İç Denetim Birim Başkanının Görevleri

 •  İç denetçiler tarafından hazırlanan İç denetim plan ve programlarını üst yönetici onayına sunmak, 
 •  Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, üst yöneticiye sunmak,
 • İç denetçiler tarafından düzenlenen raporları üst yöneticiye bildirmek,
 • İç denetçilerin, meslek içi eğitim amaçlı görevlendirilmelerini sağlamak için üst yöneticiden talepte bulunmak, 
 • İç denetim biriminin ihtiyacı olan mesleki araç, gereç ve malzemeyi temin etmek, gerekli tedbirleri almak,
 • İç denetim birim yönergesini, iç denetçiler ile birlikte yılda bir defa gözden geçirmek ve varsa değişiklik önerilerini üst yöneticinin uygun görüşüne sunmak,
 • Sayıştay ile iç denetim birimi arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
 • İç Denetim Biriminde görevli iç denetçiler ile diğer personele izin vermek,
 • Üst yönetici tarafından iç denetim mevzuatına göre verilebilecek diğer iş ve işlemleri yapmak,

 

İç Denetçinin Görevleri

 • Risk analizlerine dayanarak Üniversitenin risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim yapılarını değerlendirmek,
 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak, 
 • Üniversite faaliyet ve işlemlerini ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
 • Üniversite harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
 • Üniversitenin mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
 • Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,
 • Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında bu durumu ve suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini İç Denetim Koordinatörü kanalıyla Rektör’e bildirmek,
 • Üniversite birimlerince üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu değerlendirmek,
 • Rektör tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede Üniversitenin ilgili birimlerine yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek,


İdari Personelin Görevleri

 • Birime hitaben gelen veya giden evrakları birim yöneticisinin havalesine istinaden kaydedip ilgili dosyalara yerleştirmek, 
 • İç Denetçiler tarafından iç denetim faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen iş ve işlemlere ait yazışmaları yapmak, 
 • Birimin yazışma ve dosyalama işlerini yürütmek, 
 • İç Denetim birimine gelen telefonları iç denetçilere yönlendirmek, 
 • Birim yöneticisi tarafından verilen birim faaliyetleri ile ilgili diğer işleri yapmak,