SEMPOZYUMUN KAPSAM VE AMACI 

 

            Dünya Bankası verilerine göre, dünya üzerinde en düşük gelir grubu ile en yüksek gelir grubu arasındaki gelir dağılımı adaletsizliği artma seyrindedir. ILO verilerine göre, günlük 1.25$ gelir elde ederek yaşayan 630 milyon kişi yoksuldur.  Günümüzde sosyal devlet ifadesine ve sosyal harcamalara yönelik tartışmaların artması, sosyal harcamaların ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve sosyal devlet algısına göre değişmesi, sosyal korumanın tanımı, kapsamı ve amacının da farklılaşmasına neden olmaktadır.

         Sosyal koruma, sosyal bilimler yazınında üzerinde ortaklaşa bir tanımın oluşturulamadığı kavramlardan biridir. Zira kapsama ilişkin farklı tutumlar söz konusu olabilmektedir.  Örneğin; sosyal korumanın sadece kamuya ve sosyal güvenliğe ilişkin değerlendirilmediği, piyasa aktörlerinin faaliyetlerinin de giderek ilgili alan kapsamına alındığı gözlemlenmektedir. Yoksulluğun arttığı, sosyal güvenlik finansman açığı ve yetersizliğinin pek çok ülke için sorun olduğu, sosyal devlet vatandaşı olmanın avantajlarının azalmaya başladığı bir dönemde, sosyal korumanın kavramsal olarak tartışılması ve sosyal korumaya ilişkin güncel sorunların belirlenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan kapsama ilişkin bu tartışmalar, bir ölçüde ortaklaşmaya yönelme ihtimali taşımaktadır.

         Sempozyumun amacı, sosyal koruma kavramının tartışılması ve çerçevesinin çizilmesi, sosyal korumaya ilişkin güncel sorun alanlarının belirlenmesi ve çok boyutlu biçimde irdelenmesidir. Bu bakımdan, sosyal koruma kavramına ilişkin Dünya’ya ve Türkiye’ye dair istatistiklerin yol göstericiliğinin tartışılması, mikro sigorta, toplum yararına çalışma ve benzeri yeni alanların ele alınması sempozyumun amaçları arasında yer almaktadır.