KAMU HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAMUKKALE ÜNiVERSiTESi YAPI iŞLERi VE TEKNiK DAiRE BAŞKANLIĞI HiZMET STANDARTLARI

SIKANO

HİZMETİN ADI

GERÇEKLEŞTiRiLEN İŞLER

HlZMETlN TAMAMLANMA SÜRESi (EN GEÇ)

1

GELEN EVRAKİLE İLGİLİ

Giriş sayısı verilmesi idare Amirinin incelemesine sunulması.

15 dakika

İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi

1 gün

İdare amirinin evrakı havale ettiği kişiye evrakın sistem üzerinden gönderilmesi

30 dk

Personele duyuru niteliğindeki evrakı ise duyurusunun yapılması

Üzerinde işlemi tamamlanan evrakın, arşiv dosyasına kaldırılması

Evrakın havale edildiği kişi tarafından gerekli çalışma programının hazırlanması,

2 saat

iş, Merkez Yerleşke alanı dışında ise resmi araçların bağlı olduğu ilgili birimden yazı ile araç tahsisi istenmesi.

2 gün

Resmi araç ile olay mahalline ulaşılması ve program doğrultusunda işin yapılması

2

GiDEN EVRAKIN HAZIRLANMSI

Kurum içi cevabın yazılması

30 dk

Varsa ilgi yazısı ile birlikle idare Amirinin imzasına sunulması (kurum dışı)

3 gün

Varsa eklerinin hazırlanması

Isaat

İlgili yere gönderilmek üzere Posta Birimine ulaştırılması

10 dakika

KAMU HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAMUKKALE ÜNiVERSiTESi YAPI iŞLERi VE TEKNiK DAiRE BAŞKANLIĞI HiZMET STANDARTLARI

SIRANO

HİZMETİN ADI

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER

HlZMETlN TAMAMLANMA SÜRESi (EN GEÇ)

3

İHALE (4734 SayılıKiK)

Projelerin hazırlanması ve Yaklaşık maliyetin tespit edilmesi

6 ay (180 gün)

İhale onay belgelerinin alınması

1 gün

İhale dokümanının hazırlanması

5 gün

İhalenin ilan edilmesi (19. veya 20. Madde) Uygulandığında isteklilere davet gönderilmesi (21/1 Maddesi) Uygulandığında ihaleye başvuranlara doküman (CD) verilmesi

10 gün

İhale sırasında kullanılacak tutanakların hazırlanması

1 gün

İhalenin gerçekleştirilmesi (Yeterlik + ihale)

2 saat

Yeterlik Değerlendirmesi: Belli istekliler Arası ihale Usulü(20. Madde) Uygulandığında Pazarlık Usulü ihale (21/f Madde) Uygulandığında

5 gün

2 gün

İhalenin sonuçlanması: Açık ihale Usulü(19. Madde)

30 gün

Uygulandığında Belli istekliler Arası ihale Usulü(20. Madde)

60 gün

 

Uygulandığında Pazarlık Usulü ihale (21/f Madde) Uygulandığında

20 gün

İhale Komisyon kararının imzalanması

1 gün

İhale Dosyasının On Mali Kontrol için evrakların ve onaylanmış suretlerinin dosyalanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi

3 gün

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ihale işlem Dosyası hakkında görüş cevabının verilmesi

10 gün

Sonucun adaylara bildirilmesi

3gün

İtiraz için Yasal bekleme süresi

10 gün

Sözleşme yapmak üzere ihalenin üzerinde kalan istekliye çağrı yapılması ve Sözleşme yapma süresi

10 gün

Sözleşmenin yapılması

1 gün

KAMU HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAMUKKALEÜNiVERSiTESi YAPI iŞLERi VE TEKNiK DAiRE BAŞKANLIĞI HiZMET STANDARTLARI

SIKANO

HİZMETİN ADI

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER

HlZMETlN TAMAMLANMA SÜRESi (EN GEÇ)

4

YAPIM İŞİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Yer tesliminin yapılması

5 gün

Hak ediş düzenlenmesi ve imzalanması

30 gün

Ödeme Evrakının hazırlanması ve imzalatılması

15 gün

Ödeme yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ekleri ile birlikte gönderilmesi

1 gün

5

YAPIM İŞİNİN TAMAMLANMASI

Yapım işini gerçekleştiren firmanın işi tamamladığına dair verdiği dilekçe tarihi esas alınarak kontrol teşkilatı üyeleri tarafından Geçici Kabulünün yapılması için teklif belgesinin hazırlanması ve imzalanması.

10 gün

İdare Amiri tarafından Geçici Kabul Komisyonunun oluşturulması ve onaylanması. Onaylanan Geçici Kabul Komisyonu teşkilatının ilgili üyelere tebliğ edilmesi. Tamamlanıp tamamlanmadığının Geçici Kabul heyeti tarafından denetlenmesi. Geçici Kabul tutanağının imzalanması

10 gün

KAMU HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAMUKKALEÜNiVERSiTESi YAPI iŞLERi VE TEKNiK DAiRE BAŞKANLIĞI HiZMET STANDARTLARI

SlRANO

HİZMETİN ADI

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER

HlZMETlN TAMAMLANMA SÜRESi (EN GEÇ)

6

MÜHENDiSLiK VEKONTROLÖRLÜK

Yapım, tadilat, büyük onarım, alt yapı tesislerinin ikmaline yönelik dosyalarının hazırlaması ve yaklaşık maliyetin tespit edilmesi.

4ay(12Dgünj

Küçük onarım ve tadilat yapılması talep edilen yerlerde inceleme yapılması ve keşif hazırlayarak yaklaşık maliyetin belirlenmesi.

1 ay

Yapım işinin gerçekleştirileceği yerin uygunluğunun belirlenmesi

1 ay

İhale komisyonunda üyelik yapılması.

4 ay (120 gün)

İşyeri teslimi yapılması.

5 gün

İmalat ve ihrazat ile ilgili iş programının hazırlanması.

15 gün

İşin proje, şartname ve sözleşmesine göre fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapımının denetlenmesi.

24 ay

Hak ediş düzenlenmesi.

30 gün aralıkla

Yapım işini gerçekleştiren firmanın işi tamamladığına dair verdiği dilekçe tarihini esas alarak Geçici / Kesin Kabulünün yapılması için teklif belgesi hazırlanması ve imzalanması.

10 gün

Yeni deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda, yatay ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik proje ve imalatların yaptırılması.

12 ay

Isıtma, soğutma, havalandırma, temiz- pis su, elektrik enerjisi ve haberleşme gibi alt yapı hizmetleriyle ilgili tesisleri yaptırmak, yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını yaptırmak, arızalarının giderilmesini sağlamak.

12 ay

Yerleşke içi ana ve ara bağlantı yollarının, tören alanlarının, peyzaj mimarisine uygun çevre düzenlemelerinin, yeşil alanların bakım ve sulamalarının yapılmasının sağlanması.

13 ay

Tesis/Ekipman işletmeye alma, montaj ve proje kabul testlerine nezaret edilmesi.

KAMU HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAMUKKALEÜNiVERSiTESi YAPI iŞLERi VE TEKNiK DAiRE BAŞKANLIĞI HiZMET STANDARTLARI

SIRANO

HİZMETİN ADI

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER

HlZMETlN TAMAMLANMA SÜRESi (EN GEÇ)

7

PERSONEL İŞLERİ

Arazi tazminatı ve ek yan ödemeden yararlanacak personel için Rektörlük makamından onay alınması.

Her üç ayda bir 2 gün

Hastalık nedeniyle sağlık raporu alan personel için Sağlık Raporu Onay Belgesi düzenlemesi ve imzalatılması.

3 Saat

Yıllık izin almak isteyen personele yıllık izin formu düzenleyip ilgili amirden onay alınması.

3 Saat

KAMU HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAMUKKALEÜNiVERSiTESi YAPI iŞLERi VE TEKNiK DAiRE BAŞKANLIĞI HiZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER

HlZMETlN TAMAMLANMA SÜRESi (EN GEÇ)

8

MAL ALIMLARI (Doğrudan temin alım yolu ile)

İhtiyaçların tespit edilmesi.

3 gün

Piyasa fiyat araştırmasının yapılması.

2 gün

Yaklaşık maliyetin belirlenerek doğrudan temin onayının alınması.

1 gün

Alım yapılacak firmadan malzemelerin temin edilmesi.

2 gün

Ayniyat tesellüm fişinin hazırlanarak malzeme girişinin yapılması.

2 gün

Ödeme evrakı hazırlanması ve imzalatılması.

1 giin

Ödeme yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ekleri ile birlikte gönderilmesi.

1 gün

 

 

 

 

NOT:Yasal Mevzuat ve/veya Müracaat yerleri değiştiği zaman tablo güncellenecektir.