işyeri yetkililerince staj yapmak üzere kabul edildiklerini belgelemek suretiyle kendi buldukları işyerlerinde staj yapabilirler. Bu öğrencilerin durumu Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. Staj yapmasının

uygunluğu halinde yukarıda belirtilen işlemler uygulanır.

f) Stajın bitiminde özel ve resmi kuruluşlardan, Dekanlığa posta ile veya mühürlü zarflarla gönderilen Öğrenci Staj Değerlendirme Tutanakları, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'na havale edilir.

g) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'na öğrenci tarafından teslim edilen Öğrenci Staj Değerlendirme Tutanakları ile Staj Defterleri Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü'ne intikal ettirilir.

h) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü' ne intikal ettirilen Öğrenci Staj Değerlendirme Tutanakları ile Staj Defterleri incelenir ve değerlendirilir.

i) Yurt dışında staj yapan öğrenciler staj bitiminde yurda dönüşlerinde, Öğrenci Staj Değerlendirme Tutanakları ile Staj Defterlerine ilaveten ilgili staj yerinden alacakları yaptığı staj konusunu, çalışmalarını ve süresini gösterir bir belgeyi de Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'na vermek zorundadırlar.

j) Öğrenci Staj Değerlendirme Tutanakları ile Staj Defterleri, en son işlem gördükleri tarihten tibaren 2 (iki) yıl süre ile Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nda muhafaza edilebilir. Bu süre geçtikten sonra imha edilebilir.

k) Staj süresince kullanılan çeşitli sarf malzemeleri ve staj için ihtiyaç duyulan hizmetler fakülte Staj Koordinatörlüğü'nce belirlenir. Öğrenciler, Fakülte Staj Koordinatörlüğü'nce belirlenip idarece onaylanan oranda sarf ve hizmetlere katkı payı öder.

Diğer Konular

MADDE 20- (1) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Staj Yönergesi’nde belirtilmeyen konularda; Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü'nün teklifi, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı'nın görüşü ile Fakülte Yönetim Kurulu'nca karar verilir.

MADDE 21- (1) Öğrenci, staj ile ilgili bilgilendirmeleri bölüm staj panosundan takip edebilecektir. Stajlarda kullanılan formları, bölüm staj yönergesini ve staj defterini Fakülte Matbaasından temin edebilecektir. Ayrıca bölüm staj yönetmeliğine ve stajlarda kullanılacak formlara bölüm internet ana sayfasından da ulaşabilecektir.

Bölüm Staj Koordinatörlüğü

MADDE 22- (1) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü, Bölüm Staj Koordinatörü, koordinatör yardımcısı ve en az üç üyeden oluşan alt komisyonlardan oluşur. Bölüm Staj Koordinatörün ve yardımcısının görev süresi 3 (üç) yıldır. Alt komisyonları oluşturan üyelerin görev süreleri en az 1 (bir) yıl olmak üzere Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Yönerge Pamukkale Üniversitesi Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer. (2) Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle eski Bölüm staj yönergesinin yükümlülüğü ortadan kalkar.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönerge hükümleri Fakülte Dekanı tarafından yürütülür.


PAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA ESASLARI

Staj I ve Staj II için Defter Hazırlama Esasları

a) Staj öncesi staj defterinin ilk sayfasında ilgili yere vesikalık resim yapıştırılacaktır. Staj sonunda, staj defterinin ilk sayfası dahil olmak üzere yazılan her sayfa işletmedeki staj sorumlusu (jeoloji mühendisi) tarafından kaşelenip imzalanacaktır.

b) Staj defteri içeriğindeki metin bilgileri bilgisayar çıktısı olmayacak, metin, harita, kesit ve şekiller tükenmez veya dolma kalem ile yazılacak, gerekli kısımlar renkli kalemler ile boyanabilecektir.

c)  Arazi ve laboratuvarda çekilen fotoğraflar ilgili açıklamalar yapılarak staj defterine temiz bir şekilde yapıştırılacaktır.

d) Bilgisayar programları ile yapılan çizimler, kesitler ve haritalar A4 kağıdına sığacak şekilde çıktısı alınarak staj defterine temiz bir şekilde yapıştırılacaktır.

e) Staj defterinin arkasına kağıt, fotokopi ozalit gibi ekler konmayacaktır. Bunlardan özellikle A4 boyutundan büyük olanlar staj defterinde sunulması gerekiyorsa belli oranlarda A4 boyutuna uygun olarak küçültülecek, küçültme ölçeği de belirtilerek temiz bir şekilde defterin ilgili sayfasına yapıştırılacaktır.

f)   Gerekli olduğu takdirde Staj I ve Staj II den herhangi biri için farklı işyerlerinde staj yapanlar ayrı ayrı staj defteri hazırlayacaklardır (Başvuru işlemleri her işletme için ayrı ayrı yapılacaktır.).

Haritalama Kamp Stajı için Rapor Hazırlama Esasları

a) Haritalama Kamp stajının rapor hazırlama bölümünde saha jeolojisi dersi içerisinde belirtilen jeolojik rapor hazırlama kuralları çerçevesinde rapor hazırlanacaktır.

Staj Defteri İçerik Düzeni

Staj yapılan firmanın  tanıtımı (organizasyon şeması, tarihçe, çalışanlar, sektör içindeki yeri, hedefler) 3 (üç) sayfayı geçmeyecek şekilde derlenip ilgili birimlerde yapılan çalışmalar yazılacaktır. Son olarak ta sonuç kısmı ile yapılan işlerden elde edilen değerler yazılacaktır.

Menü